SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Duben 2004 č. 2004/2
Vydává: Obecní úřad Sopotnice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

uběhl čas, kdy se do našich domovů opět dostává Sopotnický zpravodaj. Je třeba zhodnotit, co se změnilo k lepšímu a co nás čeká v letošním roce. Děkuji Vám za připomínky, a zvláště děkuji těm, kteří přiložili ruku k dílu na zvelebování obce i k ostatním akcím pořádaným v obci bez nároku na odměnu. Že se vylepšilo okolí u hřbitova jste si jistě všimli. Od 1. dubna opět teče voda u hřbitova. Jen mě mrzí, že do hřbitovního kontejneru se dávají věci, které tam opravdu nepatří. Vždyť komunální odpad se sbírá každý týden a dvakrát do roka se pořádá sběr druhotného i nebezpečného odpadu.
První termín tohoto sběru bude ve čtvrtek 15. dubna 2004 a bude proveden opět zastávkovým způsobem. Do každé rodiny bude doručen leták.
Vím, že si jistě dobře všímáte nedostatků, ale kritika není vždy na správném místě a je někdy jen příčinou nedostatků finanční prostředků.
Obec má ve svém vlastnictví určité množství obecních pozemků, které používají občané pro vlastní potřebu bez souhlasu obce a bez zaplacení poplatků, (jako např. různé skládky dřeva, stavebního materiálu …….). Za užívání obecních pozemků bude vyměřen nájem.
Krátce se vrátím k zimní údržbě místních komunikací, které nám provádí Obživa a.s. České Libchavy. Prohrnování bylo svědomité. Co se týče posypu, je problém udržet komunikace čisté a posypané, když na ně průběžně padá sníh. V tomto případě by bylo sypání vozovek nehospodárné. K sypání se přestala používat škvára a používá se drť, která není nijak laciná.
Dále bych Vás chtěl upozornit na stále častější okrádání našich občanů v obci. Tito nezvaní návštěvníci rodinných domků si vybírají zvláště starší osamělé občany. Pod záminkou výhodných nabídek zboží odlákají pozornost občanů a hbitým způsobem dochází k odcizení peněz. Proto Vás chci důrazně varovat, nepouštějte si neznámé osoby do domů.
S nadcházejícím jarem Vám přeji hodně zdraví a pracovního elánu.

Váš starosta                      Z naší školy

Leden a únor 2004 v základní škole

Klub rodičů a přátel školy byl k 1.lednu 2004 přejmenován na KPDŠ - Klub přátel dětí a školy (přejmenování bylo nutné kvůli nové registraci na min.vnitra). Za vyřízení mnoha formalit spojených s novou registrací klubu děkujeme Mgr.Věře Vaškové a JUDr Jitce Kubové.
V den pololetních prázdnin 30.1.2004 se konal již 4.rodičovský ples. Hrála hudební skupina p. Stanislava Vlčka. Ples byl zahájen předtančením, které pod vedením paní ředitelky Vaškové nacvičili žáci 9.třídy. Předvedli waltz a mazurku. Jejich velká společenská premiéra dopadla výborně. Svědčí o tom i bohatá fotodokumentace ve školní kronice. Uznání zaslouží i šest dívek ze 6., 7. a 9. třídy, které se ochotně podílely na výrobě občerstvení pro účastníky plesu. Velké díky patří sponzorům a rodičům, kteří přispěli do pestré tomboly. Výtěžek z plesu bude jako vždy použitý ve prospěch žáků.
Na jarní období plánujeme dětský karneval, sportovní odpoledne na hřišti a další akce, na které vás včas pozveme.

Za KPDŠ ZŠ Sopotnice                      
Lenka Peterková, předsedkyně                      


Tělesná výchova a sport na škole

V rámci tělesné výchovy se 9. třída 22.ledna zúčastnila výcviku na běžkách v okolí Sopotnice. Učitelé uznali, že většina žáků - zejména chlapců - prokázala dobrou fyzickou zdatnost.
V pondělí 26.ledna se tělesná výchova 8. a 9. třídy konala na místní sjezdovce. Mnozí z nich poprvé vyzkoušeli nový lyžařský vlek a prodloužené sjezdové tratě. Krásného zimního počasí využili ve středu 28.ledna se stejným cílem i žáci 6. a 7. třídy.
Škoda, že v týdenním rozvrhu mají žáci jen dvě hodiny tělesné výchovy. Jejich spojením si celý 2.stupeň naší školy báječně zalyžoval. Děkujeme SK Humparek za pozvání do jejich lyžařského areálu a za zajištění obsluhy vleku a provozu v chatě i mimo otevírací dobu.

Ing.Jarmila Bačová, uč.Tv                      


Lyžařský výchovně výcvikový zájezd 7. a 8. třídy

Stejně jako v minulých letech se chlapci a dívky 7. a 8. třídy účastnili lyžařského zájezdu do Orlických hor. V domáckém prostředí chaty choceňského lyžařského oddílu strávila každá třída příjemný týden při lyžařském výcviku, který byl rovnoměrně rozložen na běžecký a sjezdový výcvik. Sněhové podmínky byly velmi dobré, i když první týden se zdálo, že to bude kvůli každodennímu přídělu nového sněhu (podle hodnocení žáků) spíše šlapací než lyžařský kurz. Dopoledne jsme většinou věnovali sjezdovému výcviku a odpoledne vycházce na běžkách, po svačině potom povídání o vývoji a historii lyžování, o tom, jak správně namazat lyže a jak je ošetřovat. Večery jsme věnovali společenským hrám a soutěžím. Jednou jsme také využili možnosti večerního lyžování na osvětleném svahu. Oproti minulým rokům byl velký pokrok ve vybavení žáků. Staré typy lyží byly již většinou vyměněny za nové, mnohem kvalitnější. Lyžařské dovednosti se u všech účastníků po týdenním výcviku podstatně zlepšily, o čemž podali všichni důkaz při závěrečných lyžařských závodech a při celodenním výletu na Velkou Deštnou.
O stravování se starali ke spokojenosti všech první týden paní Jaroslava Hledíková a druhý týden paní Božena Zemanová, za což jim patří poděkování ode všech.

Václav Hornych                      

Na Šajtavě
(Vojta Kovář, 7.tř.)

Na Šajtavě, tam je prima!
Je tam hezky, je tam zima.
Ze všech se lyžaři stali,
ani jsme v to nedoufali.

Pan učitel - to je chlap!
Je náš velký kamarád.
Pomůže nám lyže zpravit
a zas můžem z kopce valit.

Pozor! Brzdi! Je tam sráz!
Poslechni a vyslyš nás.
Každý volá: Bacha jedu!
Víc k tomu říct nedovedu.


Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ

30. ročníku Olympiády v českém jazyce se školního kola zúčastnilo celkem 19 žáků z 8. a 9. třídy. Nejúspěšnější byly Zuzana Belková a Marika Hájková, obě žákyně 9. třídy. 11. března absolvovaly náročné okresní kolo a umístily se velmi dobře. Hájková na 8. místě a Belková na 24. místě z 50 soutěžících.
Zuzana Belková je rovněž autorkou velmi zdařilé literární práce, která bylo odeslána do Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež do 15 roků. Vyhlašovatelem soutěže je Mezinárodní úřad Světové poštovní unie pod záštitou UNESCO. Letošní téma této korespondenční soutěže zní: "Píši vám o tom, co mohou mladí lidé udělat pro zmírnění chudoby". Výsledky budou vyhlášeny při oficiální oslavě Světového dne pošty 9. října 2004.
Ve čtvrtek 5. února 2004 se uskutečnilo školní kolo soutěže v přednesu uměleckých textů pro žáky 2. stupně. Již 8. ročník této soutěže jsme letos nazvali Odpoledne plné poezie. V hudebně, která byla k této příležitosti slavnostně vyzdobená, zazněla naše mateřština ve své nejkrásnější podobě - ve verších našich i cizích básníků. Romanticky laděná hudba Davise Moonlighta umocnila sílu mluveného slova. Výkony recitátorů v obou kategoriích byly jako v minulých letech velmi vyrovnané. Porota složená z učitelů i žáků, opravdu neměla jednoduché rozhodování.

Výsledky:

6. a 7.třída1.Jan Papáček6.tř.
2.Aneta Panušová6.tř.
3.Barbora Martincová7.tř.
8. a 9.třída1.Marika Hájková9.tř.
2.Romana Kulhavá8.tř.
3.Tomáš Lukavec8.tř.

Do vyššího kola soutěže postoupil Jan Papáček, ale pro nemoc se ho nemohl zúčastnit.

Mgr. Eva Raková                      


Jak viděli soutěž žáci - Martina Kalousková, 7. třída
"Letos jsem byla členkou poroty, sama jsem nerecitovala. Žáci se chovali mimořádně slušně. Brzy vznikla hezká atmosféra. Líbilo se mně, jak kluci z 8. třídy (Vojta Blažek a Marek Horáček) soutěž uváděli. O přestávkách zněla příjemná hudba. Žáci si prohlíželi nejzajímavější knihy ze žákovské knihovny. Výstavku jim připravily knihovnice z 9. třídy - Zuzka Belková a Hanka Martincová. Z portrétů na nástěnce se na nás dívali nejvýznamnější čeští básníci. Ale my v porotě jsme měli jiné starosti. Snad se nám podařilo být spravedliví …. Tři nejúspěšnější z každé kategorie dostali diplomy, knižní odměny, potlesk a uznání všech. Dodatečně získali fotografie vítězů. Podle mě ale zvítězili všichni, kteří soutěžili."


Ze života 1. stupně ZŠ

Ve čtvrtek 15. ledna 2004 proběhl zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2004/2005. Zápisu se účastnilo sedm budoucích prvňáčků. Na všechny se budeme těšit 1. září, kdy začíná nový školní rok.
23. ledna žáci 1. a 2. třídy shlédli maňáskové divadlo, pohádku O dvanácti měsíčkách. Pak si hru s maňásky děti samy vyzkoušely.
28. ledna začal pro žáky 1. stupně plavecký výcvik. Navštěvujeme opět Plaveckou školu v Ústí nad Orlicí, se kterou máme dobré zkušenosti. Žáci absolvují deset dvouhodinových lekcí, při kterých se naučí základy plaveckých stylů a zdokonalí se v plavání.

Pavlína Štrupová                      


Různé

Od počátku druhého pololetí školního roku dochází na škole ke změně ve složení pedagogického sboru. Na mateřskou dovolenou odešly p.uč. Petra Procházková a p.uč.Veronika Vaňousová. Na první stupeň nastoupila slečna uč. Petra Hubálková a na druhém stupni budou do konce školního roku vyučovat p.uč. Jaroslava Žďárská a p.uč. Václav Hornych, každý na polovinu úvazku předměty své aprobace.
3.února se žáci obou stupňů školy účastnili přírodopisné besedy Fauna ČR - ptáci a letouni. Zajímavé vyprávění názorně doplňovaly vycpaniny zvířat s jednoduchým popisem. Vážíme si toho, že někdy přijde poznání přímo do školy a my nemusíme cestovat do města.
Na škole proběhlo školní kolo matematické soutěže "Pythagoriáda" pro žáky 6. a 7. třídy . Nejúspěšnějším řešitelem byl žák 6. třídy Jiří Martinec.
Během podzimu probíhal na škole sběr starého papíru, z jehož výtěžku financujeme různé převážně sportovní a kulturní akce pro žáky naší školy. Celkem bylo odevzdáno do sběrny 6892 kg starého papíru. Nejlepšími sběrači byli: Kateřina Jiskrová (956 kg), Michal Beneš (296 kg), David Stárek (250kg) a Zuzana Jiskrová (250kg).

Závěrem chci poděkovat všem, kteří škole nějak pomáhají. Zvláště potom:

panu Jiřímu Balašovi za dodávku dříví pro školu,
panu Stanislavu Benešovi za pořezání tohoto dřeva,
všem sponzorům z řad podnikatelů i rodičů za dárky do tomboly na rodičovský ples,
panu Miloslavu Coufalovi za fotografování při různých školních akcích.

Mgr. Věra Vašková                      
Ředitelka školy                      


Lyžařské závody na Humparku

Na závěr zimní sezóny uspořádala škola za pomoci lyžařského oddílu přebor školy v obřím slalomu. Závod se konal 12.března za pěkného, bohužel již jarního počasí. Seznámím Vás s těmi nejúspěšnějšími.

mladší žákyně:starší žákyně:
1. Martincová Míša1. Martincová Lucie
2. Faltusová Denisa2. Jiskrová Katka
3. Martínková Barbora3. Kulhavá Romana
mladší žáci:starší žáci:
1. Peterka Václav1. Palčisko Jan
2. Krčmář Petr2. Tomášek Martin
3. Kuběnka Pavel3. Faltus Milan

Václav Hornych                      Z turistiky

Na Nový rok uspořádal odbor KČT TJ Sopotnice 21. Novoroční výšlap po obvyklé trase přes Polom a Proruby do Potštejna. Počasí bylo kolem nuly, sněhu moc nebylo. Výšlapu se zúčastnilo dvanáct turistů a cíl byl v restauraci Pod lipami v Potštejně.
V sobotu 3. ledna 2004 se vydalo 28 turistů nejen ze Sopotnice již pošesté Do Králík za betlémem. Po prohlídce pohyblivého betlému se vydali na Hedeč. Bylo mírně pod nulou, hodně sněhu a jasná obloha. Spokojenost s vydařenou akcí byla všeobecná.

Pozvánky

32. ročník pochodu Přes tři hrady se uskuteční v sobotu 8. května 2004 na trasách 15, 30 a 50 km. Tentokrát trasy směřují přes Potštejn, dále na Litice, Žampach a Lanšperk.
Průběžný start od 8,00 hod do 9,30 hod. Cíl na hřišti v Sopotnici do 19,00 hod.
Současně proběhne 20. ročník cyklojízdy Přes tři hrady na kole. Trasy jsou připraveny v rozmezí 30, 55, 100 a 150 km, trasa pro horská kola 30 - 50 km. Propozice pochodu budou včas k dispozici.
Dne 22. května 2004 se uskuteční 2. ročník cyklojízdy Ličenské kolečko. Pořádá odbor KČT TJ Sopotnice ve spolupráci s TJ Sokol Lično.
Na všechny akce zvou pořadatelé z KČT TJ Sopotnice.

MC                      Sbor dobrovolných hasičů Sopotnice

Dne 9.1.2004 proběhla výroční valná hromada SDH Sopotnice v pohostinství Formanka za účasti 41 členů z 50, 11 mladých hasičů a 15 hostů z okolních sborů. Zúčastnil se též starosta okresního sdružení hasičů pan Emil Dušek. Na zahájení vystoupili mladí hasiči ze Sopotnice a ze Skrovnice za doprovodu bratra Josefa Vondráčka s kulturním programem. Byla vyhodnocena celoroční práce sboru a bylo poděkováno nejaktivnějším členům.
23.1.2004 jsme již tradičně pořádali Hasičský bál. Účast byla průměrná. Proběhlo slosování bohaté tomboly. K tanci hrála hudba Letrando z Letohradu.
14.2.2004 se naši mladí hasiči zúčastnili zimního branného závodu v České Rybné. Naši mladí velmi překvapili a obsadili 1. a 3. místo.
Již podruhé pořádáme letní dětský tábor ve spolupráci s hasiči z Velké Skrovnice. Letos proběhne od 16.7. do 23.7.2004 v Herborticích. Je přihlášeno 16 dětí ze Sopotnice, nejenom mladých hasičů.

Za SDH Sopotnice                      
Velitel Josef Hynek                      Komorní koncerty

Koncert studentů JAMU

Na neděli 7. března 2004 připravil Obecní úřad a SDH v Sopotnici další koncert vážné hudby. Tentokrát hlavní organizátor Josef Vondráček přizval k vystoupení studenty Janáčkovy akademie múzických umění z Brna.
Hlavním sólovým nástrojem byl méně obvyklý fagot, který mistrně ovládal Michal Kubáč. Spolu s ním vystoupily Michaela Pitrová (hoboj) a Nikola Hájková (klarinet). O klavírní doprovod se postarala Jana Goliášová.
Účinkující přednesli skladby Carla Maria von Webera, Alexandra Tansmana, Antona Jiránka, Bohuslava Martinů a Astora Piazzoly.
Na třicet posluchačů pozorně naslouchalo výkonům mladých umělců a odměnilo je vřelým potleskem.

Druhý komorní koncert

I druhý komorní koncert v březnu uspořádal Obecní úřad a SDH v Sopotnici. Stalo se tak v sobotu 27. března 2004.
Před zaplněnou zasedací místností obecního úřadu se představil vynikajícím výkonem mladý klavírista, student Konzervatoře v Kroměříži, Jiří Kadavý, který přednesl sonátu F moll (Appassionata) Ludwiga van Beethovena a od Sergeje Rachmaninova Preludia D dur a B dur. Byl odměněn vytrvalým potleskem a posluchači si tak vynutili přídavek. Mladý umělec zahrál Slavnost českých venkovanů od Bedřicha Smetany.
V další části programu vystoupilo Ústecké smyčcové kvarteto, složené převážně z učitelů ZUŠ Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí. Petra Kleislová 1. housle, Miluše Barvínková 2. housle, Josef Martinec viola, Jan Lána violoncello. Kvarteto předneslo Smyčcový kvartet B dur Pavla Vranického, Smyčcový kvartet F dur Ludwiga van Beethovena a od A. P. Borodina Smyčcový kvartet D dur. I jejich výkon byl odměněn vřelým potleskem.

Oba koncerty se konaly v zasedací místnosti obecního úřadů a finančně je zajistili: OÚ Sopotnice, Elektroslužby Petr Martinec (Litice nad Orlicí), Truhlářství ing. Barvínek (Velká Skrovnice), Truhlářství Jiří Diblík (Sopotnice) a Pokrývačské práce Jiří Voksa (Sopotnice).

MC                      Lyžařská sezóna na Humparku

Letošní zima byla poněkud rozmarná. Sníh několikrát napadl, ale záhy zmizel. Lyžaři musili trpělivě čekat na jeho pořádný příděl a zahájení sezóny na Humparku. Dočkali se teprve o víkendu 10. a 11. ledna. Sněhu byl dostatek, teplota kolem nuly, mírná mlha, sněžení; vlek byl poprvé v provozu pro veřejnost. Ve vsi stálo přes třicet osobních aut, ale fronta u vleku byla celkem přijatelná. Provoz vleku probíhal bez závad.
Na sobotu 10. ledna připravil SK Humparek pro děti závody na pekáčích. Potom sníh zmizel. Nastalo téměř jarní počasí a lyžaři se obávali, zda ještě nějaká zima bude. A byla! Přišla koncem února a vydržela až do poloviny března.
V sobotu 28. února 2004 se na Humparku konaly dvě akce. Dopoledne závody ve slalomu pro všechny kategorie. Přihlásilo se 44 startujících a na stupních vítězů stanuli:

Ml. žákyně: 1. Eliška Langrová 2. Eliška Vítková 3. Pavlína Jedlinská
Ml. žáci: 1. Vilo Hudzik 2. Pavel Jariš 3. Darek Prášil
St. žákyně: 1. Romana Kulhavá 2. Michaela Martincová 3. Lucie Martincová
St. žáci: 1. Pavel Kuběnka 2. Milan Faltus 3. Martin Tomášek
Ženy: 1. Dagmar Plašilová 2. Hana Martinková 3. Kamila Martinková
Muži: 1. Milan Martinek 2. Roman Diblík 3. Martin Vítek
Snowboardisté: 1. Radek Skuček 2. Jiří Diblík 3.Matouš Plašil

Závod se jel dvoukolově a úspěšní závodníci obdrželi diplomy a věcné ceny.
Odpoledne proběhla zábavná akce Sjezd Humparku na čemkoliv. Prezentovalo se 27 "strojů", z nichž dva poslední jely mimo soutěž. V cíli pracovala hodnotící komise, která vedle měření rychlosti sledovala i "umělecký dojem". Účastníci absolvovali dvě kola. A tak se na svahu objevily necky dřevěné i plechové, postel, igelitové pytle naplněné senem, lyže, sáně, pekáče, surf, pneumatika, křeslo, koza na řezání dříví a podobné výtvory podle fantazie účastníků. Hodnotící komise neměla snadný úkol, ale nakonec rozhodla.

Na 1. místo postavila "Krtečka" v podání Romana Díblíka.
Na 2. místě byla "Kouzelná školka na žížale Julii" v sestavě Petr, Iva a Petra Skučkovi, manželé Peterkovi, Iva Vítková
3. místo obsadil "Surfař" Karel Beran, který sjížděl svah pouze v plavkách. Zvláštní ocenění za nápaditý kostým obdrželo "Miminko" Petra Vítka.

Zábavné akci přihlížel početný dav diváků, kteří se zjevně dobře bavili.
Na sobotu 6. března 2004 připravili lyžaři poslední akci sezóny nazvanou Loučení se zimní sezónou. Díky slunečnému počasí a stále kvalitnímu sněhu přišlo na Humparek mnoho milovníků lyžování a dobré zábavy. Členové SK Humparek předvedli jízdu na starých lyžích a v dobových kostýmech. Kolem patnácti odvážlivců a milovníků legrace nastoupilo před chatou. Po úpravě oblečení a výstroje začali stoupat na svah. Už to byl problém a což teprve samotný sjezd na těžce zvládnutelných lyžích. Nesnadná byla jízda s jednou holí. Jak to ti naši předkové zvládali? O komické situace nebyla nouze, a to se právě přihlížejícím líbilo.
Zatímco vlek byl v neustálém provozu a lyžaři využívali možná poslední příležitosti zajezdit si na Humparku, v chatě vyhrávala k poslechu hudební skupina pí Marie Papáčkové z Českých Libchav. V příjemném prostředí se dobře sedělo, poslouchalo a také konzumovalo. Ani se nechtělo domů.
A jelikož sníh ještě vydržel, využila toho místní škola a v pátek 12. března uspořádala na Humparku závody ve slalomu.


Ceková bilance sezóny

V sobotu 20.3.2004 se konala valná hromada SK Humparek za účasti 45 členů. Jako hosté byli přítomni starostové Sopotnice a Českých Libchav a předseda TJ Sokol Sopotnice.
Schůze bilancovala končící sezónu, která byla mimořádně náročná, vzhledem k úspěšně dokončené výstavbě lyžařského vleku, ale také velmi příznivá co se týče vlastního lyžování na Humparku.
Sezóna začala 10. ledna a trvala do 12. března. Vlek byl v provozu celkem 28 dnů a přepraveno bylo téměř 20.000 lyžařů. Na Humparku se konalo pět akcí, o nichž píšeme výše.
Klub má ke dni konání valné hromady 68 členů (42 mužů a chlapců a 26 žen a dívek). Valná hromada zhodnotila výstavbu vleku, ocenila obětavou brigádnickou práci více než šedesáti členů, kteří odpracovali 4.032 hodin. Zdůrazněn byl přínos četných sponzorů, bez nichž by stavba vleku nebyla realizována.
Valná hromada zvolila nový výkonný výbor, v jehož čele stojí znovu Bohumír Kosek. Byl přijat plán činnosti na příští období, rozpočet na rok 2004 a zhodnoceny pořádané akce. V diskusi se hovořilo o dalších plánech klubu na zlepšení lyžařského areálu jako např. přístupová cesta,parkoviště pro návštěvníky, koupě rolby na úpravu svahu, osvětlení svahu apod. Jsou to však plány na delší období, neboť jejich realizace je silně závislá na finančních možnostech klubu a případném toku dotací.
Zmizením sněhu dění na Humparku však nekončí. Lyžaře čeká mnoho práce i v letních měsících na údržbě vleku i chaty.

MC                      Jaké bude fotbalové jaro?

Sopotničtí fotbalisté, vědomi si svého dobrého postavení v tabulce (po podzimní částí 4. místo), zahájili přípravu na jarní část okresního přeboru v polovině ledna 2004. Každé úterý trénovali v zámělské hale a v sobotu, za každého počasí v Sopotnici a přilehlých terénech.
Celá tato příprava byla zaměřena na zvyšování fyzické kondice. Od poloviny února byly zvyšovány tréninkové dávky, trénovalo se 2x v týdnu na hřišti a 1x probíhal trénink v tělocvičně. Hráčská účast na této přípravě byla velice slušná, v průměru 80 %.
Hráčský kádr se přes zimní přestávku nezměnil, z kolektivu nikdo neodešel, pouze jsme přivítali novou posilu, Michala Martince z Ústí nad Orlicí, který k nám přišel na půlroční hostování.
Před zahájením jarní části OP II. tř. jsme sehráli několik přátelských utkání s těmito výsledky:

ml. dorost Ústí nad Orlicí - Sopotnice 3:7 (1:0)
st. dorost Ústí nad Orlicí - Sopotnice 3:12 (2:7)
Sopotnice - Libchavy B 8:0 (4:0)
Sopotnice - Němčice 2:2

Poslední dva zápasy jsme odehráli na hřišti s umělou trávou v Rychnově n.K.
Ve dnech 26. - 28. 3. jsme se zúčastnili tradičního soustředění v Lanškrouně, kde probíhalo ladění formy před sezónou, utužování kolektivu a po návratu jsme sehráli na škvárovém hřišti v Ústí nad Orlicí přátelské utkání s TJ Kerhartice. Poslední test před zahájením mistrovských soutěží se našemu mužstvu podařil, když jsme soupeře porazili 4:1 (3:1).
Nejlepším střelcem našeho mužstva po těchto přátelských zápasech byl Roman Špaček s 9 góly a nová posila Martinec z Ústí, který skóroval 4x.

Ostrý vstup do jarní části OP absolvovalo naše mužstvo v sobotu 3. dubna, kdy jsme prohráli nejtěsnějším rozdílem 1:0. Domácím fanouškům se naše mužstvo představí v neděli 11. dubna, kdy od 15 hodin přivítáme mužstvo TJ Lanškroun B.
A jaké má plány fotbalový oddíl?
Chtěli bychom v letošním roce vybudovat základy pro nové kabiny a zvládnout postavení hrubé stavby. V soutěžním ročníku 2003 - 2004 skončit do 3. místa, předvádět kvalitní fotbal jak na domácím hřišti, tak i na hřišti soupeřů a v neposlední řadě přivést na naše hřiště ještě více diváků, než tomu bylo dosud.
K tomu přeji hráčům co nejméně zdravotních problémů, více hráčské kázně a našim věrným divákům hodně radosti z předvedené hry našeho mužstva.

Josef Diblík                      

Mistrovské zápasy Sopotnice A mužstvo - jaro 2004

Verměřovice - Sopotnice3.4.16.00
Sopotnice - Lanškroun B11.4.16.30
Mistrovice - Sopotnice17.4.16.00
Sopotnice - Řetová25.4.17.00
Sloupnice - Sopotnice2.5.17.00
Sopotnice - Němčice9.5.17.00
Luková - Sopotnice16.5.17.00
Sopotnice - České Heřmanice23.5.17.00
Sopotnice - Vysoké Mýto B30.5.17.00
Těchonín - Sopotnice6.6.16.00
Sopotnice - Zálší13.6.17.00
Červená Voda - Sopotnice19.616.00Z naší farnosti

Velikonoce - jen svátky jara?

Velikonoce jsou svátky jarních měsíců. Někdy jsou dříve, někdy později. To závisí na prvním jarním úplňku, který v židovském lunárním kalendáři připadá na 14. nisan. Protože tento den připadá na různé dny, slaví křesťané tyto svátky vždy první neděli po prvním jarním úplňku.
Protože dnes už je mnoho lidí, kteří s křesťanstvím nepřijdou moc do styku, připomeňme si co všechno vlastně o velikonocích slavíme. Trvá to celý týden. Začínáme již tzv. květnou nedělí, kdy si připomínáme slavný vjezd Ježíše do Jeruzalema. To mu ještě lidé provolávali: "Hosana, synu Davidovu." Brzy však už budou křičet na Piláta: " Ukřižuj ho!" My si tuto událost připomínáme svěcením kočiček, které si pak neseme domů a zdobíme jimi svůj byt nebo je také zapichujeme na zahradu, aby Bůh požehnal naši úrodu.
Oslavy pokračují na Zelený čtvrtek. Křesťané si připomínají ten den ustanovení eucharistie - mše svaté, při poslední večeři apoštolů s Ježíšem. Tuto velikonoční večeři slavili všichni židé na památku svého vysvobození z egyptského otroctví.
Velký pátek je den, kdy byl Ježíš odsouzen a ukřižován. Byla to vlastně justiční vražda, protože byl na smrt odsouzen člověk, který se ničím neprovinil. Byl jen nepohodlný těm co vládli. Jeho smrt však byla také zadostiučiněním za všechny lidské viny, všech lidí, všech dob.
Následuje Bílá sobota, která je určena k rozjímání. Ježíš leží v hrobě, již své poslání na zemi dokončil a každý z nás by měl přemýšlet, na které straně stojí. Zda s těmi, kteří křižovali a nebo na straně vděčných, kteří se Ježíše snaží svým životem následovat.
Vzkříšení Krista z mrtvých proběhlo někdy v noci. Proto si ho připomínáme večerními bohoslužbami, které mají probíhat až po setmění. To už je u židů totiž neděle. Pro nás slavnost Zmrtvýchvstání, největší svátek křesťanů. Ježíš se setkává se ženami, s apoštoly a postupně i s dalšími učedníky. To proto, aby bylo dost svědků jeho nového života po tělesné smrti. Abychom i my mohli věřit, že také vstaneme.
A teprve po všech těchto oslavách přichází radost z jara na velikonoční pondělí.

P. ing. Jiří Mára, farář                      Z naší historie

Památník padlým v Sopotnici

Památník padlým a zemřelým v I. světové válce stojí v zahrádce mezi školní budovou a hasičskou zbrojnicí. V roce 2003 se pozornému kolemjdoucímu objevil jiný pohled na pískovcový pomník, když byly odstraněny vedle něj rostoucí stromy. V příštím roce uplyne 80 let od jeho odhalení. Připomeňme si jeho historii, jak je uvedena v 1. dílu obecní kroniky.
Památník odboje a padlým či zemřelým ve válce byl odhalen dne 7. června 1925. Myšlenka na zbudování památníku vznikla o dva roky dříve a její realizaci vzal na sebe místní Sbor dobrovolných hasičů. Bylo nutno získat potřebný obnos na zajištění záměru. Byla pořádána sbírka po domech, pořádaly se různé zábavy a divadla, která sehrála Ochotnicko-čtenářská beseda. Z obecní pokladny bylo poskytnuto 2000,- K. Místní záložna darovala 1000,- K. Přispěli i někteří jinde usedlí zdejší rodáci. Dne 19. října 1924 byla zadána práce sochaři Ladislavu Koulovi v Chocni, absolventu sochařské školy v Hořicích. Bylo s ním smluveno, že provede památník z hořického pískovce a v květnu 1925 postaví. Ještě v prosinci 1924 shlédli zadavatelé v Chocni hliněný model.
V květnu 1925 bylo skutečně se stavbou započato. Všechny části památníku byly místními rolníky na šesti vozech zdarma z Chocně převezeny do Sopotnice. Vlastní stavbu památníku prováděli po práci členové hasičského sboru.
Úvodem ke slavnosti odhalení byla sehrána Ochotnicko-čtenářskou besedou dne 31. května a 1. června v hostinci V. Lorence divadelní hra od A. Horákové "Žena legionářova".
Den před odhalením bylo okolí památníku ozdobeno lesními stromky a památník sám zakryt dvěma státními vlajkami.
V neděli dne 7. června 1925 ve 14 hodin seřadil se průvod u hostince p. Čižinského na dolním konci. Zúčastnila se školní mládež, vedená svými učiteli, legionáři družiny vamberecké, hasičské sbory z Potštejna, Záměle, Polomi, Českých Libchav a místní sbor. Také přišlo hojné množství občanstva zdejšího i z okolních obcí. Průvod s hudbou došel na místo, legionáři zaujali místo před pomníkem, vedle nich zdejší hasičský sbor, členové obecního zastupitelstva, dále smíšené pěvecké sdružení řízené učitelem Františkem Frydrychem a školní děti.
Slavnost zahájil starosta místního hasičského sboru Karel Kuneš, potom zapělo pěvecké sdružení hymnu "Kdož jste boží bojovníci" a báseň Bohdana Kaminnského "Osvobození" přednesl student Frant. Vanžura. Slavnostní projev přednesl legionář učitel Antonín Bíl z Kostelce nad Orlicí. Po skončení projevu byly vlajky z pomníku vytaženy na stožáry a pěvecký sbor zazpíval hymnu "Kde domov můj?". Následovala báseň Jaroslava Kvapila "Panychida", přednesená Lidmilou Kopsovou, dcerou nezvěstného vojína Aloise Kopsy a sbor "Touha."
Starosta hasičů Karel Kuneš poděkoval všem, kteří se zasloužili o postavení památníku a požádal přítomného starostu obce Františka Krále, aby obec vzala památník do svého opatrování. Starosta jménem obce slíbil, že obec nezapomene památník, jakožto viditelné znamení naší národní a státní samostatnosti, v dobrém stavu vždy udržovati.
Potom se účastníci odebrali na zahradu hostince p. Jindřicha Blohona, kde místní kapela, řízená kapelníkem Františkem Bílkem, uspořádala koncert. Mládež pobavila se ještě tancem při věnečku v hostinci u Lorenců.

Závěrem uveďme výlohy spojené s postavením památníku:

Sochaři Koulovi za zhotovení a postavení10 424,- K
Dělnická práce při stavbě225,- K
Za různé potřeby (vápno, cement, písek)94,- K
Úprava plotu škol. zahrady před pomníkem400,- K
Úhrnem11 142,- K

Podle obecní kroniky vybral MC                      


Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Upozorňujeme zároveň, že uzávěrky jsou vždy poslední den ve čtvrtletí (tedy 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.). Své příspěvky prosíme zasílejte na sopotnickyzpravodaj@seznam.cz, popř. zanechte na disketě (příp. i na papíře) na obecním úřadě. Děkujeme. Redakce

Chyba tisku vyhrazena.

Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 7.4.2004

Home - http://sopotnice.zde.cz