SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Říjen 2004 č. 2004/4
Vydává: Obecní úřad Sopotnice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

uplynulo čtvrt roku a my se opět setkáváme nad pár stránkami našeho zpravodaje, ve kterém Vás chci informovat o dění v naší obci.
Stále se jedná o přeložku silnice I/14. Je velmi těžké, že si někteří občané neuvědomují dopravní situaci v obci. Každý zná stav silnice a přecházení vozovky v obci. Dopravních nehod ve středu obce přibývá, zvláště dětí přímo před školou. Přeložkou silnice I/14 by se situace podstatně zlepšila. Je škoda, že je v tomto směru málo pochopení u občanů…
Provedli jsme rekonstrukci naší knihovny a knihy se budou půjčovat zase každý týden a to ve středu od 17.00 do 18,00 hodin. Knihovna byla doplněna několika desítkami knih, které nám darovali naši spoluobčané. Proto si myslím, že se každý z Vás přijde do knihovny podívat a určitě si nějakou knihu vybere a přečte.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva byly schváleny návrhy na znak a prapor obce. Tyto návrhy budou vyvěšeny na obecním úřadu, aby si je každý mohl prohlédnout a k těmto návrhům se vyjádřit. Na tomto zastupitelstvu bylo také dohodnuto, že bude nabídnuta k odprodeji prodejna " Denisa" - /prodejna levných oděvů/. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.
Dále bych chtěl požádat rodiče a prarodiče, kteří vozí svoje děti do mateřské školy, aby nezajížděli se svým autem až ke školce, ale nechávali auta stát před farou. Mohou se tak vyhnout zbytečným nepříjemnostem…
Dále nám byly doručeny od firmy EKOLA a.s. České Libchavy nové ceny za odvoz komunálního odpadu. Došlo k navýšení sazby z 5% na 19% a o 100,- Kč za uloženou tunu.
O těchto cenám se bude ještě jednat. Proto bych chtěl na občany apelovat a připomenout jim, jak je důležité třídit odpady. Stále je mnoho lidí, kteří se tímto nařízením neřídí. Za recyklovatelný odpad dostává obec příspěvek. Naše obec třídí plasty a sklo a v blízké době se budou třídit tetrapaky tj. obaly od mléka a džusů, na které budou dodávány odpadové pytle. Tyto tetrapaky bude nutné před vhozením do odpadu vypláchnout. Tím se zamezí pozdějšímu šíření zápachu. Plastové láhve je nutné před vhozením do kontejneru sešlápnout, aby se jich vešlo co nejvíce. V této souvislosti Vás také žádám, abyste starý papír nedávali do pytlů k popelnicím, ale pokud možno jej odevzdali do naší základní školy, která jej (jak o tom dále píše p. ředitelka) sbírá. Pomůžete tím hned dvakrát - škola získá finanční prostředky a obec nebude muset platit za jeho uskladnění na skládce.
Kontejner u hřbitova by měl sloužit pouze na hřbitovní odpad a ne k odkládání nepotřebných věcí z domácností a podobně. Při opravách nebo likvidaci hrobu jsou nájemci povinni toto nahlásit na obecní úřad a sami si zajistit odvoz obrubníků a zbytků betonů a jejich uložení na své náklady. Tento odpad v žádném případě nepatří do kontejneru. Obec je pak nucena odvážet kontejner častěji a vkládat do odvozu více peněz, což se promítne do poplatků za odpady.
V sobotu 30.října přivítáme na obecním úřadu nové občánky Sopotnice. Jsou to: Michal Špaček, Filip Dvořák, Tomáš Podkova, Teodor Rafael Šejnoha, Šimon Skuček, Nikola Kosová, Tereza Janebová.
Dále upozorňujeme, že do 15. října 2004 je poslední možnost podat žádost o přidělení bytu v čp. 120 v Sopotnici (na poště).
Koncem měsíce září jsme v naší obci přivítali senátora PČR pana Bohumila Čadu. Pan senátor se zajímal o dění v obci, prohlédl si víceúčelovou nádrž, na které se provozuje vodní rodeo, a lyžařský vlek a chatu na Humparku, dále kostel, budovu školy, školky a školní jídelny. S panem senátorem jsme strávili příjemné dopoledne.
Hezké podzimní dny, hodně zdraví a osobní pohody Vám přeje

Váš starosta                      Z naší školy

Ve středu 1. září jsme odstartovali nový školní rok 2004 / 2005. Protože nám klesá počet žáků, museli jsme, ač neradi, přistoupit k vnitřní úpravě v organizaci naší školy. Na 1. stupni dochází ke změně, z trojtřídky přecházíme na dvojtřídku. Letos nastoupilo na sopotnickou školu 106 žáků, z toho na 1.stupeň připadá 39 žáků. Dojíždějící žáci tvoří 23 %.

I v učitelském sboru nastaly některé změny:
p. uč. Pavlína Štrupová - I. třída: 1.a 3. ročník / 21 žáků /
sl. Petra Hubálková - II.třída: 2., 4. a 5. ročník / 18 žáků /
Mgr. František Zeman - třídní učitel 6. ročníku / 17 žáků /
p.uč. David Shakhar - třídní učitel 7. ročníku / 14 žáků /
Ing. Jarmila Bačová - třídní učitelka 8. ročníku / 15 žáků /
Mgr. Eva Raková - třídní učitelka 9. ročník / 21 žáků /

Na snížený úvazek pracuje:
Bc. Dagmar Svatá
p.uč. Jaroslava Žďárská
p.uč. Jana Kašparová
ped.asistent p. Radek Prachař
vychovatelka ŠD - p. Marcela Blažková

V tomto školním roce mají žáci možnost navštěvovat tyto kroužky:
Hru na zobcovou flétnu
Sborový zpěv
Cvičení s hudbou
Rehabilitační cvičení
Počítačový kroužek a internet

Mrzí nás, že zájem žáků o mimoškolní činnost je malá.
V průběhu prázdnin došlo k opravě oken a vybudování nového schodiště. Po vysušení navlhlého zdiva bude opravena dolní část omítky v přední části budovy.
Od 20. září 2004 vyhlašujeme podzimní kolo sběru starého papíru. Předpokládané datum ukončení je konec října 2004. Vyzýváme všechny občany - odevzdejte svůj papírový odpad na školní dvorek. I v letošním roce začal sběr pomerančové kůry. Za Vaší případnou pomoc děkujeme!
Chtěla bych všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům naší školy popřát hodně úspěchů a radosti v novém školním roce.

Mgr. Věra Vašková                      Z naší mateřské školy

Prázdniny už jsou za námi a my si pomalu začínáme zvykat na přísnější režim školního roku… Některé maminky poprvé vedou své děti do školek a zažívají první větší odloučení od svých ratolestí, a prvňáčci se začínají orientovat ve školách...
Povinnost dle vyhlášky č.35/1992 Sb., o mateřských školách, a dle stanovené kapacity počtu dětí na jednu třídu - nám ukládá zažádat o zřízení - rozšíření školy o půl třídy (tedy 1,5 oddělení) od 1. 9. 2004. Tato žádost o rozšíření je prozatím předmětem řízení s Krajský úřadem Pardubického kraje, odbor MŠMT.
Školní rok 2004/2005 jsme v MŠ zahájili ve středu 1. září 2004 jako dvoutřídní mateřská škola. Tomuto předcházela plánovaná rekonstrukce koupelny mladšího oddělení, která probíhala v měsíci červenci. Ani v měsíci srpnu neustal ruch na mateřské školce, neboť nastalo velké stěhování, a s tím související úklid + příprava dvou oddělení na nový školní rok.
Děkujeme jménem dětí obecnímu úřadu za uvolněné finanční prostředky na nově zrekonstruovanou koupelnu a WC. A doufáme, že se i nadále budeme společně snažit vylepšit prostředí mateřské školy i školní jídelny hlavně pro "naše" děti.
Situace Mateřské školy: pro školní rok 2004/2005 je zapsáno k docházce 30 dětí, které byly rozděleny podle věku do jednotlivých oddělení (14 holčiček, 16 chlapců - z toho 6 dětí připravujících se na vstup do 1. třídy ZŠ).
Starší oddělení má na starosti - sl. učitelka Markéta Motlová z Ústí nad Orlicí, a mladší oddělení - p. učitelka Milena Plocková z Kostelce nad Orlicí. Nesmíme zapomínat také na provozní zaměstnanci - školnice, uklizečka p.Diblíková Marie, vedoucí ŠJ p. Martincová Marie, ved. kuchyně p. Lásková Marie, kuchařky: p. Martincová Věra, p.Kolářová Olga, p. Peterková Lenka, které se nám starají o čistotu a útulno.
Loňský školní rok jsme s dětmi navštívili mnoho divadelních a filmových představení, pořádali jsme několik "výletů za poznáním", školní výlet s rodiči, děti absolvovaly již tradiční plavecký kurz a další akce. Některé méně úspěšné akce pro letošní rok vynecháme, úspěšné zopakujeme a jiné nové již připravujeme:

Plán kulturních a sportovních akcí (škol. rok 2004/2005)

I. pololetí

Plavecký výcvik Krytý bazén Česká Třebová září - prosinec
Výlet k Divoké Orlici Sopotnice říjen
Sovy do škol MŠ Sopotnice 15. říjen
Na hrad - vlakem Litice říjen
Výlet do Potštejna Hrad Potštejnský, lipová alej listopad
Výroba vánočních ozdob Rokytnice v Orl. Horách listopad
Ježci do škol MŠ Sopotnice 25.listopad
Mikulášská besídka MŠ Sopotnice prosinec
Vánoční koncert MŠ Sopotnice prosinec
Vánoční besídka MŠ Sopotnice prosinec
Pečení perníčků MŠ Sopotnice prosinec
Koleda Tří králů MŠ Sopotnice leden

Divadelní představení:
23. 09. 2004 (čtvrtek) Putování za švestkovou vůní - Divadlo Oblázek Havířov
7. 10. 2004 (čtvrtek) Nápad myšky Terezky - Divadlo Matěje Kopeckého Praha
8. 12. 2004 (středa) Zlatovláska - Mladá scéna Ústí nad Labem

II. pololetí

Koleda Tří králů MŠ Sopotnice leden
Sáňkování na Humparku Sopotnice leden
Karneval MŠ Sopotnice únor
Akvárium Hradec Králové únor
Jarní výlet Pod horu Sopotnice březen
Žabky do škol MŠ Sopotnice březen
Vynášení Morény Potštejn březen
Výlet za poznáním Hasiči Hylváty duben
Sportovní den Sopotnice duben
Besídka pro maminku MŠ Sopotnice květen
Výlet do Častolovic Častolovice květen
Výlet s rodiči ? červen
Cukrárna Potštejn červen
Hledání pokladu Sopotnice červen

Divadelní představení:
16. 02. 2005 (středa) O hodné Máše a hloupé Paraše - Divadlo Piškot Liberec
30. 03. 2005 (středa) Pinocchio - Hravé divadlo Brno
duben 2005 Tančíme pro radost - TO ZUŠ J.Kociana
19. 05. 2005 (čtvrtek) Povídejme si, děti - Hudební divadlo dětem M.Novozámské

Již 3 rokem bude probíhat v MŠ "Odpoledne s rodiči" - určené pro všechny děti (zapsané i nezapsané v MŠ) a jejich rodiče. Cílem těchto akcí není pouze společné setkání maminek, ale především nenásilná forma adaptace nejmladších dětí na kolektiv, pomoc při překonávání strachu z nového prostředí a odloučení od maminky. Termíny: 21.9., 12.10., 26.10., 16.11., 23.11., 7.12.2004 od: 14,30 hod.- do: 16,00 hod. K dispozici jsou všechny hračky, které se nachází v prostorách MŠ a již nyní se těšíme na Vaši návštěvu.
Školní jídelna nadále nabízí stravování pro širokou veřejnost. Plná cena oběda je 34,- Kč. Při odběru obědů lze využívat možnosti slevy, formou příspěvku, poskytované (současným nebo bývalým) zaměstnavatelem. V případě, že Vám Váš bývalý zaměstnavatel neposkytuje příspěvek na oběd lze využít nabídku Obecního úřadu v Sopotnici, který přispívá 5,- Kč svým spoluobčanům (cena obědu je tedy 29,- Kč). Úhradu stravného lze provést hotově vždy poslední dva dny v měsíci na měsíc následující u vedoucí ŠJ nebo bezhotovostním převodem. Bližší informace podává p. Martincová na tel.: 465 58 41 90. Zároveň lze využít i možnosti každodenního rozvozu obědů přímo domů, který zajišťuje obecní úřad.
Přeji nám všem, aby energie a pohoda, kterou jsme přes léto načerpali ještě dlouho vydržela a abychom se dokázali stále radovat z maličkostí všedních dní.

Za kolektiv mateřské školy zpracovala                      
Michaela Diblíková, řed.MŠ                      14. festival amatérských filmů

Tisíce turistů na pochodu

V sobotu 31. srpna 2004 se sešlo na zahradě u Hradeckých přes šedesát diváků, aby shlédli další amatérské filmy v pořadu, který již po čtrnácté připravil Josef Hradecký, sám autor většiny filmů.
Jako tradičně se začínalo snímkem Povodeň století o velké povodni, která postihla Sopotnici v roce 1980. Pak následovalo dalších osm snímků, z nich dvou byl autorem zesnulý Sláva Lžíčař.Vodní rodeo v Sopotnici

V Sopotnici na protipožární nádrži vedle Nové silnice byla koncem srpna uvedena do provozu umělá vlna, která umožňuje trénink rodeovým kajakářům. Zřídili ji tam vodáci KČT Horal z Ústí nad Orlicí. Speciální technologie instalovaná v nádrži dokáže vytvořit vlnu, která má světové parametry. Přesvědčili se o tom i čeští reprezentanti ve vodním rodeu, kteří byli zahájení provozu přítomni.Za kronikářem p. Václavem Diblíkem

Ve čtvrtek dne 12. července 2004 se sopotnická veřejnost rozloučila s Václavem Diblíkem, svým rodákem, který po dlouhých 43 let, od roku 1961 až do svého skonu zastával funkci obecního kronikáře. Zesnul 4. července 2004 ve věku 82 let.
Obec v něm ztratila nejen vynikajícího kronikáře, ale také historika, který zachycoval dějiny obce nad rámec svých kronikářských povinností. Jeho celoživotním koníčkem bylo malování a zahradničení.
Rozloučení se zesnulým kronikářem se konalo v místním chrámu sv. Zikmunda, který zapůjčila katolická správa. Rozloučit se se spoluobčanem a dobrým člověkem přišli sopotničtí v hojném počtu. Čest jeho památce!Letní koncert skupiny Gemma

V neděli 19. září 2004 se uskutečnil v chrámu sv. Zikmunda v Sopotnici koncert vokálně instrumentální skupiny Gemma pod názvem Léto budiž pochváleno. Pod vedením Josefa Martince zazněly v precizním provedení skladby W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, písně skupiny ABBA či Bonney M. a dalších autorů. Více než čtyřicet posluchačů, kteří do chrámu zavítali, s potěšením sledovalo celý program a na závěr si potleskem vynutilo přídavek. Dobrovolné vstupné, které bylo při koncertu vybráno, bylo věnováno na opravy chrámu Páně.Cyklojízda začínala v Sopotnici

Region Orlicko - Třebovsko uspořádal v pátek 17. září 2004 Den regionu Orlicko - Třebovsko, cyklistickou jízdu regionem se starosty členských obcí a měst. Letos se startovalo v Sopotnici. Ve 13,30 h se před obecním úřadem sjelo více než 40 účastníků, nejen starostů, ale i význačných hostů a dalších zájemců. Akce byla zahájena krátkými proslovy a pohoštěním v zasedací místnosti obecního úřadu. Zde účastníci obdivovali restaurovanou divadelní oponu. Jízdy se zúčastnili - hejtman kraje Pardubice ing. Roman Línek, radní pardubického kraje ing. Petr Šilar, místostarosta Ústí nad Orlicí Luboš Bäuchel, manažerka regionu dr. Renata Šedová, hlavní organizátorka akce dr. Jana Staňková, hosté z Náchoda a další. Mezi účastníky bylo i několik sopotnických občanů.
Z obecního úřadu zavítala celá skupina do místního kostela, kde promluvil k přítomným p. farář Mára. Pak zamířili cyklisté do lyžařského areálu na Humparek. Tam je přivítal předseda klubu Míra Kosek. Hosté si prohlédli chatu a nový vlek. Všichni byli překvapeni, jak pěkný lyžařský svah na Humparku máme.
Pak už se celý peloton rozjel do Českých Libchav. Tam je přivítal na chatě Habřinka starosta František Šalda. Dalšími zastávkami byly Libchavy, kde před penzionem Hůrka čekal starosta p. Kacálek a čaj s koblihami, pak přišlo náměstí v Ústí nad Orlicí s hudbou Těžká doba a následovala česká Třebová, kde vyhrávala na náměstí country skupina. Vzhledem k tomu, že akce již v Sopotnici nabrala hodinové zpoždění, byl vynechán Semanín. Účastníci se vydali do cíle jízdy - do Přívratu, kde od 18,30 h probíhalo Přívratské vinobraní. Zde byla celá úspěšná akce, s nečekaným počtem cyklistů, ukončena.Z turistiky

Zahraniční hory

Jako každým rokem, připravil odbor KČT TJ Sopotnice zájezd do zahraničních hor. Letos to bylo opět Norsko. Poprvé za více než dvacet let však musil být tento zájezd zrušen pro nenaplnění zájezdového autobusu. jako náhradní akci připravil vedoucí zájezdu Petr Lžičař st. zájezd do polských Tater a na Slovensko.
Menší autobus zaplnilo dvacet milovníků vysokohorské turistiky. Ti navštívili v Polsku vrchol Gevont, Orlí Perč a v Pieninách Tri koruny. Po přejezdu na Slovensko byl jejich cílem Slovenský ráj a Malá Fatra. Zájezd se uskutečnil ve dnech 16. až 24. července 2004. Byl to již 29. zájezd do zahraničních hor a jistě bude patřit k těm úspěšnějším.


Povodím Orlice

Ve dnech 1. až 3. října uspořádal odbor KČT TJ Sopotnice 26. ročník DEP Povodím Orlice. Letos poprvé doznala organizace této tradiční podzimní akce změnu. Startovalo se v Rychnově nad Kněžnou, obě noci byl nocleh v sokolovně v Potštejně a cíl poslední etapy, té nedělní, byl umístěn do Týniště nad Orlicí. Turisté tak prošli místa, která neměli možnost navštívit při dosavadních ročnících.S CK tour Dušek v Krkonoších

Letošní zájezd do hor nasměroval p. Josef Dušek do Krkonoš. Jelo se v sobotu 18. září 2004 za velmi krásného počasí. Nikdo ze 43 účastníků nelitoval. Rekrutovali se nejen ze Sopotnice, ale i ze širšího okolí.
Autobus vyvezl turisty až na Špindlerovu boudu, ovšem za zvýšený poplatek. Zatímco dosud se platilo za výjezd autobusu na Špindlerovku 400,- Kč, letos činil poplatek nekřesťanských 1000,- Kč! Ze Špindlerovky se vydali turisté na trasu přes Velký stav, Malý stav, Slezský dom, Sněžku, znovu otevřenou Luční boudu, úbočím Kozích hřbetů po "alpské trase" do Svatého Petra.
Ze zájezdu si účastníci odváželi ty nejkrásnější dojmy, ač cesta horami byla dosti namáhavá. Z větší části se o výborný zážitek zasloužilo vynikající počasí. Na zpáteční cestě se spokojení turisté zastavili na občerstvení v Choustníkově Hradišti.Z naší farnosti

Sopotnický chrámový sbor a orchestr Vás všechny srdečně zve na:

- Posvícenskou mši 17. 10. 2004 od 9.30 hod. Zazní zde Missa in G od Ignaze Reimanna
- Půlnoční mši 24. 12. 2004 od 22.00 hod, kde uslyšíte českou lidovou vánoční mši
- Štěpánskou mši 26. 12. 2004 od 9.30 hod, kde bude provedena tradiční Česká mše vánoční od Jakuba Jana RybyZ fotbalu

Okresní fotbalový přebor II. třídy byl zahájen druhým kolem 15. srpna 2004. Dosud (v den uzávěrky) bylo sehráno osm utkání, ale dosavadní bilance sopotnických fotbalistů není nijak oslnivá.

Dosažené výsledky: 15. 8. Sopotnice - Tatenice 3 : 3
22. 8. Zálší - Sopotnice 2 : 0
29. 8. Č. Třebová B - Sopotnice 2 : 2
5. 9. Sopotnice - Luková 0 : 1
12. 9. Mistrovice - Sopotnice 1 : 1
19. 9. Sopotnice - Těchonín 2 : 0
26. 9. Němčice - Sopotnice 2 : 0
28. 9. Sloupnice - Sopotnice 0 : 3
3. 10. Sopotnice - Lanškroun B 2 : 0

Zbývá sehrát: 10. 10. Sruby - Sopotnice
17. 10. Sopotnice - Červená Voda
24. 10. Jablonné - Sopotnice
31. 10. Sopotnice - VerměřoviceZ naší historie

Černá kronika z let 1924 až 1942 (2. část)

26. 6. 1939 Nad dědinou snesla se prudká bouře, spojená s přívalem vod. Svodnice podél silnice pod statkem u Svobodů č. 30 nestačila pojmout proudící vody, husté nánosem z polí, který ucpal železnou mříž. Všechen proud vrhl se k Benešovům do č. 29, do chodby a do chléva. Krávy stály nad kolena ve vodě. Teprve když se podařilo pavézou vylomit železnou mříž ve svodnici u silnice, nastala úleva. Vážnější škody bouře nezpůsobila. Obilí polehlo a řepy částečně utrpěly kroupami.

5. 3. 1940 Silná vichřice žene sněhové spousty po dva dny. Všechny cesty jsou zaváty sněhem. Autobus nejede. Teplota - 12 °C.

5. 11. 1940 V noci z 5. na 6. listopadu a 6. listopadu dopoledne silná vichřice na hřbitově zničila dva pomníky, které shodila ze základů. V zahradách i v lesích vichřice řádila a ani střechy domů neušetřila.

16. 12. 1940 O 1/2 10 hod. vypukl požár v čís. 53 u Kuběnků, při kterém marně se snažili hasiči uvést motorovou stříkačku do chodu. Škodu utrpěl truhlář Kuběnka značnou. Poškozeny byly dva motory a hoblovačka, v dílně shořely 2 skříně a 15 rakví. K ohni se dostavil vrchní četnický strážmistr z Potštejna a ještě dopoledne přijeli členové německé pátrací stanice z Hradce Králové.

leden 1941 Při silném větru napadaly spousty sněhu. Vlaky jezdí se zpožděním, nákladní vlaky nejezdí. Dne 7. 1. nařízena pracovní povinnost pro všechny muže od 16 do 60 let. Musí odstraňovat sníh ze silnice v šířce 4 m pod dohledem četníka. Autobus ani auta nejezdí. Ulehlý sníh rolníci musí rozorat polními pluhy a urovnat sněhovým pluhem taženým pěti páry koní.

27. 8. 1942 V neděli v 6 hod. ráno spadly z volně letícího balonu lahvové zápalné bomby v okolí usedlosti č.p. 199. Jedna bomba spadla do dvora a zapálila vůz uprostřed dvora. Další takové zápalné bomby se našly v okolí statku. Tak měla býti ničena úroda na polích i ve stodolách. Balon odletěl směrem k Záměli, kde byl sestřelen četníkem.

Z 1. dílu obecní kroniky vybral MC                      


Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Upozorňujeme zároveň, že uzávěrky jsou vždy poslední den ve čtvrtletí (tedy 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.). Své příspěvky prosíme zasílejte na sopotnickyzpravodaj@seznam.cz, popř. zanechte na disketě (příp. i na papíře) na obecním úřadě. Děkujeme. Redakce

Chyba tisku vyhrazena.

Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 5.10.2004

Home - http://sopotnice.wz.cz