SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Červenec 2003 Číslo 3.


Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

uplynulo 2. čtvrtletí tohoto roku, léto je v plném proudu, končí školní rok a začínají prázdniny a očekávané dovolené.
I přes toto pokročilé období jsou mezi námi občané, kteří nesplnili svoji povinnost zaplatit poplatky za odvoz odpadů a poplatek ze psů. Odpadů stále přibývá a musejí se častěji vyvážet. Prosíme občany, aby PET LAHVE dávali do kontejnerů sešlápnuté.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že byla nově instalovaná vstupní brána na hřbitov a vyvěšen hřbitovní řád, který má být dodržován. Stále se množí stížnosti na volně pobíhající psy po hřbitově i po obci. Tím, že se budou brány zavírat, zemezíme vstupu psů alespoň na hřbitov.
Pořídili jsme nové hromosvody na budově školy, které jsou podmínkou pro pojištění budov. Protože to jsou výdaje, se kterými se v rozpočtu nepočítalo, byli jsme nuceni ušetřit na jiném místě, a to na veřejném osvětlení. Z tohoto důvodu se v letním období v obci nesvítí.
V současné době se dokončují opravy místních komunikací po výstavbě plynovodu, které jsou opravovány ještě v záruční době.
Podařilo se nám zajistit dopravní značení přechodu pro chodce pod Orličanem a snížení rychlosti na silnici I/14 v úseku od Podolských ke Kubovým.
Jak jistě víte, obec zakoupila pozemky a hospodářské stavení po Pelinkových čp. 34. Vzhledem k tomu, že bylo na tyto pozemky a nemovitost zadáno vypracování projektu na inženýrské sítě, bude nutné zmíněný objekt odstranit. Po vystěhování vnitřního zařízení obytné části a stodoly, nabídne obec objekt k rozebrání. Obec počítá, že by se v těchto místech postavily obecní byty, případní zájemci se mohou již nyní předběžně přihlásit na obecním úřadu.
Chtěl bych poděkovat občanům, kteří se starají o své okolí a udržují pořádek na veřejných prostranstvích. Zvláště pak rodině Hynkových, kteří při jarních záplavách obětavě pomáhali odklízet nánosy bláta i všem ostatním, kteří se na odklízení podíleli.
Poděkování patří i panu Kubíčkovi, který se stará o bezporuchový chod věžních hodin a panu Poživilovi, který věnoval do naší obecní knihovny velké množství hodnotných knih.
Málokdo z občanů asi ví, že naše obec má reprezentační družstvo šipkařů, které se umístilo v našem kraji na krásném šestém místě. Blahopřejeme !!!
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně zdraví, vydařenou dovolenou a pěkné prázdniny.

Váš starosta                      Z naší školy

	Krok času

	Trojaký je krok času:
	Váhavě se blíží budoucnost,
	bleskově uplývá současnost,
	věčně tiše kráčí minulost.		Friedrich Schiller

125. výročí vzniku ZŠ Sopotnice – nejaktuálnější téma závěru školního roku 2002 – 2003. To ale neznamená, že by naše děti byly o něco ošizeny ve výuce nebo ve výchově. Právě naopak. Vedle nejrůznějších akcí kulturních, sportovních, branných a ekologických, vedle soutěží, exkurzí a výletů se významně podílely na přípravě oslav kulatých narozenin naší školy.

Ze života školy v dubnu až červnu 2003
V úterý 15. dubna se uskutečnilo školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Zúčastnilo se 85 žáků školy. Ti nejlepší postoupili do okresního kola, které se konalo 13. května v Ústí nad Orlicí za velmi špatného počasí. Družstvo II. kategorie ve složení Vojtěch Blažek, Petr Kubový, Kateřina Jiskrová, Lenka Šaldová soutěžilo za téměř neregulérních podmínek a obsadilo až 16. místo. Družstvo I. kategorie ve složení Aneta Panušová, Martina Kalousková, Josef Ledr, Vojtěch Vondráček obsadilo pěkné 4. místo z 18 soutěžících družstev. Blahopřejeme.

Jaroslava Žďárská                      


Oslavy Dne Země
Ve dnech 22. – 25. dubna 2003 se naši žáci zapojili do programu ekologických aktivit zaměřených na oslavy svátku naší planety. Pro žáky 1. stupně připravili naučnou stezku deváťáci. Sami si vyzkoušeli, jak je obtížné vysvětlit dětem oběh vody v přírodě, potravinový řetězec, naučit je některé uzly a pod. Vycházku zakončilo opékání špekáčků a fotbalové utkání „velkých a malých“. Žáci celé školy se zapojili do výtvarné soutěže s názvem Naše planeta. Všichni pracovali s velkým nadšením a patří jim velká pochvala.

	Vítězové výtvarné soutěže:

	I. kategorie /1. - 3. ročník/:		II. kategorie /4. - 5. ročník/:
	1. místo: Veronika Vávrová		Aneta Panušová
	2. místo: Damian Volcov		Antonín Světlík
	3. místo: Nikoleta Volcov		Radek Kalousek
	       Martin Pinkava

	III. Kategorie /6. – 7. ročník/:		IV. kategorie /8. – 9. ročník/:
	1. místo: Monika Šitinová		Lucie Zemanová
	2. místo : Jan Slabý			Martin Zeman
	3. místo : Tomáš Lukavec		Petra Martincová

Mgr. Veronika Vaňousová                      


Sběr pomerančové kůry
Koncem března skončil sběr pomerančové kůry, kterého se zúčastnilo 52 žáků. Celkem nasbírali 72 kg této suroviny. Nejlepší žáci byli odměněni.
	1. Markéta Benešová		1. třída		3 840 g
	2. Eliška Vítková		1. třída		3 680 g
	3. Jan Slabý		7. třída		3 200 g
	4. Jana Šaldová		7. třída		3 130 g
	  Lenka Šaldová		8. třída		3 130 g
	5. Petr Kubový		7. třída		3 050 g

Sběr léčivých bylin
Počátkem dubna byl zahájen sběr léčivých bylin. Probíhá stejným způsobem jako v letech minulých. To znamená, že žák dostane 50% z celkové ceny nasbíraných bylin a 50% půjde do pokladny klubu rodičů. Tyto peníze jsou použity opět pro děti.

KRPŠ při ZŠ Sopotnice uspořádal pro děti dvě diskotéky. Při první 7. května zajišťoval hudební produkci pan Žďárský. Druhou 6.června, jako dodatečný dárek k MDD, s hudební produkcí pana Kopeckého. Poděkování patří panu Marku Kopsovi, který nám na obě akce poskytl sál zdarma.
Na zahájení školního roku připravujeme v pátek 29. srpna diskotéku třetí, opět s panem Kopeckým.

Marcela Blažková                      


Sběr starého papíru
	Za 2. pololetí školního roku 2002 – 2003	sebráno: 6 381 kg

	Pořadí tříd podle průměru na žáka: 1.	3. třída		80,6 kg
				  2.	8. třída		69,5 kg
				  3.	6. třída		57,0 kg
				  4.	5. třída 		53,6 kg
				  5. 	1. třída		49,5 kg
				  6.	2. třída		48,5 kg
				  7. 	4. třída		48,0 kg
				  8.	7. třída		30,0 kg
				  9.	9. třída		24,6 kg

	Nejlepší sběrači:	1.Tomáš Svoboda	8. třída		385,0 kg
			2. Zuzana Jiskrová	8. třída		340,5 kg
			3. Jakub Hynek	5. třída		217,0 kg
			4. Bára Martincová	6. třída		198,0 kg
			5. Veronika Vávrová	3. třída		157,0 kg
			6. Katka Jiskrová	7. třída		156,5 kg
			7. Vladan Stárek	6. třída		154,0 kg
			8. Tereza Kiselová	4. třída		148,0 kg
			9. Martina Kučerová	8. třída		142,0 kg
			10.Stanislav Beneš	2. třída		132,0 kg

	Za celý školní rok 2002 / 03 sebráno 13 213,5 kg starého papíru.

Bc. Dagmar Svatá                      


Při branném cvičení 29.5. plnili žáci 2. stupně úkoly z dopravní výchovy, zdravovědy, házeli granátem na cíl, zastříleli si ze vzduchovek, šplhali a plnili test všeobecných znalostí. Úkoly plnili ve čtyřčlenných družstvech.
1. místo získalo družstvo: Martin Zeman, Tomáš Vávra, Lukáš Remeš a Tomáš Novák
2. místo získalo družstvo: Tomáš Svoboda, Jan Palčisko, Josef Vašátko a Broňa Frydrych
3. místo získalo družstvo: Lukáš Hynek, Radek Skuček, Ondřej Šafář a Jakub Martinec

Fotbalové utkání mezi ZŠ Libchavy a ZŠ Sopotnice zpestřilo závěr školního roku hráčům i divákům. Domácí odcházeli po vyrovnaném boji s těsnou porážkou 2 : 3.

Počítačová olympiáda se uskutečnila v průběhu měsíce května.
Umístění: 1. Petra Martincová, Eva Horáčková, Míša Skutilová z 9. tříd
	2. Marika Hájková, Martina Kučerová, Zuzana Belková z 8. třídy
	3. Milan Faltus, David Stárek, Petr Kubový ze 7. třídy

Ing. Jarmila Bačová                      

Školní pozemek
byl značně poničený nedávnou povodní. Přibylo nám mnoho práce navíc s odklizením bahna a novým osazováním některých záhonů. Rovněž trávník v ovocném sadu bude nutno dát do pořádku.
Velmi nás mrzí dvě krádeže okrasných zahradních nádob z betonu umístěných původně před vchodem do ZŠ. Brzy zjara zmizela první z nich osázená maceškami, pro druhou s pěkně nakvetlými axamitníky si zloději přijeli v noci a odcizili těsně před dnem otevřených dveří.
I takoví občané se mezi námi najdou!

Divadelní představení
Žáci 2. stupně se dobře bavili 14.5. při netradičně pojatém představení Moliérova Lakomce. Kdo by neznal tuto klasickou komedii, byl by přesvědčen, že jde o příběh ze současného života.

Školní výlety
1.stupeň zamířil 19. 6. do Westernového městečka v Boskovicích. Děti viděly dvě představení a samy si mohly vyzkoušet zkrotit elektrického býka, střelbu šípem, dovednosti s lasem i jiné disciplíny. 6. třída absolvovala jednodenní výlet do Teplických skal.
Ve dnech 18. – 19. 6. prožili svoje výlety nejstarší žáci. Osmáci navštívili jihočeskou Telč a turisticky si zmapovali nejbližší okolí. Devítka se rozhodla pro Rožnov pod Radhoštěm a přilehlé pamětihodnosti a zajímavosti.
Cyklovýlet 7. třídy
Pojedeme na výlet na kole! To je nápad!
Když jsme 17. června odjížděli směr Pastviny, byla jsem plna obav, co vše nás může cestou potkat. Celkem zbytečně. Mí, tentokrát velmi poslušní žáci, se po oba dny chovali na výbornou. S přibývajícími kilometry /celkem 62 km/ byly na některých z nás viditelné znaky únavy, ale zastávka na zmrzlinu či jídlo nám dodala nových sil.
Viděli jsme zajímavá místa, sama si nejvíce cením návštěvy hráze pastvinské přehrady. Oddychla jsem si, když 18. června všichni v pořádku dorazili domů a mohli rodičům vyprávět o nových zážitcích. Těším se na „ své “ sedmáky zase příště.

Mgr. Veronika Vaňousová                      

Různé
10.4. všichni žáci školy viděli vystoupení dětí v Ústí nad Orlicí Tančíme pro radost.
Žáci 1.stupně se 9. 5. zúčastnili okrskového kola ve vybíjené a 20. 5. okrskového kola v minifotbale v Ústí nad Orlicí.
9. 5. se uskutečnila exkurze do Prahy pro 4. a 5. ročník. Děti navštívily Pražský hrad, chrám Svatého Víta, Vyšehrad, Slavín, Petřín, Staroměstské náměstí, Karlův most a jiné známé pražské pamětihodnosti. Pro většinu to byla první návštěva hlavního města.
21.5. 1. stupeň viděl v ústeckém Roškotově divadle pohádku Čert a Káča.
Hra na stopovanou, vedle opékání špekáčků, děti nejvíc zaujala při branném cvičení dne 29.5.
Dramatický kroužek vystoupil 24. 6. v mateřské školce s pohádkami O princezně na hrášku, Princové jsou na draka, O chytré Karkulce, Sůl nad zlato a s dalšími básněmi a tanečky.
Při sportovním dni na místním hřišti 25. 6. se děti utkaly ve vybíjené a ve fotbalu, zasoutěžily si ve šplhu, běhu a hodu.

Mgr. Petra Procházková                      

Je po výletech. Pátek 20. června. Žáci se svými třídními učitelkami zdobí třídy, vystavují nejzdařilejší výrobky a výkresy, pečlivě uklízejí nejbližší okolí školy. Domu si odnášejí útlé brožurky s fotodokumentací života ZŠ za posledních pět let a s programem akcí k výročí.

Den otevřených dveří - sobota 21. června dopoledne. Dívky ze 7. třídy brzy ráno pomáhají s výrobou chlebíčků a jednohubek. Scházejí se pomocníci z řad starších žáků. Ještě zbývá prostřít slavnostní tabuli a nabídnout cukroví z dílny žákyň 8. třídy a sponzorů. Aranžováním květinové výzdoby přípravy končí.
V 8. 30 hodin se dveře školy otvírají…Vstupte. Jste očekáváni.
Po poledni se pomalu scházejí hosté. Bývalí žáci, učitelé, zaměstnanci, starostové spádových obcí a ředitelé škol, sponzoři a další. Slavnostní proslovy, občerstvení, rozhovory, kritiky, zkušenosti… A to už školou zní rozezpívání sborů Vraníček a Pramínek. Je čas přesunout se do sálu vedlejší Formanky.
Odpoledne. Historická hudba, kostýmy a taneční vystoupení nejstarších žáků vykouzlily tu správnou náladu. Vydrželi bychom se dívat mnohem déle. Ale už posloucháme slavnostní proslovy paní ředitelky a pana starosty… Dvě půvabné moderátorky z deváté třídy provázejí diváky programem na výbornou. Kultura vystupování, kultura slova, verše udělaly své. Léta cvičení přinesla výsledky… A už jeviště rozzářili naši nejmenší roztomilým cvičením s hudbou a žertovnými scénkami. A teď malý koncert. To gratulují bývalí žáci – muzikanti. Závěr patří písním. Spojení síly slova a síly hudby a dvou dětských sborů: Vraníčka z Brna a Pramínku ze Sopotnice. A kupodivu jde to. Jedna písnička hezčí než druhá. To by se to poslouchalo! Ale už je tu poděkování sponzorům a pozvání na posezení s hudbou.
Je večer. Děkujeme, že jste přijali pozvání, přišli si prohlédnout školu a podívat se na vystoupení dětí.
Za sponzorské dary děkujeme: z Českých Libchav – Obci, Obživě, Ekole a Stavoně, z České Rybné – Obci, Pile – Balaš, ze Sopotnice manželům Papáčkovým, autodílně Beta a pohostinství Formanka.

Mgr. Věra Vašková                      

Tobě, naše školo

	Už 125 let stojíš v Sopotnici,
	před sebou šťastný dětský svět.
	Chceme Ti dneska všichni říci : „ Děkujeme.”
	A na práh položit skromný květ.

	Jsi pro nás tím, čím slunce květům,
	čím maják lodím na moři.
	Naslouchejme ještě dlouho všem Tvým slovům.
	Ať i k našim dětem moudře hovoří!

Z příspěvků jednotlivých vyučujících ZŠ Sopotnice připravila

Mgr. Eva Raková                      Z naší mateřské školy

Končí nám školní rok a máme tu vytoužené prázdniny – když se však trochu ohlédneme zpátky a zhodnotíme uplynulé dny zjistíme, že: letošní školní rok 2002/2003 jsme s dětmi navštívili: 5 x divadelní představení a 5 x filmové představení.
Měsíc září a říjen jsme se věnovali plavání, shlédli jsme Hudební pohádku; listopad – exkurze betlémů v Chocni;prosinec – Mikulášská besídka, pečení perníčků, exkurze podniků na výrobu vánoč. ozdob a svíček, vánoční nadílka u stromečku; leden - koleda Tří králů, exkurze Nemocnice v Ústí n.Orlicí; únor – sáňkování na Humparku, pásmo pohádek dětí ZŠ;březen – vynášení Morény, Muzeum loutek v Chrudimi, Karneval;
V dubnu proběhl výlet do Potštejna s ukázkou práce Policie. Policisté nám ukázali výcvik psů, výstroj a výzbroj policisty. Děti nejvíce zaujalo policejní auto s radarem a houkačkou, služební pistole a v neposlední řadě také kovová pouta, která měly možnost si zblízka prohlédnout a na sobě vzájemně vyzkoušet. Celé dopoledne jsme s chutí zakončili v místní cukrárně. Den poté jsme navštívili Hasiči v Hylvátech, kteří nám předvedli všechna auta, do kterých děti mohly nastoupit a vše si z blízka prohlédnout. Neopomenuli také na záchranné čluny, neopreny, dýchací přístroje. Předvedli ochranný oblek, který se používá při zásahu. Když děti viděly oblečeného hasiče v modrém obleku vyhrkly: „Jé, Tinkywinky z Teletubbies!“ a všichni zaměstnanci byly rázem „odzbrojeni smíchem“.
Dny otevřených dveří v MŠ - k příležitosti 65 let od zřízení MŠ v obci a 25 let od otevření nových prostor nynější budovy proběhly dny otevřených dveří 18. – 19. 4. 2003 spojené s ochutnávkou koláčů a prohlídkou prací našich dětí. Výstava se vydařila, navštívilo nás mnoho občanů, kteří si rádi prohlédli prostory MŠ a zavzpomínali (i s úsměvem) nad školním albem. Děkujeme za účast a drobné příspěvky, které byly využity k nákupu bazénu a vodního hřiště.
V měsíci květnu a červnu se u nás uskutečnila jarní besídka ke Dni matek, hledání pokladu loupežníka Fouska, tradiční výlet s rodiči – letos do westernového městečka Šiklův mlýn a pásmo pohádek dětí ZŠ.
Dřív než jsme očekávali přišel i konec školního roku 2002/2003 a s ním i loučení s předškoláky: Biliová Marie, Janota Petr, Joška Mário, Kiselová Jindřiška, Lžičařová Michaela, Peterková Hana, Petříčková Adriana, Vachek Ondřej, kterým přejeme, aby jejich první krůčky byly jen tou „pravou“ nohou - plné úspěchu, pohody a radosti!
Závěrem mi dovolte poděkovat zaměstnancům Obecního úřadu v Sopotnici, Sboru dobrovolných hasičů, zaměstnancům Obživa České Libchavy a v neposlední řadě rodičům i bývalým žákům MŠ (Vojta Kovář, Tomáš Janota, Adélka Lžičařová), kteří také přiložili ruku k dílu při úklidu školní zahrady po přívalu bahna z přilehlého pole. DĚKUJEME!
Krásné, dobrodružné prázdniny plné sluníčka pro všechny děti a rodičům hodně odpočinku spojeného s rodinnou pohodou přejí zaměstnanci mateřské školy!

Michaela Diblíková, řed. MŠ                      Zima 2003 na Humparku

Na Humparku létaly čarodějnice

Oddíl lyžování TJ Sopotnice připravil na středu 30. dubna 2003 rej čarodějnic na Humparku. Již od 17. hodin se scházela mládež i dospělí k této události. Slétlo se i mnoho čarodějnic, mladých a ještě mladších. Když vzplála připravená hranice, začal pravý čarodějnický rej. Z vyhlášené soutěže o nejlepší čarodějnici vyšla vítězně malá čarodějnice Eliška Vítková. A když už byla úplná tma a hranice dohořívala, vyhrával na chatě k poslechu Josef Vondráček se svou skupinou. Přítomní tak strávili příjemně poslední dubnový den.

Nový vlek je již na Humparku!
V minulém čísle SZ jsme psali o touze našich lyžařů vybudovat na Humparku nový lyžařský vlek. Mnohaletý sen se pomalu stává skutečností. Vlek již leží na Humparku! Zatím jen leží, ale lyžaři usilovně pracují na jeho postavení.
Současnému stavu předcházela náročná jednání a počítání, zda se vůbec dá záměr realizovat. Pomocnou ruku nabídl obecní úřad, který vzal celou akci na sebe, čímž se mnohé zjednodušilo. Vlek byl odkoupen od obecního úřadu v Bublavě za 160.000,- Kč a do Sopotnice převezen 24.5.2003. Cena vleku bude uhrazena podle splátkového kalendáře do konce roku 2003, jak stanoví kupní smlouva.
V současné době je vlek složen u chaty a členové oddílu začali s přípravou na postavení. Proběhla jednání s majiteli pozemků, byla vyměřena trasa, natírají se jednotlivé části vleku, proběhla celá řada nezbytných úředních jednání. V posledním květnovém týdnu se začalo s betonováním patek pro stožáry.
Členská schůze oddílu stanovila povinnost všem členům odpracovat na budování vleku 50 brigádnických hodin (mládež 40). Vlek musí být zprovozněn do konce roku 2003. Vše zatím nasvědčuje tomu, že se to podaří a už nyní se lyžaři a s nimi všichni milovníci sjezdového lyžování těší na slavnostní zahájení provozu.

Chystá se změna...
V pátek 20.6.2003 se v chatě na Humparku sešla valná hromada oddílu lyžování. Bylo jednáno o zásadní změně. Oddíl se přemění na Sportovní klub Humparek Sopotnice. Byly schváleny stanovy klubu a jeho organizační struktura. Po registraci stanov na Ministerstvu vnitra ČR, získá klub právní subjektivitu. Tím se osamostatní a přestane být členem TJ Sopotnice. Budou dořešeny majetkové vztahy mezi TJ a nově vzniklým SK Humparek Sopotnice. Valná hromada tuto přeměnu schválila.

MC                      Přes tři hrady i letos s vysokou účastí

Pochodu Přes tři hrady, jeho 31. ročníku a 19. ročníku cyklojízdy Přes tři hrady na kole, se letos zúčastnil opět vysoký počet turistů – 3870 !!! Protože v pátek časně k ránu vydatně zapršelo a následné noci z pátka na sobotu rovněž pršelo, očekávali pořadatelé menší účast. Zpočátku to tak vypadalo. V 8.00 hodin se prezentovalo pouhých 299 turistů, ale o hodinu později už jich bylo 2350! Mnozí zřejmě váhali, čekali, co počasí udělá a do Sopotnice vyjížděli později. Poslední dva účastníci se přihlásili přesně v poledne.
Na pěších trasách putovalo 2929 evidovaných turistů. Na 16 km to bylo 2639, na 30 km 258, na 50 km 32.
Připravené cyklotrasy absolvoval 851 cyklista. Což je nový rekord. 30 km = 245, 50 km = 155, 100 km = 55, 150 km = 8, horská kola 30 km = 179, horská kola 60 km = 209.
Celou organizaci pochodu a jeho hladký průběh zajišťovali 32 pracovníci, což je málo. Bohužel, více ochotných se nenašlo.
O stravování účastníků pochodu i domácích přihlížejících se velmi úspěšně postarali fotbalisté. Odpoledne mezi 14. a 17. hodinou vyhrávala na hřišti folková skupina XILT z Litomyšle. Pořadatelé připravili nové keramické medaile a diplomy pro úspěšné absolventy některé z vybraných tras. Kontrolu na Žampachu zajistil letos ve svém areálu Domov pod hradem. S Domovem jsme letos navázali spolupráci a počítáme s ní i do budoucna. Několik účastníků pochodu ubytoval ve své znovuzprovozněné chatě na Humparku oddíl lyžování.
Poděkování za vydatnou pomoc patří členkám Klubu žen v Sopotnici a dívkám 9. tř. místní školy, které navázaly stuhy na 4000 medailí. Rovněž sponzorům, kteří podpořili letošní pochod a přispěli tak k jeho úspěšnému průběhu, patří vřelý dík pořadatelů.
Prostě – i letos se pochod vydařil ke spokojenosti turistů i pořadatelů. Mnoho turistů přijíždí do Sopotnice každým rokem. Říkají, že je to pro ně tradice, láká je kouzelná příroda kolem Divoké Orlice, romantické zříceniny hradů, bezchybná organizace a panující pohoda. Ovšem – musí se vydařit počasí. A letos zase vyšlo tak, jak účastníci pochodu i jeho pořadatelé potřebují.
Jak bude příště? Kdo ví? Termín je však vybrán, pěkné počasí již nyní objednáno. 32. ročník pochodu Přes tři hrady a 20. ročník Přes tři hrady na kole se bude konat 8. května 2004 !

MC                      Nová akce sopotnických turistů – LIČENSKÉ KOLEČKO

Odbor KČT TJ Sopotnice zorganizoval ve spolupráci s TJ Sokol Lično dne 24. 5. 2003 1. ročník cykloakce Ličenské kolečko. Proč Lično? Členy našeho odboru jsou dva obyvatelé Lična a firma Pekárna Lično patří ke sponzorům letošního pochodu Přes tři hrady. Na Rychnovsku nejsou téměř žádné akce pro cykloturisty, proto se pořadatelé pokusili obohatit touto nabídkou volnočasové aktivity v regionu. Jak se jim to podařilo?
Na startu v Ličně na hřišti se sešli 122 cykloturisté, kteří si mohli vybrat jednu ze čtyř připravených tras – 30, 50, 100 km a 30km pro horská kola. O občerstvení se postaral TJ Sokol Lično. Úspěšní absolventi této nové akce obdrželi v cíli diplom s pamětním razítkem. Již je naplánován termín 2. ročníku. Bude 22. května 2004.Cyklovýlet na Žampach

V pátek 13. června 2003 navštívilo deset členů odboru KČT s rodinnými příslušníky Domov pod hradem na Žampachu. Jelo se až večer na kolách. V ústavu sociální péče, který letos pomohl s organizací pochodu, pobesedovali s ředitelem a dojednali spolupráci pro příští rok. Potom si prohlédli areál domova – park, restaurovanou zámeckou kapli, dílny, v nichž chovanci vyrábějí výrobky z keramiky, věci z proutí a dílnu na výrobu svíček. Podívali se také do konírny, kde si pohladili poníka a koně. Prohlídka se líbila, rozhodně stojí zato se do Domova pod hradem podívat.Nejbližší akce odboru KČT TJ Sopotnice

	4. – 13. 7. 2003	-	Slovenské hory 2003, vysokohorská turistika v oblasti
				Slovenských Beskyd, Choče, Roháčů a Súlovských skal.
	3. – 5. 10. 2003 	-	25. roč. DEP Povodím orlice
	17. – 19. 10. 2003	-	13. Setkání milovníků VHT (v Potštejně)Komorní koncert

Po delší době se v Sopotnici uskutečnil koncert vážné hudby. Na sobotu 5. dubna 2003 připravil Sbor dobrovolných hasičů Sopotnice komorní koncert v komorním prostředí zasedací místnosti obecního úřadu. Koncert, který se měl původně konat v období kolem výstavy Sopotnice v hudbě a jehož termín musel být přesunut, organizačně zajistil Josef Vondráček. Na čtyřicet posluchačů vyslechlo v precizním provedení skladby J. Haydna, W. A. Mozarta, F. V. Kramáře a několik moderních písní.
Zahajovalo nově utvořené smyčcové kvarteto učitelů ZUŠ Jaroslava Kociána Ústí nad Orlicí, pro něž bylo vystoupení v Sopotnici prvním. Kvarteto ve složení Petra Kleislová (1. housle), Miluše Barvínková (2. housle), Josef Martinec (viola), Jan Lána (violoncello) předneslo 1. větu Smyčcového kvarteta D dur (Skřivánčí) od J. Haydna, od W. A. Mozarta Divertimento č. 1 D dur a 2. větu ze Smyčcového kvarteta d moll op. 34 Antonína Dvořáka.
Ve střední části koncertu se představila studentka Konzervatoře Pardubice Lucie Wendligová v Koncertu pro hoboj F dur od F. V. Kramáře. Na klavír doprovázela Věra Němcová, učitelka ZUŠ Ústí nad Orlicí. Posluchači byli okouzleni líbeznými tóny hoboje a přesvědčivým projevem interpretky, kterou odměnili vřelým potleskem.
Koncert uzavřela zpěvem několika moderních písní Hana Motlová z České Třebové za klavírního doprovodu Lenky Barvínkové ze Skrovnice, která se v některých písních svým hlasem připojila ke kolegyni. Zazněly písně jako Mys dobrých nadějí, Jsi můj pán a další. Obě dívky již v Sopotnici vystupovaly, a to při vítání občánků a při vernisáži výstavy Spolky v Sopotnici v prosinci 2001.
Po skončení koncertu poděkoval Josef Vondráček účinkujícím, předal jim kytice a posluchači odměnili interprety potleskem. Návštěvníci koncertu, z nichž mnozí byli přespolní, se rozcházeli spokojeni a obohaceni o krásné dojmy z vynikajícího přednesu všech účinkujících.
Je potěšitelné, že se vážná hudba vrátila do Sopotnice a lze si jen přát, aby to nebyl koncert na dlouhou dobu poslední.

MC                      Divadelní opona zachráněna

Ochotnicko-čtenářská beseda v Sopotnici si v roce 1927 pořídila oponu do nově zřízeného stálého jeviště v hostinci „U Martinců“ vedle Kostela. Malbu provedl Petr Musil ze Žamberka. Opona vydržela na stejném místě až do doby, kdy hostinec koupil p. Luboš Barvínek. Při rekonstrukci sálu byla opona sňata a uložena na půdě nad jevištěm. Dlouho se hledalo vhodné místo pro její důstojné umístění. Nabízela se zasedací místnost na obecním úřadě, ale mnozí zasvěcení mylně tvrdili, že se tam pro velké rozměry opona nevejde. Po jednání s p. Barvínkem byla opona přeměřena a dne 29. 5. 2003 z půdy sundána a přepravena na obecní úřad. Opona je celkem v dobrém stavu, ale nějakou opravu bude vyžadovat. Proto byla pozvána restaurátorka, aby posoudila stav opony a poradila s jejím naložením. V pátek 20. 6. 2003 restaurátorka přijela a po shlédnutí opony konstatovala, že je velmi pěkná a navrhla další postup. Oponu sama zrestauruje za velmi přijatelnou cenu. Potom bude opona trvale vystavena v zasedací místnosti obecního úřadu.
O záchranu opony se zasloužili z osvětové besedy pánové Hradecký, Kašpar a Coufal a starosta p. Ladislav Martinec.
Opona sama zřejmě nemá vysokou uměleckou hodnotu, ale v její dolní části, jak si jistě mnozí občané pamatují, je zobrazen střed naší obce, jak vypadal v době vzniku opony. Toho si ceníme nejvíce a proto jsme usilovali o její zachování.


Připravujeme...
Na počátek srpna t. r. se připravuje již 13. festival amatérských filmů „Na potoce u Hradecků“. Bližší informace na pozvánkách.

MC                      Z naší historie

Pořízení praporu Spolku vojenských vysloužilců v Sopotnici

Psal se rok 1893 a Spolek vojenských vysloužilců v Sopotnici měl za sebou již 11 let činnosti. Na pravidelné čtvrtletní schůzi spolku 26.3.1893 bylo jednáno a jednohlasně usneseno... „aby sobě spolek práporu pořídil, pod nímž by soustředěn, ještě lépe oslavovati mohl vynikající dny Jeho Veličenstva a Domu panovnického, veškeré vlastenecké a církevní slavnosti, dále aby pod práporem spolek ještě zdárněji činnost jeho rozvíjeti mohl.“ Byli zvoleni tři členové, kteří měli navštíviti p. Josefa Neškudlu, případně p. Ignáce Neškudlu v Jablonném, jejichž firmy prapory zhotovovaly a své nabídky spolku zaslaly.
Na 22. květen 1893 byla svolána mimořádná schůze spolku, na níž předseda oznámil, že prapor je objednán u firmy Josef Neškudla za cenu 200 zlatých. Dále informoval, že prapor bude zhotoven... „... z těžkého grogrenu a bude nésti na jedné straně v žlutém poli znak říšský, na druhé, bílé straně, obraz sv. Václava na koni, vše pravým zlatem a stříbrem ručně vyšité a bohatě provedené.“ Hrot žerdě praporu bude na jedné straně mít začáteční písmena Jeho Veličenstva, tedy „F. J. I.“ a na druhé straně znak zemský s letopočtem 1895. Objednány byly též šerpy pro praporečníky, opasný řemen za 3 zl 50 kr a rukavice s manžetami za tutéž cenu. Firma Josef Neškudla slíbila dodati bezplatně 100 pozlacených hřebíčků, které pak budou při svěcení praporu zatloukány do žerdě významnými hosty svěcení.
Členové spolku zprávu schválili, ale nastal velký problém v tom, že spolek takovou částku na pořízení praporu nemá. Bylo usneseno obrátit se na různé příznivce o poskytnutí podpory a také provést sbírku po obci. Byla ustavena deputace, která měla navštíviti Urozenou paní hraběnku Dobřenskou z Potštejna, Choť protektora spolku, aby se stala „matkou praporu“. Deputace se žádostí uspěla. Další deputace byla vyslána do Žamberka k Madame Parishové, aby jí popřála k jmeninám a současně požádala o příspěvek na zakoupení praporu. Paní Parishová poskytla příspěvek 15 zl.
Také bylo nutno podat „...pokornou žádost k Jeho Veličenstvu Císaři o dovolení nošení říšského znaku a Nejvyššího Jména na Praporu, dále žádost o milostivé udělení podpory k pořízení praporu toho.“
Odpověď přišla až v listopadu 1894. Spolek dostal svolení k nošení říšského znaku a jména panovníkova, ale žádost o příspěvek byla zamítnuta. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto uspořádat svěcení praporu až v roce 1895. Mezitím stále pokračovala sbírka na pořízení praporu.
Sbírkou po obci bylo získáno 28 zl., 70 kr. Baron Dobřenský přispěl 15 zl., paní Marie Malá, vdova po zemřelém členu spolku 8 zl., 60 kr., Spolek vysloužilců v Žamberku 6 zl., Spolek vysloužilců v Pardubicích 5 zl., pan Josef Vašátko, továrník ve Žďáru na Moravě, rodák sopotnický, věnoval 10 zl. a řada dalších dárců následuje.
Ještě bylo usneseno,, že za kmotry praporu budou vybrány a požádány „... některé první občanky zdejší“ a za družičky požádány některé místní dívky.
Den svěcení praporu, velká sláva pro spolek a celou obec, se blížil.

z Pamětní knihy vybral MC                      


Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Upozorňujeme zároveň, že uzávěrky jsou vždy poslední den ve čtvrtletí (tedy 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.). Své příspěvky prosíme zasílejte na sopotnickyzpravodaj@seznam.cz, popř. zanechte na disketě (příp. i na papíře) na obecním úřadě. Děkujeme. Redakce

Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 1.7.2003

Home - http://sopotnice.zde.cz