SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Leden 2004 č. 2004/1
Vydává: Obecní úřad Sopotnice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

uplynul jeden rok volebního období a my se setkáváme u posledního vydání Sopotnického zpravodaje za rok 2003. Hodnocení tohoto roku nechávám na každém z Vás. Věřím však, že byl tento rok pro každého z nás přínosný. Jak již možná víte, na nedávném zasedání zastupitelstva byly schváleny nové obecní vyhlášky. Jejich plné znění je k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách naší obce (www.sopotnice.zde.cz).
Nejzásadnější změnou v těchto vyhláškách je nová výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek byl zvýšen na 400,00 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Uvedený místní poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Zastupitelstvo přistoupilo ke zvýšení tohoto poplatku z důvodu velkého nárůstu skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu. V r. 2002 obec uhradila za svoz odpadů celkem částku 362.000,00 Kč, z toho obec doplácela částku 160.000,00 Kč. V r. 2003 náklady ještě vzrostly. Členové zastupitelstva si jsou vědomi, že došlo ke značnému zvýšení poplatku, a proto byla splatnost poplatku rozložena do dvou splátek: do 31.března a 30. září příslušného kalendářního roku.
Sopotnice jako jedna z posledních obcí používá k odvozu odpadů ve velkém množství igelitové pytle. Občané však nepoužívají jen pytle doporučené firmou EKOLA, ale i pytle, které patří do odpadkových košů a které se při nakládání trhají. Vhodné pytle je možné zakoupit u firmy EKOLA a od ledna 2004 též na obecním úřadě v Sopotnici. Občané, kteří mají popelnici, si mohou vyzvednout od 2.1.2004 do 31. 1. 2004 nové známky na popelnice pro rok 2004. Pokud do konce ledna 2004 nebudou popelnice označeny, nebudou od měsíce března vyváženy.
Na druhé straně musíme občanům poděkovat za snahu třídit odpady a i za celkem bezproblémové placení místního poplatku.
Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za celoroční práci pro obec a popřát v novém roce mnoho úspěchů a hlavně zdraví!

Váš starosta                      Z naší mateřské školy

Od září do listopadu probíhal plavecký kurz tentokrát však v České Třebové, kde se děti pod vedením instruktorky nejprve seznamovaly s vodou, a poté si osvojovaly první plavecké dovednosti, jako bublání do vody a ti zdatnější i potápění. Poslední hodina kurzu byla zakončena jízdou na tobogánu a předáváním „mokrého vysvědčení“. Kurz plavání se všem moc líbil a už nyní se všichni těší na další v příštím roce.
Ve školce děti shlédly představení Kouzelník aneb Školička kouzel a písniček z pohádek, které bylo pestré a pro děti zajímavé – děti se přiučily kouzelnickému řemeslu a přitom si zazpívaly písničky jim dosti známé – z pohádek.
Měsíc listopad proběhl ve znamení příprav na blížící se vánoce. Děti shlédly divadelní představení v Ústí nad Orlicí – Naše písnička aneb postavím si domeček“ a filmové představení – Pan Tau a samá voda.
Před vánocemi měly děti napilno: pečení a zdobení perníčků, adventních věnců, vánoční přáníčka a svícínky, ale také zpívání koled a vánoční výzdoba školky. Dne 4. prosince 2003 navštívil školku Mikuláš s čerty a 18. prosince 2003 se děti těšily z tradiční vánoční nadílky u stromečku, kde si společně rozloučily koledami s rokem 2003.
Nový rok 2004 děti zahájí 6. ledna tradičním koledováním tří Králů, 13. ledna shlédnou divadelní představení – Pohádka o líných strašidlech, 23. ledna proběhne v mateřské škole představení – O dvanácti měsíčkách. V plánu je, pokud nám počasí nadělí trochu víc sněhu, také sáňkování a bobování na Humparku a mnohé další akce.
Dne 30. ledna 2004 v 15,30 hod. se uskuteční zápis do mateřské školy, zveme tedy rodiče a jejich malé ratolesti, které nastoupí i v průběhu celého školního roku 2004/2005 k pravidelné nebo 5 dní docházce. Děti si budou moci pohrát a rodiče se dozví potřebné informace o mateřské škole.
Také v roce 2004 bude probíhat „Odpoledne s rodiči“ pro všechny děti (zapsané i nezapsané v MŠ) a jejich rodiče. Termíny: 15.1., 22.1., 5.2., 12.2., 4.3., a 25.3. od: 14,30 hod.- do: 16,00 hod. K dispozici jsou všechny hračky, které se nachází v prostorách MŠ a již nyní se těšíme na Vaši návštěvu.
Hodně zdraví, lásky a rodinné pohody Vám do nového roku 2004 přejí děti a zaměstnanci mateřské školy.

Michaela Diblíková                      
(čerpáno ze Školníčku MŠ)                      Humparek připraven na zimu

Od května do prosince 2003 probíhaly na Humparku intenzivní práce na výstavbě nového vleku. Členové SK HUMPAREK při výstavbě odpracovali více než 4000 brigádnických hodin. Tlačil je čas, neboť chtěli všechny práce stihnout tak, aby vlek mohl sloužit již tuto zimu, jak si slíbili. Podařilo se! Vlek stojí! Zbývá jen zavěsit na lano unašeče a provést revizi technické části a elektrického zařízení. Obojí je slíbeno na druhý týden ledna. Pak už se bude čekat jen na sníh.
Snadno se napíše „lyžaři vybudovali nový vlek“, ale jen málokdo z nezasvěcených si dokáže představit kolik úsilí bylo třeba vynaložit při organizačním zajištění akce, kolik fyzické námahy stálo členy klubu vlastní postavení vleku. na všech pracech se podílelo ze současných 68 členů 48. Pro ty bude jedinou odměnou volné jízdné na vleku. Kromě členů klubu přišlo na brigády i 12 nečlenů. Samozřejmě nelze pominout vydatnou pomoc četných sponzorů, kteří přispěli ke zdaru díla buď finančně nebo materiálem. Bez nich by vlek v žádném případě nestál.
U dolní stanice vleku vyrostla také nová pokladna a vylepšení doznal též interiér chaty, která zpříjemní návštěvníkům pobyt na Humparku. A tak lyžaři, budovatelé vleku i milovníci lyžování vůbec, už netrpělivě čekají na pořádný příděl sněhu. Pak přijde dlouho očekávaný slavnostní okamžik spuštění vleku a zahájení provozu. Je přirozené, že lyžaři už přemýšlejí o umělém zasněžování svahu, ale to pro letošní sezónu ještě nepřipadá v úvahu.
Jakmile bude provedena kolaudace vleku, zveřejní lyžaři přesnou dobu provozu vleku a ceny jízdného prostřednictvím obecního rozhlasu, ve vývěsní skříňce klubu a plakátů.
Přejeme lyžařům, aby brzy napadlo dostatek sněhu a vlek úspěšně prodělal svou první sezónu, aby nic nezkazilo pocit z dobře vykonané práce.

MC                      Beseda nad kronikami

Na pátek 24.10.2003 připravila OB a obecní úřad v Sopotnici besedu nad kronikami. V zasedací místnosti obecního úřadu se sešlo na padesát občanů, kteří měli možnost prohlédnout si 24 kronik z naší obce. Mohli listovat ve 42 svazcích těchto kronik a sedmi doplňujícími fotoalby. Tolik se jich podařilo organizátorům získat pro tuto ojedinělou akci. Navíc byla veřejnosti poprvé představena restaurovaná opona Ochotnicko-čtenářské besedy z roku 1927.
V programu nejprve promluvil Miloslav Coufal o historii opony a jejím restaurování a pak ke každé kronice uvedl několik základních údajů. Potom byly promítány starší snímky ze života obce, které připravil Josef Hradecký. Pak už probíhala volná prohlídka vystavených kronik. Největšímu zájmu se těšily čtyři svazky obecní kroniky, zapůjčené Státním okresním archivem Ústí nad Orlicí zcela výjimečně pro naši akci. Také o krásnou kroniku zemědělského družstva byl značný zájem a stejně tak o Pamětní knihu spolku vojenských vysloužilců. Návštěvníci besedy si mohli také prohlédnout rodokmen rodu Novákova, k němuž výklad podal ing. Karel Novák. Vystavena byla rovněž dokumentace k restaurované oponě, kterou zaslala restaurátorka.
Návštěvníci besedy odcházeli spokojeni. Pořadatelům se snad podařilo oživit zájem o historii obce a společenským organizacím se dostalo podnětu k větší péči o spolkové kroniky.

MC                      Ohlédnutí za fotbalovým děním v Sopotnici

Fotbalový oddíl TJ Sopotnice se čtenářům Sopotnického zpravodaje v průběhu uplynulého roku nepředstavil. Pokusím se tak v závěru roku přiblížit našim čtenářům stručný výčet činnosti tohoto oddílu.
Sopotnice hraje již několik sezón v nejvyšší soutěži v okrese, v okresním přeboru II. tř., kde hraje celkem 14 mužstev. V soutěžním ročníku 2002 - 2003 jsme obsadili 7. místo se ziskem 35 bodů. Měli jsme velmi špatnou podzimní část, kdy jsme obsadili až 12. místo s 13 body, v jarní části jsme byli úspěšnější, když jsme obsadili 4. příčku s 22 body.
Koncem června oslavil oddíl 40. výročí založení organizované kopané v Sopotnici. Na místním hřišti se sešlo kolem 50 bývalých hráčů, funkcionářů a samozřejmě mnoho příznivců fotbalu. Byla uspořádána výstavka fotografií, k nahlédnutí byly kroniky a samozřejmě bylo také sehráno exhibiční utkání bývalých hráčů. Každý z pozvaných hráčů obdržel upomínkový list a čestným uznáním bylo vyznamenáno 11 zasloužilých členů. Bylo připraveno bohaté občerstvení a k poslechu a dobré náladě nám zahrála skupina Josefa Vondráčka.


Jaký byl fotbalový podzim v Sopotnici?

Do nového soutěžního ročníku 2003 - 2004 jsme vstupovali s posíleným hráčským kádrem, plni optimismu a cílem bylo umístění mezi prvními třemi mužstvy v tabulce. V úvodním utkání jsme vyhráli v Tatenicích 1:0 po dobrém výkonu a začali tak naplňovat očekávání fanoušků, v dalších bodových ziscích. Poté však přišla ledová sprcha, neboť jsme 2x prohráli na domácím hřišti, remizovali s velmi slabou Řetovou na jejím hřišti 1:1 a fanoušek se nestačil divit, co se to s naším mužstvem děje. Přišlo velmi vydařené utkání doma, kdy jsme odevzdané Sloupnici nastříleli 8 gólů, mužstvo se psychicky zvedlo a závěr soutěže potvrzoval názory odborníků, kteří nás před soutěží "pasovali" do role jednoho z favoritů na postup. Poslední 4 utkání jsme vyhráli (je v tom započítáno i předehrávané 1. jarní kolo) s vynikajícím skóre 13:0.
V tabulce jsme i díky této předehrávce na 4. místě, o jediný bod za 2. Těchonínem a 3. Lukovou, se ziskem 24 bodů, když jsme 7x vyhráli, 3x remizovali a 4x prohráli. Tabulce kraluje bezkonkurenčně Vysoké Mýto B. Umístění jistě dobré, ale ruku na srdce a fotbalisté to jistě ví, mohlo být výrazně lepší.
Další radost máme i z umístění našeho nejlepšího střelce Romana Špačka, který kraluje tabulce střelců s 12 brankami a má náskok 2 gólů před druhým Šebrlem z Lukové. Na 11. - 13. místě jsou ještě Libor Diblík a Martin Stárek s 5 góly. Velmi smutni jsme z umístění v soutěži slušnosti. I když jsme si před sezónou řekli, že budeme ukáznění, byly to jen plané sliby a stejně jako loni i v podzimní části jsme se "ziskem" 35 žlutých karet nejhorší v celém přeboru a když k tomu přidáme ještě jedno vyloučení, potom jsme v tabulce slušnosti až na 9 místě. Většina těchto karet je za nemístné diskuse s rozhodčími, ale to by každý hráč měl přece vědět, že on je na hřišti od toho aby hrál a ne diskutoval. Další negativa, která oddíl zaznamenal, je pokles návštěvnosti na našich zápasech doma. V minulosti byly u nás návštěvy jedny z nejvyšších v okrese, po podzimu jsme v návštěvnosti až na 7. místě s 480 diváky za 9 zápasů.
Naše hráčské kabiny a sociální zařízení zcela jistě patří mezi nejhorší v okrese, a tak příznivá zpráva na závěr, podařilo se ještě před zimnou vybetonovat základy pro nové kabiny a soc. zařízení, a tak všichni věříme, že nebude již dlouho trvat a naši hráči, soupeři i rozhodčí se dočkají kulturnějšího prostředí než tomu bylo dosud.
V představení oddílu kopané nesmíme zapomenout i na naše mladší žáky, kteří turnajovým způsobem hrají rovněž svoji soutěž, zatím se střídavými výsledky. Zde patří veliký dík jejich trenérovi Martinu Pánikovi, který se jim věnuje, i rodičům, kteří je svými auty vozí k turnajům.
A nyní již závěrečná "děkovačka". Děkujeme hráčům za jejich přístup a obětavost (několik jich je přespolních, kteří dojíždějí bez nároku na odměnu), děkujeme trenérům Vl. Horáčkovi i M. Pánikovi, celému výboru FO pod vedením Jiřího Martince, obsluze kiosku pod vedením Jany Pánikové a samozřejmě všem věrným příznivcům sopotnického fotbalu, kteří navštěvujete naše zápasy nejenom doma, ale jezdíte s námi i na hřiště soupeřů. Děkujeme i našim sponzorům a vůbec všem lidem, kteří mají fotbal rádi a snaží se nám pomoci. Nesmíme zapomenout ani na rodiny výše jmenovaných, že nám všem "trpí" provozování tohoto, na volný čas náročného, koníčka.
Vám všem přeji do nového roku 2004 především pevné zdraví a mnoho radosti z úspěchů sopotnického fotbalu.

Josef Diblík                      Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své členy (včetně přispívajících) na výroční valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 9. ledna 2004 od 19 hod v pohostinství Formanka.

SDH Sopotnice zve všechny občany na tradiční Hasičský ples, který se koná v pátek 23. ledna 2004 od 20 hodin v místním pohostinství Formanka. Hraje, stejně jako v loňském roce, skupina Letrando z Letohradu. Občerstvení je samozřejmě zajištěno, připravuje se i tradiční tombola. Přijďte se pobavit, potkat s přáteli a v neposlední řadě i podpořit místní hasičské sdružení. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Za výbor SDH velitel Josef Hynek                      Z turistiky

25. ročník DEP Povodím Orlice

Jubilejní ročník DEP Povodím Orlice se konal ve dnech 3. - 5. října 2003. Start byl tentokrát na rozestavěném nádraží v Chocni. První etapa vedla přes Sudslavu, Polom, Proruby do Potštejna a měřila 18 km. V Potštejně se spalo poprvé v sokolovně. Druhá etapa, sobotní, směřovala na Vyhlídku, do Slatiny nad Zdobnicí, Rokytnice v Orl. horách, Bartošovic, přes Zemskou bránu a Čihák do Mladkova. Turisté ušli 45 km. Nedělní etapa, dlouhá 31 km, vedla přes Suchý vrch, Bukovou horu, Výprachtice a Albrechtice do Lanškrouna, kde v hostinci "Na Miláně" celá akce skončila. Letošního putování se zúčastnilo 38 turistů, z toho bylo 11 cyklistů. Počasí bylo v prvních dvou dnech přijatelné, neděle propršela.


13. Setkání milovníků VHT

V pátek 17. října 2003 se sešli v táboře v Anenském údolí 43 turisté, kteří si oblíbili vysokohorskou turistiku. Většinou to byli pravidelní účastníci zahraničních zájezdů, které náš odbor pořádá každým rokem. Na setkání si povyprávěli o svých prázdninových cestách, prohlédli si fotografie a shlédli videozáznamy z cest. Nechybělo opékání buřtů ani zpěv při kytaře. V sobotu se účastníci vydali na vycházku kolem Sopotnice, při níž si prohlédli lyžařský areál na Humparku.


7. Mikulášské toulání - Memoriál Slávy Lžíčaře

Tato poslední akce odboru KČT v roce 2003 se konala ve dnech 29. a 30. listopadu. Zájem byl tak velký, že organizátoři musili některé zájemce odříkat s ohledem na možnost ubytování na chatě "Návrší" pod Kralickým Sněžníkem, kde je pouze 53 míst.
Sraz účastníků byl v sobotu v 7,30 h na nádraží v Letohradě, odkud se pokračovalo vlakem do Starého Města pod Sněžníkem a dále pěšky na zmíněnou chatu. Po příjemně stráveném večeru a přenocování se účastníci vydali na nedělní túru a vlakem se vraceli domů. V batohu si každý odnášel pěkný suvenýr - hrnéček s logem letošního Mikulášského toulání.


Kalendář akcí KČT TJ Sopotnice na rok 2004
 
1.1.21. Novoroční výšlap
3.1.Za betlémem do Králík (pošesté)
8.5.32. roč. DP Přes tři hrady
20. roč. CJ Přes tři hrady na kole
22.5.VHT - zahraniční hory
1. - 3. 10.26. roč. DEP Povodím Orlice
15. - 17. 10.14. Setkání milovníků VHT
27. a 28. 11.8. Mikulášské toulání - Memoriál Slávy Lžičaře

MC                      Koncerty v kostele

Farní úřad v Sopotnici připravil na sobotu 11. října 2003 koncert, který se konal v místním kostele. Josef Vondráček přizval k vystoupení smyčcové kvarteto z Ústí nad Orlicí a studentky pátého ročníku Konzervatoře Pardubice Kláru Kubátovou (varhany) a Lucii Wendligovou (hoboj). V pořadu zazněly skladby Karla Stamice, Antonína Dvořáka a Franze Schuberta v podání smyčcového kvarteta. Následovaly skladby pro varhany a pro hoboj s doprovodem varhan od J. Pachelbela, J.S.Bacha i W.A.Mozarta. Koncert zakončilo opět smyčcové kvarteto Mozartovou Malou noční hudbou.

MC                      

Další koncert se konal 13. prosince a vystoupila na něm skupina Somebody´s singing. Zejména kvůli extrémně špatnému počasí přišlo pouhých 20 diváků, kteří ovšem rozhodně nelitovali. Vyslechli perfektně secvičený program složený převážně z černošských spirituálů, které doplnily písně např. od J. Ježka, Beatles či E. Cleptona.

JV                      Nezapomínají na školu

Každým rokem se setkávají některé ročníky absolventů naší základní školy, aby zavzpomínali na společná léta prožitá ve školních lavicích, aby si povyprávěli o tom jak jde život a snad i na pár hodin omládli. Některé ročníky se scházejí v pravidelných intervalech, jiné nepravidelně, čas od času. Z větší části to závisí na organizátorech, svolavatelech takovýchto setkání. Nejinak tomu bylo i letos.
V sobotu 20. září 2003 se ve škole sešli bývalí žáci, ročník narození 1950. Letos se sešli poprvé po dlouhých 38 letech! V roce 1965 školu opustili 23 žáci a letos se jich sešlo 14, když tři již zesnuli a ostatní se omluvili. Přítomni byli též jejich bývalí učitelé, dnešní důchodci, Marta Martincová, Jaroslava Žďárská a Miloslav Coufal. Za zmínku stojí, že k tomuto ročníku patří bývalé vynikající atletky a lyžařky, které mnohokrát proslavili svými výkony sopotnickou školu: Jaroslava Balašová, Anna Kalousková, Jaroslava Kalousová, Vlasta Martincová, Marie Horníčková (podle rodných jmen).
Večer probíhal v příjemné zábavě, každý povyprávěl o svém dosavadním životě po skončení školy, pochlubil se dětmi, vnoučaty, vzpomínalo se na veselé školní příhody, školní výlet, brigády apod. Obdobný ráz měla i další setkání bývalých žáků. 27. 9. 2003 si dali sraz v Kavárně pod lipou bývalí žáci, kteří opustili sopotnickou školu v roce 1997. Sešli se tedy po 6 letech. 15. prosince 2003 se tamtéž sešli žáci, kteří sopotnickou školu opustili v roce 1993. V sobotu 25.10 2003 se na Habřince setkalo 13 bývalých žáků ročník narození 1958, kteří v Sopotnici ukončili povinnou školní docházku před třiceti lety. Byl to silný ročník, když jich bylo ve třídě 29. I oni zavzpomínali v dobrém na léta strávená na sopotnické škole, která jim snad dala dobrý základ do života, v němž se neztratili. Proto na svou školu nezapomínají.Z naší farnosti

Sopotnický chrámový sbor a orchestr v loňském roce odvedl značný kus práce, když secvičil 5 programů ke mším, z toho 3 nové (nemáme záznamy, ale minimálně od války v Sopotnici neprovedené). Vystupoval celkem 10x, z toho 5x v místním kostele (pouť, posvícení, památka zesnulých, na Štědrý den a na Štěpána) a 5x v kostelech okolních (Hnátnice, Písečná, Rybná nad Zdobnicí).
O posvícení zazněla vůbec poprvé v Sopotnickém kostele big-beatová mše. Účastníci zde mohli slyšet krom houslí, violy, hoboje a basy i nástroje v kostele méně tradiční - bicí soupravu, elektrickou a akustickou kytaru a saxofon.
Krásným vyvrcholením roku bylo provedení České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby na Štěpána. Sešel se sbor posílený o členy jiných pěveckých sborů a velký orchestr (1. a 2. housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, 2 klarinety, 2 trubky, 2 pozouny, varhany a tympány).
Sopotnický chrámový sbor a orchestr provozuje chrámovou hudbu, která však není určena pouze pro věřící, ale pro všechny, kteří mají rádi dobrou hudbu. Proto Vás všechny již nyní zveme na všechna vystoupení v roce letošním - poprvé to bude o pouti.Sopotnická výročí 2004

V roce 2004 uplyne...

700 letod rozdělení obce mezi panství Potštejn a Litice (1304)
665 letod obléhání hradu Potštejn kralevicem Karlem (pozdější císař Karel IV). Při dobytí hradu zahynul loupeživý rytíř Mikuláš z Potštejna. Podle pověsti Karel při obléhání pobýval na sopotnické faře. (1339)
660 letod první písemné zprávy o obci Sopotnice v seznamu arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kde se uvádí fara v Sopotnici, příslušná k děkanátu kosteleckému (1344)
550 letod opětovného sloučení obou částí obce pod jedno panství v rukou majitele Jiřího z Poděbrad (1454)
550 letod založení sopotnické pozemkové knihy, tzv. Rychty sopotnické (1454)
230 letod zavedení triviální školy v Sopotnici (1774)
115 letod vysvěcení nově opravených soch, t.j. kříže před kostelem a sv. Jana Nepomuckého u školy (4.8.1889)
90 letod vypuknutí I. světové války, kdy z obce narukovalo 226 mužů, padlo nebo zemřelo 51 a 13 vstoupilo do legií (1914)
85 letod zániku mlýna a pily na Orlici (1919)
80 letod prvního veřejného cvičení Dělnické tělovýchovné jednoty v Sopotnici (14.9.1924)
75 letod postavení Kampeličky, dnešní budovy obecního úřadu (1.10.1929)
75 letod založení kina v Sopotnici (LIDO - BIO) (17.2.1929)
75 letod zahájení výroby pletené obuvi v obci (1929)
65 letod zavedení dvojjazyčného názvu obce za Protektorátu: Schindeldorf – Sopotnice (1939)
50 letod zahájení letecké výroby v provozovně Orličan (1.1.1954)
40 letod založení organizace ČS ovocnářského a zahrádkářského svazu v Sopotnici (1964)
30 letod založení odboru turistiky při TJ Sokol Sopotnice (1974)

vybral MC                      Životní události

V roce 2003 se narodili

	Jan Pechanec (299)
	Jakub Hejlek (18)
	Jiří Dytrt (165)
	Ondřej Syrový (277)
	Valentýna Jedličková (28)
	Klára Kulhavá (344)
	Vojtěch Lehký (119)
	Jonáš Bušák (197)
	Tereza a Matěj Diblíkovi (66)
	Hana Janečková (207)
	Barbora Kopsová (282)
	Monika Morávková (218)
	Martin Jedlinský (244)

Rozloučili jsme se

	Marie Furová (288)
	Miroslav Hledík (282)
	Anna Jeníčková (293)
	Stanislav Jiroušek (85)
	Marie Klapalová (179)
	Josef Lžičař (122)
	Bohumila Martincová (179)
	Josef Martinec (195)
	Růžena Mikešová (182)
	Antonín Svoboda (177)

Svá životní výročí oslaví v roce 2004 tito naši spoluobčané

        93 let	Růžena Šaldová
        92 let	Marie Antušková
        90 let 	František Šalda
        89 let	Anna Hájková
        88 let	Marie Martincová
        88 let	Ludmila Matějková
        87 let	Anežka Hanyková
        85 let	Marta Martincová
        85 let	František Rypka 
        80 let	Bohuslav Diblík 
        80 let	Ladislav Novák 
        80 let	Josef Rambousek 
        80 let	Milada Vondráčková
Do dalších let Vám přejeme hlavně hodně zdraví a lásky svých nejbližších.Z naší historie

Poslední roky Spolku vojenských vysloužilců

Prapor Spolku vojenských vysloužilců v Sopotnici byl vysvěcen roku 1895. Spolkový život se nadále odvíjel běžným způsobem.
V roce 1898 se slavilo 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Krajský sbor nařídil všem sdruženým spolkům konat 21. srpna slavnost, jejíž výtěžek měl být věnován na založení nadace pro chudé vysloužilce a jejich rodiny. V sopotnickém spolku však při této příležitosti došlo k rozkolu. Na schůzi 7. srpna 1898 se dostavilo málo členů, takže nebyla usnášeníschopná. Musila být tedy o týden později svolána další schůze, leč ani na tuto se nedostavil dostatečný počet členů, takže předsednictvo spolku se musilo organizace slavnosti chopit samo. Slavnost se konala ve stanovený den na louce p. Františka Krčmáře na horním konci, neboť nový nájemce mlýna p. František Podhorník se zdráhal místo na ostrovech propůjčit. Slavnosti se zúčastnil místní spolek a sbor dobrovolných hasičů. Mnozí vysloužilci slavnost bojkotovali. Jen málo se jich zúčastnilo dopolední bohoslužby a ani odpoledne nebyla účast valná. Slavnost pokazil odpolední déšť.
24. ledna 1900 zemřel protektor spolku Urozený pán, Svobodný pán Antonín Dobřenský z Dobřenic a na Potštýně. Uložen byl k věčnému odpočinku v nově zbudované hrobce v Záměli. Smutečního průvodu se zúčastnili sopotničtí vysloužilci a hasiči. Před tím už byly vyzvednuty tělesné pozůstatky zesnulých z rodu Dobřenských z hrobky pod kostelem v Sopotnici a převezeny do nové hrobky v Záměli.
9. července 1901 zemřel Dp. P. Václav Veigl, sopotnický farář, přispívající člen spolku. Spolek se zúčastnil pohřbu.
27. ledna 1902 se spolek zúčastnil s praporem slavného uvítání nového faráře Dp. P. Josefa Bezdíčka, rodáka ze Srubů u Vysokého Mýta.
Od roku 1902 do roku 1912 nebyla Pamětní kniha doplňována. V tom roce zemřel dosavadní kronikář p. František Malý. Pamětní knihu převzal Jan Prachař, jednatel a pokladník spolku a zpětně zaznamenal nejdůležitější události.
21. července 1907 pořádal spolek velkolepou slavnost k 25. výročí svého trvání pod velkým dubem na zahradě p. Václava Martince č.p. 40.
15. dubna 1912 umírá p. František Malý, předseda, velitel a kronikář spolku ve věku 54 let. Spolek ho doprovodil k věčnému odpočinku a přispěl rodině na pohřeb částkou 45 korun.
30. června 1912 se spolek zúčastnil svěcení základního kamene ke zdejšímu chrámu Páně. Po slavnosti spolek uspořádal koncert na zahradě p. Josefa Záleského č. 177 a večer pak „věneček“ v hostinci p. Josefa Čižinského. Čistý zisk 50 korun byl věnován na výzdobu nového kostela.
Rok 1914: Na 28. červenec 1914 byla svolána župní schůze do Týniště nad Orlicí. Spolek vysílá tříčlennou deputaci (Jan Prachař, František Brožek a Jan Bartoš). V Týništi se mělo odhlasovat připojení k tzv. „válečnickému sboru“ do Vídně. Cestou do Potštejna k vlaku se však deputace dověděla smutnou zprávu. P. Doktor Malý jim sdělil, že byla vyhlášena mobilizace!
V týništi již vyvěšovali plakáty, že do 24 hodin se mají dostavit všichni vojíni do 36 roků ke svým posádkám. Začala válka se Srbskem a v několika dnech s Ruskem. Rakousko-uhersko se spojilo s Pruskem a do války se zapojila téměř celá Evropa. Schůze v Týništi byla krátká. Jednomyslně bylo odhlasováno, že žádný spolek vojenských vysloužilců se nepřipojí k vídeňskému „válečnickému sboru“.
Rok 1915: Na vzkříšení o Velikonocích vyrukovalo 12 členů spolku a zdálo se, že to bude naposled. Všichni byli světovou válkou rozhořčeni. V lednu 1915 narukovali muži do 50 let, dokonce starostové a radní, kteří byli zpočátku od mobilizace osvobozeni. Koncem roku už zůstalo doma jen pět členů spolku a tím zůstal spolek v úplné nečinnosti.
Zde zápisy v Pamětní knize končí a zřejmě končí i Spolek vojenských vysloužilců v Sopotnici. Po spolku zůstala jen Pamětní kniha a spolkový prapor s několika stuhami.

z Pamětní knihy vybral MC                      Chcete uveřejnit Vaši reklamu
v Sopotnickém zpravodaji?

Informace na obecním úřadě
a na naší e-mailové adrese:

sopotnickyzpravodaj@seznam.cz


Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Upozorňujeme zároveň, že uzávěrky jsou vždy poslední den ve čtvrtletí (tedy 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.). Své příspěvky prosíme zasílejte na sopotnickyzpravodaj@seznam.cz, popř. zanechte na disketě (příp. i na papíře) na obecním úřadě. Děkujeme. Redakce

Chyba tisku vyhrazena.

Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 4.1.2004


REKLAMA   REKLAMA   REKLAMA   REKLAMA

Motto: „NEJLÉPE STRÁVENÁ MINUTA JE TA, KTEROU INVESTUJI DO LIDÍ“

Konec roku přináší bilancování a zamyšlení nad tím, co nám tento rok přinesl, co jsme dokázali, jaké jsou naše rezervy a plány… A tak jsem si uvědomila, že moji spoluobčané neměli doposud možnost dovědět se, že i já bych jim mohla být svou činností prospěšná.

Každý z nás se snad denně setkává s nabídkami nejrůznějších dealerů přesvědčujících o výhodnosti a nutnosti vlastnictví nějakého finančního produktu. Protože také já pracuji ve finanční oblasti vím, jaké problémy způsobují lidem tyto „výhodné“ nabídky.

Podstata mé práce totiž spočívá v komplexním a zejména nezávislém finančním poradenství na základě podrobné finanční analýzy potřeb klienta. Nepracuji pro žádnou finanční instituci , ale na základě informací o celém finančním trhu, které mi poskytuje společnost, s níž mám uzavřenu dohodu o spolupráci, sestavuji pro každého svého klienta individuální řešení jeho finančních požadavků a potřeb. Pro každého klienta tedy mohu zvolit to, co je pro něj v dané situaci nejvhodnější, nejbezpečnější a co nejlépe řeší jeho finanční situaci, potřeby a možnosti. Svou klientelu si vytvářím na základě doporučení mé práce a své služby včetně doživotního servisu poskytuji bezplatně. Individuálnost, objektivita, odbornost a zejména moje nezávislost dávají záruku, že finanční projekty optimálně řeší v e š k e r é finanční situace a požadavky klientů. Je zcela evidentní, že v dnešní době, kdy finanční trh sestává zhruba ze 600 společností poskytujících asi 3500 finančních programů, není v silách žádného člověka orientovat se v této změti bez kvalitních informací a odborných znalostí!

Za dobu své činnosti v tomto oboru jsem zjistila, že lidé mají málo možností seznámit se s touto velmi prospěšnou službou, která jim může usnadnit řešení nejednoho problému, ať již se to týká soukromých osob nebo podnikatelů, o spoustě takto ušetřeného času ani nemluvě. Věřím, že takto mohu prospět spoustě svých spoluobčanů tak, jak jsem již za dobu své činnosti prospěla mnoha desítkám svých klientů v nejrůznějších místech nejen Východních Čech.

Helena VOTOČKOVÁtelefon: 465584176
561 15 Sopotnice 214mobil: 737953427

Home - http://sopotnice.zde.cz