SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Říjen 2003 č. 2003/4
Vydává: Obecní úřad Sopotnice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

po třech měsících vychází další číslo Sopotnického zpravodaje. Nastal podzim a my pomalu připravujeme objekty na zimu. Podařilo se nám opravit a natřít střechu zvonice. Krytina byla značně pohnilá a muselo se vyměnit větší množství dřevěného šindele, který nám částečně přenechala paní Eva Martincová z č.p. 100. Za tento dar obci paní Martincové děkujeme.
Zároveň byly natřeny věžní okenice a hodiny, jejichž viditelnost je nyní lepší i do větší vzdálenosti.
V měsíci září jsme si pozvali do naší obce poslance Parlamentu ČR, předsedu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a životní prostředí, Mgr. Radko Martínka, aby nám podle svých možností pomohl se zajištěním dotací na výstavbu nových obecních bytů. Pan poslanec nám pomoc přislíbil. Při jeho návštěvě v zasedací místností obecního úřadu ho zaujala restaurovaná opona.
Začátkem měsíce srpna proběhly v Českých Libchavách na chatě Habřince tradiční Hry bez katastru, které tentokrát pořádala Obec České Libchavy. Sopotnici zastupovalo jedno družstvo za obec a druhé za hasiče. Umístění obou zástupců družstev bylo velmi dobré. Účast diváků a fanoušků byla velmi nízká.
Na závěr tohoto malého výčtu událostí mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně zdraví a osobní pohody.

Váš starosta                      Z naší školy

Jak ten čas letí…
v září jsme zahájili nový školní rok 2003 / 2004. Do školních lavic poprvé zasedlo pouze pět prvňáčků místo osmi. Je škoda, že si stále občané Sopotnice neuvědomují, že tím že posílají své děti do jiných škol, napomáhají k zániku své školy v obci.
V tomto školním roce navštěvuje naši školu 110 žáků.
Do důchodu nám odešla paní učitelka Jaroslava Žďárská, která na této škole působila od roku 1964. Za celoživotní práci s dětmi jí patří veliké poděkování a přání hodně zdraví.
Z mateřské dovolené se nám vrátila paní učitelka Marie Nováková. K jiným změnám v učitelském sboru nedošlo.
I děti kladně hodnotí největší prázdninovou akci – zvelebení školního dvorku zámkovou dlažbou.
Od 22. září probíhá podzimní kolo sběru starého papíru. Komu doma překáží starý papír, může ho odevzdat na školní dvorek během měsíce října.
Během měsíce září žáci z 1. stupně shlédli pohádku Kocourek Modroočko v České Třebové, 2. stupeň jede na filmové představení Krysař.
Ze sportovních akcí se uskutečnil sprinterský dvojboj a trojboj. Děti se doma jistě pochlubily svými výkony. Nejstarší žáci si ověřili svou fyzickou zdatnost při turistickém výstupu na Praděd, který byl spojený s exkurzí na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Bohužel nám počasí nepřálo.
Přejeme všem žákům pěkné výsledky a radost ze školní práce.

Mgr. Věra Vašková                      Z naší mateřské školy

Prázdniny utekly jako voda, a je tu září – měsíc, který nám otevírá nový školní rok 2003/2004.
Září pro mnohé z nás přináší hodně nového (předškolákům - první vstup do ZŠ, těm ostřílenějším – třeba nové p. učitelky, v MŠ – nástup nových dětí, apod.). Ani nám se změny nevyhýbají: v měsíci srpnu odešla na mateřskou dovolenou p.Michaela Diblíková, na místo učitelky MŠ nastoupila p. Milena Plocková. Doufáme, že se jí u nás bude líbit.
I v prázdninových měsících červenci a srpnu se MŠ nevyhnul čilý ruch - děti přivítala v září nově zrekonstruovaná koupelna a WC. Děkujeme obecnímu úřadu za uvolněné finanční prostředky a doufáme, že příští prázdniny budeme mít možnost zrekonstruovat i druhou koupelnu a WC.
V mateřské škole je zapsáno 32 dětí (12 dívek, 20 chlapců). 5 dětí se bude připravovat celý školní rok pro vstup do 1. třídy ZŠ. K pravidelné školní docházce je přihlášeno 25 dětí. Některé maminky využívají nebo budou využívat možnost dávat dítě do MŠ na 5 dní v měsíci(této možnosti využívá 7 dětí).
I letošní školní rok pořádáme úspěšné odpoledne s rodiči, které bude probíhat jako loňský škol. rok 2 x za měsíc a je určeno pro všechny děti (zapsané i nezapsané v MŠ) a jejich rodiče. Cílem těchto akcí není pouze společné setkání maminek, ale především nenásilná forma adaptace nejmladších dětí na kolektiv, pomoc při překonávání strachu z nového prostředí a odloučení od maminky.Termíny: 25. 9., 9.10., 16.10., 6.11., 27.11.2003 od:14,30 hod.- do: 16,00 hod. K dispozici jsou všechny hračky, které se nachází v prostorách MŠ a již nyní se těšíme na Vaši návštěvu.
Součástí mateřské školy se stala od 1. 1. 2003 školní jídelna, která vaří nejen pro děti a zaměstnance MŠ a ZŠ, ale také pro širokou veřejnost. Plná cena oběda je 32,- Kč. Při odběru obědů lze využívat možnosti slevy ,formou příspěvku, poskytovaného (současným nebo bývalým) zaměstnavatelem. V případě, že Vám Váš bývalý zaměstnavatel neposkytuje příspěvek na oběd lze využít i nabídku Obecního úřadu v Sopotnici, který přispívá 5,- Kč starším spoluobčanům (cena obědu je tedy 27,- Kč).Bližší informace podává p. Martincová na tel.:465 58 41 90. Zároveň lze využít i možnosti každodenního rozvozu obědů přímo domů, který zajišťuje obecní úřad.
Krásné podzimní měsíce za kolektiv mateřské školy

Michaela Diblíková, řed. MŠ                      Sbor dobrovolných hasičů

Dne 2. 8. 2003 jsme již tradičně zúčastnili už 6. ročníku her bez katastru. Naše družstva se umístila na pěkném 2. a 9. místě. V soutěži starostů obcí a SDH naši zástupci získali 1. místa. Všem zúčastněným děkujeme za účast a za reprezentaci obce a SDH.
Ten samý den odjížděli naši mladí hasiči na letní dětský tábor do Hněvkova u Zábřeha. Tento tábor jsme pořádali ve spolupráci s SDH Skrovnice. Ze Sopotnice se jej zúčastnilo 7 členů hasičského kroužku a 4 děti ostatní. Vedoucími byli dětem Josef Hynek, Radek Hynek, Martin Diblík a Radek Doležal. Funkci zdravotnice zastávala Romana Hynková a vařila nám vedoucí školní jídelny paní Marie Martincová. Všem vedoucím (samozřejmě i Skrovenským), kuchařkám i zdravotnici patří náš srdečný dík, protože na tento tábor jeli ve své dovolené a zcela zdarma. Dík patří též sponzorům, a to: Obecní úřad Sopotnice, firma Kovo – elektro s.r.o. Ústí nad Orlicí, Aleš Martinec – doprava. Přijel se za námi podívat i pan Josef Hradecký, který zdokumentoval na kameru některé důležité chvilky a zážitky z průběhu tábora. Jemu též srdečný dík. Ještě jednou díky všem!
23. 8. 2003 se naše družstvo mužů zúčastnilo již tradičně Memoriálu Miloše Felcmana v České Rybné, kde obsadilo 13. místo z 20. Na memoriál též jelo i družstvo mladých hasičů, kteří skončili druzí.
27. 9. 2003 se družstvo mladých hasičů zúčastnilo závodu požárnické všestrannosti v Černovíře. Je to příprava na zahájení celoroční hry Plamen, která začne 4. 10. 2003 v Bystřeci. Naše dvě hlídky obsadili 42. a 46. místo z 50. Polovina družstva byly členky, které se účastnily poprvé, protože mladými hasičkami se staly až po absolvování dětského tábora, který byl zaměřen hlavně na hasičskou tématiku.
Někteří mladí hasiči se letos s kroužkem rozloučili – Vojtěch Kovář, Zbyněk Vondráček a Dominik Bambas. Současní členové jsou: Jakub Hynek, Vojtěch Vondráček, Tomáš Svoboda, Josef Vašátko, Jan Palčisko a k nim se přidali noví členové Bronislav Frydrych, Michaela Martincová, Lucie Martincová, Bára Martincová a Michaela Martincová.
Chci ještě poděkovat vedoucímu kolektivu mladých hasičů bratru Martinu Diblíkovi za jeho celoroční práci s mládeží.
10. 9. 2003 se dožil 50 let náš člen Ladislav Lžíčař.
31. 10. 2003 se dožívá 60 let náš člen Karel Beneš.
4. 10. 2003 se dožívá 80 let náš pokladník František Martinec.
Všem jubilantům přejeme stálé zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a životní pohody.

Za výbor SDH velitel Josef Hynek                      Z naší hudební školy

Po roční odmlce (po odchodu p. uč. Martince do důchodu) se od září v Sopotnici opět začalo vyučovat hře na housle a klavír. Jeden den v týdnu sem dojíždí z Ústí nad Orlicí p. uč. Stejskalová, která v současné době studuje na konzervatoři. Přihlásilo se 10 dětí, ale 10 hodin by za jeden vyučovací den nebylo možné odučit, proto bylo přijato dětí 6. Pět začínajících a jedna žákyně do ročníku vyššího.
Dětem i paní učitelce přejeme hodně úspěchů a vytrvalosti. A my se již těšíme, že si naše mladé talenty budeme moci poslechnout na pololetní besídce.

JV                      Co se děje na Humparku?

Jak SZ informoval v minulém čísle (3/2003), bylo započato s výstavbou nového lyžařského vleku na Humparku. V uplynulých měsících byly vybetonovány patky pro stožáry a 11 stožárů včetně horní a dolní stanice již stojí. Připraven je i základ pro budoucí pokladnu vleku. V příštích týdnech lyžaře čekají další práce: zavěšení kladek na stožáry, natažení a zapletení lana, zavěšení kotev, stavba pokladny. To však není zdaleka vše.
Kromě toho probíhala údržba chaty. Chata byla natřena, opraveno odvodnění, zakopán kabel k dolní stanici vleku. Na náročných pracech se podílelo na 40 členů klubu různým počtem odpracovaných hodin. Je nutno zdůraznit, že práce se daří i díky pochopení četných sponzorů, bez nichž si nelze realizaci akce představit.
Lyžaři jsou přesvědčeni, že do zimy bude vše hotovo a vlek připraven k provozu. Již nyní se těší na slavnostní zahájení provozu nového vleku.

MC                      Divadelní opona zrestaurována

V minulém čísle SZ jsme čtenáře informovali o záchraně divadelní opony a o záměru na její restaurování. Dnes můžeme konstatovat, že opona již restaurována je a bude umístěna v zasedací místnosti obecního úřadu.
Dne 3.7.2003 si pro oponu přijela restaurátorka pí Soňa Háková z Opatovic nad Labem. Opona byla pečlivě složena, aby se vešla do auta. Vzhledem k rozměrům nebylo totiž možno provést práce na místě v Sopotnici. Předběžně bylo dojednáno vrácení restaurované opony na počátek srpna 2003 i cena restaurátorských prací.
V pondělí 4.8.2003 odpoledne přivezla pí Háková oponu zpět do Sopotnice. Převzetí byli přítomni starosta L. Martinec, dále pánové Josef Hradecký, který převzetí natáčel na video, Jan Kašpar, Luboš Langr a Miloslav Coufal, který pořídil několik snímků. Opona byla rozvinuta v zasedací místnosti, zkontrolována a restaurátorka podala vysvětlení k provedeným pracem. Poté byla opona svinuta a čeká na definitivní umístění. V závěru jednání podepsal p. starosta protokol o převzetí. Celkové náklady na restaurování opony činí 23.500,- Kč, které uhradí obecní úřad. Částka je velmi přijatelná, neboť původní odhad se pohyboval za hranicí 50.000,- Kč.
Problémem bylo umístění opony v zasedací místnosti. Návrh OB, aby opona byla upevněna na stěnu jako obraz a stala se tak trvalou součástí výzdoby místnosti obecní rada zamítla. Podle jejího návrhu bude opona navinuta na válci upevněném pod stropem a v případě potřeby se bude stahovat a vytahovat. Na tomto zařízení pracovali pánové Jaroslav Zima a Josef Cabalka spolu se starostou p. Martincem.
A kdy veřejnost uvidí restaurovanou oponu poprvé? Na říjen 2003 plánuje OB ve spolupráci s obecním úřadem BESEDU NAD KRONIKAMI (viz pozvánka v tomto čísle SZ). Na ní by měla být opona slavnostně „odhalena“.

MC                      Meteor – 40

V pátek 5. září 2003 se sešli muzikanti bývalé kapely METEOR v letní restauraci U Antušků, aby si připomenuli 40. narozeniny této kdysi oblíbené hudební skupiny, která zářila na hudebním nebi našeho regionu dlouhých 30 let, od roku 1963 do roku 1993.
Hudebníků se sešlo asi 25, někteří i s manželkami, jeden přijel dokonce až z Kanady! A protože jsou to muzikanti, vzali si s sebou hudební nástroje, trochu si zahráli, zazpívali a hlavně vzpomínali na slavnější léta. Ta jim připomenuly některé starší snímky z produkcí, natočené kapelníkem Josefem Hradeckým.
Pohodové setkání skončilo a muzikanti se již nyní těší na další. Vždyť setkání s dobrými přáteli je vždy vítané!

MC                      13. Festival amatérských filmů

V pátek 1. srpna 2003 proběhl na potoce u Hradecků 13. Festival amatérských filmů. Za velmi příjemného počasí ho letos navštívilo přes osmdesát diváků, kteří shlédli snímky z produkce Josefa Hradeckého a Luboše Langra. Jako tradičně se začínalo snímkem POVODEŇ STOLETÍ o velké povodni v roce 1980. Následovaly snímky VTEŘINY NAŠEHO ŽIVOTA z roku 1984, BAREVNÉ INTERMEZZO, snímek o draní peří U MALU, snímek JAK SE RODÍ KRAKONOŠ, dále dva snímky od Luboše Langra – KRKONOŠE o rodinném výletě sopotnických turistů do Krkonoš na podzim 1981 a film ČESKÝ TÝDEN V ZÁPADNÍM BERLÍNĚ o zájezdu ústecké dechovky. Celou sérii promítaných snímků zakončila hraná groteska BYL TO E. T. ?, natočená při pochodu Přes tři hrady v r. 1984.
Spokojení diváci se po 23. hodině rozcházeli do tmavé noci, když před tím přijali pozvání p. Josefa Hradeckého na příště, 14. festival, opět počátkem srpna 2004.

MC                      Klub žen v Sopotnici

Na závěr školního roku připravil v pátek 27.6.2003 Klub žen zábavný program na místním hřišti.
Sešlo se 90 dětí a mnoho dospělých. Pro děti byly organizovány závodivé hry a vítězové obdrželi sladké odměny. Všechny přítomné děti si pochutnaly na špekáčcích a sladkostech, které pro ně zajistily pořadatelky s přispěním obecního úřadu. Občerstvení bylo zajištěno i pro dospělé. Příjemný večer byl dobrým vstupem do nastávajících prázdnin.

MC                      Loučení s prázdninami na Humparku

V sobotu 23.8.2003 uspořádal SK Humparek na své chatě na Humparku LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Sešlo se na 120 dětí i dospělých, kteří prožili před chatou velmi příjemný večer. Vyhrávala skupina Josefa Vondráčka, opékalo se prase, točilo pivo a podávaly se i jiné tekutiny. V rozhovorech na různá témata zbylo místo i na lyžařský vlek, probralo se co již bylo vykonáno a co na lyžaře ještě v nejbližší době čeká. Byla již hluboká noc, když se účastníci „loučení“ rozcházeli.

MC                      Vesnické hry bez katastru

Již šesté vesnické hry bez katastru se konaly v Českých Libchavách u chaty Habřinka v sobotu 2.8.2003. K zábavnému soutěžení se sešla družstva z pěti obcí: Českých Libchav, Libchav, Sopotnice, Hejnic a České Rybné. Obce postavily 11 pětičlenných smíšených družstev hasičů, která musila absolvovat různé zábavné disciplíny. Letos zvítězilo družstvo z Hejnic. Sopotnice postavila družstva dvě. Družstvo ve složení Jan Hájek, Ant. Bušák ml., Jana Horáčková, Katka Martincová a Láďa Prachař obsadilo 3. místo. V soutěži starostů obcí a starostů hasičských sborů Sopotnice zvítězila. Naši starostové však nesoutěžili (byli zrovna na dovolené), ale nechali se zastoupit. Nastoupili pánové Josef Dušek a Jan Hájek ml. Vzhledem k velkým vedrům, která v srpnu panovala, byla návštěva slabší, pouhých 350 diváků. Na závěr se konal malý letní karneval.

MC                      Z naší farnosti

Sopotnická farnost pořádá 11. října 2003 koncert klasické hudby. Uskuteční se v místním kostele. Zazní zde varhanní skladby a dále skladby pro smyčcové kvarteto. Vstupné je dobrovolné a výtěžek koncertu bude použit na opravu prorezavělých okapů na kostele.

Nejen všechny věřící, ale i všechny kdo mají rádi dobrou chrámovou hudbu zveme na:
- posvíceňskou mši 19. října od 9.30, kde zazní „kytarové“ písně upravené v modernějším rytmu.
- zádušní mši v předvečer památky zesnulých 1. listopadu od 20.00 hodin. Cca. třicetičlenný sopotnický chrámový sbor a orchestr zde provede Requiem od J. Dobravského.
- půlnoční mši 24. prosince od 22.00 hodin. Zazní zde Česká mše vánoční od Ed. Marhuly
- Rybovu Českou mši vánoční, kterou můžete slyšet „na Štěpána“ 26. 12. od 10.00 hodin.

V tomto plánu samozřejmě může dojít ke změně, proto raději ještě sledujte plakáty a hlášení obecního rozhlasu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

JV                      Z turistiky

Za uplynulých dvacet let, od roku 1983, uspořádal KČT Sopotnice 28 zájezdů s vysokohorskou tématikou. Každým rokem, někdy i dvakrát, se vydávali milovníci vysokých hor na zájezdy, aby naplnili svou touhu po poznání a ověřili si své schopnosti. Jejich cesty směřovaly nejprve na Slovensko a později, když už to bylo možné, především na západ Evropy. Cílem se staly Itálie, Rakousko, Francie, Norsko, Švýcarsko, Sicílie, Korsika, Skotsko, Řecko, Slovinsko a Polsko. Vždy navštívili nejvyšší hory těchto států.
Letos, po několika letech, zamířili opět na Slovensko. Ve dnech 4. až 13. července 2003 absolvovalo 29 účastníků zájezdu pěší túry v oblastech Oravské Beskydy, Západní Tatry, Chočské pohoří, Roháče, Nízké Tatry a Sulovské skály. Počasí letos nebylo pro vysokohorskou turistiku příznivé, ale všichni zvolené výlety a trasy zvládli a vrátili se domů spokojeni a obohaceni o spoustu nových zážitků a dojmů.

Turisté připravují...
V roce 1979 uspořádal tehdejší odbor turistiky TJ Sokol Sopotnice 1. ročník dálkového etapového pochodu (DEP) pod názvem Povodím orlice. Od té doby uplyne již 25 let a DEP se koná každoročně. Letos, ve dnech 3. – 5. října, to bude tedy jubilejní 25. ročník. Tuto akci pořádá odbor KČT TJ Sopotnice ve spolupráci s TJ Start Mladkov a odborem KČT TJ Lanškroun. DEP začíná v pátek odpoledne a končí v neděli. Letos se bude startovat v Chocni, první nocleh bude v Potštejně, druhý v Mladkově a cíl v Lanškrouně. Přihlášky přijímají pořadatelé do 15.9.2003.
Dosavadních 24 ročníků DEP Povodím Orlice se zúčastnilo 1269 turistů, což je roční průměr 53 účastníků.

MC                      Pozvánka

Osvětová beseda a Obecní úřad v Sopotnici Vás zvou na Besedu nad kronikami. Uskuteční se v pátek 24. října 2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. K prohlédnutí bude na dvacet místních kronik. Součástí programu bude slavnostní „odhalení“ restaurované divadelní opony.

Srdečně zvou pořadatelé.CK Tour Dušek

Už jste někdy byli na zájezdu s p. Josefem Duškem ze Sopotnice? Možná tomu nebudete věřit, ale už 17 let pořádá p. Dušek zájezdy do různých koutů naší vlasti, vždy jeden ročně. Zájezdy jsou zpravidla týdenní a jsou pečlivě připravovány. Pořadatelé, p. Dušek a p. Pavel Morávek, si nejprve místa plánovaného zájezdu projedou na kolách, seznámí se se situací, možnostmi ubytování, stravování, s místy, která stojí za shlédnutí a pak teprve autobusový zájezd připraví a zorganizují. Pečlivá příprava se vyplácí, o čemž svědčí trvalý zájem. Vždy se podaří naplnit celý autobus.
V minulosti navštívili např. Jižní Moravu, Pálavu, Jindřichohradecko, třikrát zavítali na Šumavu, dále to byl Český les a Domažlicko, Hřensko, Jizerské hory a další místa. Navíc v zimním období organizuje p. Dušek jednodenní zájezdy za sněhem do našich hor.
Letošní srpnový zájezd zavedl 30 účastníků do oblasti západočeských lázní. A co vše navštívili? Mariánské Lázně (včetně noční fontány), Planá (muzeum hornictví), rozhledna Bohušův vrch, Chodová Planá (pivovar Chodovar), Františkovy Lázně, Kynžvart (lázně a zámek), Cheb, Soos (bahenní sopky), Františkovy Lázně, Loket nad Ohří, Bečov nad Teplou (relikviář sv. Maura), Krásenská rozhledna, Karlovy Vary a okolí (noční prohlídka lázní, rozhledna Diana, Vyhlídka Karla IV, Jelení skok, Kamzík, pravoslavný kostel Petra a Pavla, Vřídlo a další místa).
Možná jsme některá další místa opomenuli, ale tento výčet stačí k tomu, aby účastníci byli spokojeni.

MC                      ČČK

Obecní úřad v Sopotnici děkuje všem svým spoluobčanům za finanční příspěvky do veřejné sbírky „ Pomozte Jardovi ”. Sbírka probíhala v období od 12. října 2001 do 8. července 2003 a jejím prostřednictvím bylo získáno celkem 83 920,- Kč. Výtěžek byl poskytnut p. Jaroslavu Vítkovi na léčbu na klinice v Hrubé Vodě u Olomouce. Sbírka byla povolena Krajským úřadem v Pardubicích, kam bylo po uzavření sbírky zasláno vyúčtování.
V sobotu dne 6. prosince 2003 pořádá místní skupina ČČK tradiční „ Besedu s důchodci”. Toto milé setkání se bude konat v hostinci u Šafářů od 14.00 hod.
Pozvánky budou doručeny jako každoročně osobně, před konáním akce.Blahopřání

V posledním srpnovém týdnu se dožila krásných 92 let pani Růžena Šaldová, nejstarší sopotnická krajkářka. Při té příležitosti ji navštívily mladší kolegyně krajkářky s gratulací, květinami a dary. Přítomna byla i videokamera, takže asi vznikne zajímavý dokument. Ženy zasedly k poduškám s paličkami, daly se do práce a paní Šaldová vzpomínala. A vzpomínat bylo na co, vždyť od dětství dělala krajky a tato činnost ji provázela po celý život, do vysokého věku.
I my přejeme paní Šaldové, nejstarší naší občance, hodně zdraví do dalších let.

MC                      Čtete Orlické noviny?

Orlické noviny, vycházející pro okres Ústí nad Orlicí, přinášejí každý čtvrtek jednu stranu věnovanou vzpomínkám na minulost prostřednictvím starých fotografií. Již několikrát se tam objevily snímky i ze Sopotnice. Zasílá je tam p. Josef Diblík.
Již tam byl otištěn snímek z přespolního běhu na Ostrovech v Sopotnici (1973), dva snímky z bývalé provozovny Orličan, kde se vyráběly větroně a kterou navštívil náš první kosmonaut Vladimír Remek, dále společný snímek fotbalových mužstev Sopotnice a afrických studentů, která v roce 1963 sehrála na hřišti v Sopotnici přátelské utkání.
Naposledy, ve čtvrtek 21.8.2003 to byly snímky hned tři: skupinový snímek žen z nácviku na spartakiádu v roce 1975, snímek prvního fotbalového mužstva Sopotnice po založení oddílu v roce 1963 a snímek z maškarního karnevalu, pořádaného fotbalovým oddílem v r. 1965. Je na něm část bývalého Meteoru, když tehdy vyhrávali ve fotbalových dresech ve fotbalové brance.
Že takové snímky máte doma také? Vyhledejte je a poraďte se s p. Diblíkem. Budou se možná hodit také ke zveřejnění.

MC                      Z naší historie

Svěcení praporu Spolku vojenských vysloužilců v Sopotnici

Na výroční schůzi dne 6. ledna 1895 byla určena příhodná doba pro svěcení praporu, a sice dva sváteční dny 29. a 30. června 1895. Za praporečníky byli zvoleni pánové Jan Lněnička a Jan Diblík.
Slavnost začala dne 29. června 1895 odpoledne, kdy se členové spolku sešli o 4. hod. odpolední v hostinci p. Drtíka a za zvuků sedmnáctičlenné hudby odpochodovali na nádraží do Potštejna pro spolkový prapor. Když vlak vjížděl do stanice, hrála hudba českou národní hymnu „Kde domov můj“. Prapor přivezl jeho dodavatel p. Josef Neškudla z Jablonného se svým synem. Pak se šlo do Potštejna, kde před zámkem bylo uspořádáno zastaveníčko pro matku praporu urozenou Paní baronku Dobřenskou. Pak se spolek vrátil zpět do Sopotnice a večer se konal lampiónový průvod obcí a zastaveníčka u kmoter praporu u I. a II. družičky a také u důstojného p. faráře Veigla.
Ráno dne 30. června 1895 probudily obyvatele i členy spolku rány z hmoždířů. Ale probuzení to nebylo veselé. „Nebe, které předtím docela jasné, zataženo bylo šedým závojem, z oblak se lilo a hrom burácel. Výdatný déšť neustupoval a zdálo se, že ani v ten den slunce více nezasvítí a že konec bude pořádané slavnosti. Avšak jaký to obrat? O 7. hod. ranní přestal déšť, mraky, které hrozily celodenním deštěm se poznenáhla rozptýlily a nastala ta nejkrásnější sluneční pohoda.“
Začaly se sjíždět bratrské spolky a sbory hasičů. Celkem bylo svěcení přítomno 13 spolku vojenských vysloužilců a 3 sbory hasičské. V 10,30 hod. vyšel spolek s hudbou vstříc přijíždějícímu protektoru Svobodnému Pánu baronu Dobřenskému a jeho choti. Pak se začal řadit průvod: V čele školní děti, za nimi malé družičky, pak I. družička sl. Boženka Podhájeckých a družička Marie Vašátková nesly polštářek s kladívkem, za nimi tři družičky nesoucí darované stuhy, pak 6 družiček nesoucích prapor a žerď. Za nimi světící duchovní Důstojný Pán p. farář Veigl s ministranty, pak Svobodný Pán baron Dobřenský s chotí, za nimi tři kmotry a sice paní Marie Podhájecká, Františka Malá (choť předsedy spolku) a Františka Malá (choť přispívajícího člena). A konečně za nimi se seřadil místní spolek a konec průvodu tvořilo občanstvo. Ostatní vojenské spolky už čekaly seřazeny v čele s místní spolkovou hudbou. Za zvuků hudby a střelby z hmoždířů a zvonění zvonů vyšel průvod od obecné školy k místu svěcení na zahradě místopředsedy spolku p. Václava Martince č. 40, kde pod věkovitým dubem byla postavena tribuna s oltářem.
První projev přednesl p. farář Veigl, následovalo vystoupení družičky Barušky Martincové, která požádala p. faráře o posvěcení praporu. Nato byl prapor vysvěcen a začalo zatloukání hřebů do žerdě. Hřeby byly pozlacené a zatloukali je postupně všichni významní hosté přespolní i místní a každý při tom pronesl krátké přání (Pamětní kniha všechny přání doslovně cituje). Když zatloukání hřebů skončilo, předala matka praporu prapor předsedovi spolku. Ten pronesl slib a poděkování a prapor předal praporečníkům. I. praporečník p. Jan Lněnička slíbil o prapor pečovati a střežit ho. Prapor je vztyčen, ostatní prapory se klanějí na pozdrav, hudba hraje rakouskou hymnu, trubači troubí „jenerální pochod“ a střílí se z hmoždířů.
Pak byla sloužena polní mše svatá. Po ní se odešlo do chrámu páně ke Svatému požehnání. Když se místní spolek vrátil z kostela, začalo defilé. na schodech před školou stál protektor spolku s matkou praporu, kmotry a další hodnostáři. Po skončení defilé byly prapory uloženy ve škole a šlo e do všech místních hostinců k obědu.
Ve 3 hod. odpoledne odešel průvod na Ostrovy za mlýnem p. Josefa Vašátky, kde se odbývala zábava, jíž se zúčastnil i protektor spolku Urozený Pán baron Dobřenský. Místní hudba hrála střídavě s hudbou bratrského spolku z Potštejna a ozývala se střelba z hmoždířů.
„Aby však osvědčilo se i tu přísloví, že když vojsko vymašíruje, vždycky pršeti musí, přišel do nejlepší zábavy tak prudký liják, že veškeré účastníky rozehnal a ty, kteří přesto na místě setrvali, až do kůže promočil. Déšť trval skoro hodinu a zdálo se, že na zábavu není více pomyšlení. Když déšť ustal a slunko vysvitlo, vraceli se rozprchlí opět na Ostrovy, kdež započatá zábava až do večerního soumraku trvala.“
Po skončení zábavy na Ostrovech se konal taneční věneček v hostincích p. Jan Drtíka a p. Antonína Bílka až do bílého dne. A tak skončila zdařilá slavnost svěcení praporu Spolku vojenských vysloužilců v Sopotnici.
Po slavnosti, v srpnu 1895, obdržel spolek dar 40 zlatých na pořízení praporu od Jeho Veličenstva Císaře Pána, ale to až po druhé prosbě. Za tento dar odeslal spolek Jeho Veličenstvu „nejpokornější díkůvzdání“.
Poznámka: Pamětní kniha uvádí, že ke slavnosti svěcení praporu byl pozván fotograf p. Jandera z Ústí nad Orlicí, ale žádné snímky se asi nedochovaly. V uvozovkách jsou uváděny citace z Pamětní knihy.

z Pamětní knihy vybral MC                      Chcete uveřejnit Vaši reklamu
v Sopotnickém zpravodaji?
-
napište nám
sopotnickyzpravodaj@seznam.cz


Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Upozorňujeme zároveň, že uzávěrky jsou vždy poslední den ve čtvrtletí (tedy 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.). Své příspěvky prosíme zasílejte na sopotnickyzpravodaj@seznam.cz, popř. zanechte na disketě (příp. i na papíře) na obecním úřadě. Děkujeme. Redakce

Redakce neručí za správnost pravopisu jednotlivých dopisovatelů.

Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 1.10.2003

Home - http://sopotnice.zde.cz