SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Leden 2003 Číslo 1.


Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první letošní číslo Sopotnického zpravodaje. V jeho vydávání bychom chtěli i nadále pokračovat, abyste byli co nejvíce informováni o běhu naší obce.
V listopadu 2002 proběhly komunální volby, ze kterých vzešlo nové zastupitelstvo v tomto složení:
Antonín Bušák, Josef Diblík, Eva Dušková, Ing. Josef Hájek, Ing. Jan Janota, JuDr. Jitka Kubová, Ladislav Martinec, Radoslava Nováková, Jindřich Petříček, Miroslav Skuček, Jan Syrový, Dana Tomášková, Ivana Vítková, Ing. Josef Vondráček a Jaroslav Zima.
Starostou byl zvolen Ladislav Martinec a místostarostkou JuDr. Jitka Kubová. Členy rady byli dále zvoleni Radoslava Nováková, Jaroslav Zima a Ing. Josef Vondráček.
Finanční výbor tvoří: Ing. Jan Janota, Eva Dušková a Ivana Vítková
Kontrolní výbor tvoří: Antonín Bušák, Jaroslav Zima a Jindřich Petříček.
Jsou před námi nelehké úkoly, které se budeme snažit realizovat. K těm největším patří výstavba víceúčelové haly, výstavba inženýrských sítí na pozemcích zakoupených od p. F. Pelinky a oprava místních komunikací.

Komunální odpad bude letos svážen po celý rok každý pátek. Poplatek zůstává nadále 220,- Kč. Apeluji na občany naší obce, aby odpad který se sváží samostatně (ledničky, televize, baterie apod.) neházeli do kontejneru u hřbitova. Ten pak nemůže sloužit svému účelu - ukládání komunálního odpadu ze hřbitova. Dále chci upozornit majitele domů na povinnost označení evidenčním číslem. Stále se také v naší obci vyskytují volně pobíhající psi. Žádám majitele psů, aby tyto řádně zajistili proti volnému pobíhání.
Na závěr mi dovolte abych Vám do Nového roku popřál hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Váš starosta                      Z naší školy

Ohlédnutí za uplynulou částí školního roku 2002-2003

Nejdříve mi dovolte, abych poděkovala našemu zřizovateli, tedy Obci Sopotnice, že jsme mohli s našimi žáky začít školní rok v čistých vymalovaných třídách a že se naše budova dočkala nové střechy, kterou opravdu potřebovala.
Z mimoškolní činnosti bych se ráda zmínila o vánoční prodejní výstavce, na které se podíleli všichni žáci se svými učiteli. Kdo jste ji zhlédl, tak mi jistě dáte za pravdu, že máme šikovné děti. Všem patří poděkování. Také podzimní kolo sběru starého papíru bylo úspěšné. Sebrali jsme 6830 kg, a tak nejlepší sběrači, kromě pololetního vysvědčení, si odnesou i odměnu.

A co nás v nejbližších dnech čeká:

15.1. - zápis do 1. třídy na školní rok 2003 - 2004.
První stupeň zahájí koncem ledna plavecký výcvik.
Žáci 7. a 8. ročníku pojedou v únoru na lyžařský výcvik do Orlických hor.
31.1. pořádá KRPŠ při ZŠ Sopotnice 4. rodičovský ples, na který Vás srdečně zveme.

Od ledna platí nový zákon o státní správě a samosprávě ve školství. Tento zákon uložil obci zajistit změnu právní formy. Škola se stala příspěvkovou organizací (PO) s právní subjektivitou. Musela být vypracována zakládací listina, ve které jsou stanovena pravidla pro vztah k obci, pro evidenci a hospodaření s obecním majetkem, pro účetnictví, zodpovědnost a kontrolní mechanizmy. Museli jsme požádat o změnu v zařazení do sítě škol (několika stránková žádost), zažádat o přidělení identifikačního čísla, uzavřít nové smlouvy na služby (na dodávku el. energie, vody, na pojištění, požární dozor, revize, úhradu telefonu, ...) a založit si svoje účty.
Ředitel školy se stává statutárním zástupcem, se souhlasem krajského úřadu je jmenován obcí.
Obec bude postupně převádět na náš účet na úhradu provozních nákladů rozpočtem stanovenou částku, která by měla být oproti minulým rokům vyšší, neboť přibývají režijní náklady dříve hrazené přímo obcí, přibývají náklady na zpracování mezd a vedení účetnictví. Částku na mzdy zaměstnanců bude prostřednictvím obce hradit stát, její rozdělení včetně personalistiky je záležitostí ředitele. Rovněž za provoz PO v celém rozsahu, včetně hospodaření a využívání finančních prostředků, zodpovídá ředitel.
Domnívám se, že o těchto zásadních změnách by měla být veřejnost informována.

Mgr. Věra Vašková                      Z naší mateřské školy

Letošní školní rok (2002/2003) se stává rokem plným velkých změn, týkajících se předškolních zařízení (náležitosti související s právní subjektivitou, rámcové programy pro předškolní zařízení). A i když letošní škol. rok je velmi náročný, snažíme se o to, abychom poskytly Vašim dětem maximální všestrannou péči a ponechaly je v ústraní těchto změn. Situace mateřské školy: Odešlo: 16 dětí (8 holčiček, 8 chlapců). I letošní škol. rok jsme jednotřídní mateřská škola s 26 zapsanými dětmi (10 holčiček, 16 chlapců – z toho 8 dětí připravujících se na vstup do 1. třídy ZŠ). Zápis do MŠ pro škol. rok 2003/2004 se uskuteční 30. 1. 2003 v 15,30 hod.
V měsíci srpnu odešla do důchodu p. ředitelka Jaroslava Matějková, které bychom chtěly ještě jednou poděkovat, neboť ve školce pracovala od 1. září 1964 jako učitelka MŠ, v roce 1981 se stala ředitelkou školy. O děti ve školce pečují: učitelka sl. Motlová M., ředitelka školy p. Diblíková M. O to, aby nám ve školce chutnalo a měli jsme stále čisto a útulno se starají také provozní zaměstnanci - školnice, uklizečka p.Diblíková M., vedoucí ŠJ p. Martincová M., ved. kuchyně p. Lásková M., kuchařky: p. Martincová V., p.Kolářová O., p. Peterková L. + asistent p. Hynek T. (civilní služba-asistenční práce pedagogů, drobné opravy a údržba na MŠ).
Podzimní měsíce jsme zahájily anketou ve které hlasovali rodiče o názvu pro mateřskou školu, který by nás charakterizoval. Vítězem se stalo jméno „STONOŽKA“ (11 hlasů; Krteček 9, Mateřinka 6, Beruška 7, Sluníčko, Školička a Čtyřlístek 4; Duha a Veselá školička 3; Korálek, Koblížek, Pokémon 2; Kapička a Slunečnice 1;+další i velmi originální názvy). Stonožka, která „nás“ charakterizuje (podle názoru rodičů) tím, že do MŠ je zapsáno 25 dětí, které mají v MŠ 2 páry botiček (bačkůrky + boty): 2 + 2 x 25 = 100, tedy 100nožka.
Během září byla v MŠ instalována také schránka pro rodiče, která slouží jako „ouško“ pro anonymní připomínky, názory rodičů. Avšak největší radost z ní mají „naše“ děti, které bedlivě každý den kontrolují, zda schránka neobsahuje nějaký dopis či zprávu právě pro ně samé. Zároveň děkujeme rodičům za projevené názory.
Také nás těší, že „Odpoledne s rodiči“ si získalo takový zájem – nejen od rodičů, ale především od dětí (zapsaných i nezapsaných). Touto nenásilnou formou se snažíme adaptovat nejmladší děti (pomáhat překonat obavy a stres z odloučení od maminky, rodinného prostředí). K dispozici jsou všechny hračky, které se nachází v prostorách školky. A potěšilo nás, že i rodiče si nezapomněli „hrát“. Na další odpoledne s rodiči, které se koná 2 x za měsíc (16.1., 23.1. 2003 od 14,30-16,00 hod.) se na Vás těší děti i p. učitelky z MŠ (další termíny - zpravodaj MŠ „Školníček“).
V I. pololetí děti absolvovaly plavecký kurz v krytém bazénu v Ústí nad Orlicí, navštívily 3 filmová a 2 divadelní představení. Do MŠ nám přijely zahrát Hudební pohádku děti s p. uč. Felgrovou, a v rámci výchovně vzdělávací činnosti v MŠ jsme uspořádali několik „výletů za poznáním“ – v Chocni výstava Betlémů, řemeslné ruční práce (vyřezávání ze dřeva, zdobení cukroví, apod.), v Rokytnici v Orlických horách exkurze podniků na výrobu svíček Svitr, vánočních ozdob. A mnohem dříve než jsme očekávaly přišli i zimní měsíce, a s nimi i Mikulášská nadílka, pečení vánočních perníčků v MŠ, vánoční odpoledne s rodiči u stromečku.
Závěrem tak jako „naše“ děti na svátek Tří králů přáli: „…štěstí, zdraví, dlouhá léta!...“, tak i já Vám jménem zaměstnanců MŠ přeji hodně lásky a splnění Vašich přání do nového roku 2003!

Za kolektiv mateřské školy M. Diblíková, řed. MŠ                      Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Sopotnici na své výroční Valné hromadě 10.1.2003 zhodnotil práci sboru za uplynulý rok a přijal nové úkoly na rok letošní. Účast členů a příznivců sboru byla velice dobrá, sešlo se 60 členů sboru a byly zastoupeny i všechny okolní sbory.
Celoroční práce byla kladně hodnocena zástupcem okresního výboru SDH. V naší práci jsme se hlavně zaměřili na prevenci v naší obci a na kvalitní výcvik členů sboru. Rozvíjíme také spolupráci s okolními sbory.
Jedním z hlavních úkolů v prevenci by letos mělo být nebezpečí z nevymetených komínů. Kominíci, kteří se v minulosti starali o vymetání komínů, nechodí; a tím by měla tato povinnost přecházet na nás všechny, abychom si komíny vymetali sami. Možná si všichni neuvědomujeme, že komíny se mají vymetat alespoň 4 x ročně. Pak mohou dobře sloužit a minimalizuje se nebezpečí požáru. Budeme-li, vážení spoluobčané, zachovávat všechny preventivní povinnosti, nebude náš sbor i nadále muset vyjíždět k požáru.
Za Vaší spolupráci s námi hasiči Vám všem předem děkujeme!

V pátek 24. ledna se v pohostinství Formanka uskuteční tradiční Hasičský ples, na který Vás srdečně zveme. Věříme, že hudba dodá plesu patřičnou náladu, že všichni budete dobře naladěni a z plesu budete odcházet v dobré pohodě.

V sobotu 8. března pořádá SDH Sopotnice komorní koncert. Uskuteční se od 19 hod v Zasedací místnosti Obecního úřadu a zazní zde smyčcové kvarteto, hobojový koncert a několik populárních písní. Vstupné dobrovolné. Zváni jste všichni bez rozdílu hudebního zaměření.

Náš hasičský sbor pořádá ve spolupráci s SDH Skrovnice na začátku srpna 2003 týdenní dětský tábor ve Hněvkově u Zábřeha. Tento tábor je určen pro všechny děti školního věku. Všechny, tedy nejen mladé hasiče a děti hasičů. Předběžná cena činí 900,- Kč. Chcete-li (resp. Vaše děti) strávit týden mezi mladými hasiči, přijďte! Veškeré informace poskytuje p. Josef Hynek, Sopotnice 2, tel. 724 187 485.

Dovolte mi, abych Vám všem jménem SDH v Sopotnici popřál do letošního roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a přál bych nám všem, abychom ho prožili v klidu a míru.

Josef Skuček, starosta SDH Sopotnice                      Na Humparku se opět lyžuje ...

Letos si připomínáme 35. výročí uvedení do provozu lyžařského vleku na Humparku a založení lyžařského oddílu TJ Sopotnice. Těch uplynulých 35 let bylo střídavě úspěšných i neúspěšných, to podle toho jaké byly sněhové podmínky. Bohužel, poslední zimy nejsou na sníh štědré. Snad i proto činnost oddílu lyžování stagnovala, až ustala zcela. O lyžařský vlek a chatu na Humparku se nikdo nestaral a obojí zařízení postupně chátralo.
V listopadu 2003 došlo k obnovení činnosti oddílu. Našli se nadšenci, kteří obětavě zapracovali, získali od sponzorů i výpůjčkami mezi sebou finanční prostředky na zakoupení tažného lana pro vlek a znovuvybavení chaty. Pak přišla na řadu namáhavá práce při brigádách a nakonec se podařilo uvést vlek do provozu i upravit chatu. Když napadl konečně sníh, objevili se na Humparku znovu sportující lyžaři.
V současné době došlo k přílivu nových zájemců, oddíl čítá 52 členy. Lyžaři uskutečnili v sobotu 11.1.2003 členskou schůzi, na níž zhodnotili dosavadní činnost a vyjasnili si záměry pro další postup.
Podle sněhových podmínek bude lyžařský vlek na Humparku v provozu denně od 9.00 do 16.00 hod.
Lyžaři se těší na návštěvu vaši, vašich dětí i známých!Osvětová beseda

V únoru 2002 uspořádala osvětová beseda spolu s obecním úřadem v Sopotnici unikátní výstavu "Sopotnice v obrazech". Ze soukromých sbírek dvacetipěti majitelů bylo vystaveno 54 obrazů s náměty naší obce a nejbližšího okolí. Na vernisáži dne 22.2.2002 zahrálo Podorlické kvarteto ze Žamberka pro 43 přítomných. Výstava trvala šest dní a shlédlo ji 250 návštěvníků.
Počátkem dubna 2002 odešel náhle dlouholetý správce OB, neúnavný organizátor, fotograf, mistr turistiky, dobrý člověk Sláva Lžíčař. Kulturní dění a turistika v obci v něm ztrácí hybnou sílu.
Navzdory této ztrátě proběhl v srpnu 2002 tradiční Festival na mostku u Hradecků z filmové produkce p. Josefa Hradeckého.
V současné době připravuje na březen 2003 OB další svou výstavu pod pracovním názvem "Kdyby ty muziky nebyly aneb Sopotnice v hudbě".

MC                      Turisté bilancují...

Pro odbor Klubu českých turistů TJ Sopotnice byl uplynulý rok 2002 velmi úspěšný.
Jubilejní 30. ročník pochodu Přes tři hrady a 18. ročník cyklojízdy Přes tři hrady na kole se konal 11. května 2002 a překonal všechny rekordy. V absolutní účasti to bylo 3844 turistů, na pěších trasách 3004 turistů a na cyklotrasách 840 cyklistů. Pořadatelé přivítali šedesátitisícího účastníka, při čemž po třiceti ročnících je celková účast 61704 turistů. Připočteme-li k tomu nádherné počasí, dvě vyhrávající kapely na hřišti, nové keramické medaile a nové diplomy, vylosování a odměnění deseti účastníků, dobře fungující rozhlas a dostatečné občerstvení, byla spokojenost jak u účastníků, tak u pořadatelů evidentní.
V červenci uspořádal odbor KČT autokarový zájezd do Francouzských Alp za účasti 36 vyznavačů vysokohorské turistiky.
Počátkem října proběhl již 24. ročník dálkového etapového pochodu Povodím Orlice. Zúčastnilo se 35 turistů, kteří ve třech etapách nachodili mezi Častolovicemi - Potštejnem - Mladkovem a Lanškrounem od 60 do 100 km.
Koncem října 2002 se sešlo na 12. Setkání milovníků vysokohorské turistiky v Potštejně 53 vyznavačů hor.
30.11. a 1.12. 2002 uspořádal odbor KČT 6. Mikulášské toulání, letos poprvé jako Memoriál Slávy Lžíčaře. Zúčastnilo se ho 45 turistů, kteří se toulali oblastí Králického Sněžníku.
To jsou jen akce, které pořádal odbor KČT Sopotnice, dalších akcí se naši turisté zúčastňovali po celý rok.

Kalendář akcí našeho odboru na rok 2003 je pro Vás pozvánkou:

1.1.2003 - 20. Novoroční výšlap
4.1.2003 - Za betlémem do Králík (popáté)
10.5.2003 - 31. roč. DP Přes tři hrady
10.5.2003 - 19. roč. CJ Přes tři hrady na kole
červenec 2003 - 28. Zahraniční hory (VHT)
3. - 5.10.2003 - 25. roč. DEP "Povodím Orlice"
17. - 19.10.2003 - 13. roč. Setkání milovníků VHT
29. - 30.11. 2003 - 7. Mikulášské toulání
 - memoriál Slávy Lžíčaře

MC                      Sopotnická výročí

V roce 2003 si připomeneme...

290 let od první doložené zprávy o tkalcovství v obci (1713)
155 let od vystoupení předního českého radikála Karla Sabiny v Sopotnici (11.6.1848)
155 let od přičlenění Sopotnice k hejtmanství lanškrounskému (1848)
125 let od postavení nynější školní budovy (1878)
115 let od velkolepé slavnosti na počest čtyřicetiletého panování císaře Františka Josef I. (1888)
110 let od velké oslavy dvacetipětiletého působení řídícího učitele Josefa Podhájeckého na zdejší škole (15.9.1893)
110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů (1893)
110 let od postavení nynější fary (1903)
80 let od smrti posledního sopotnického šindeláře p. Barvínka, zvaného Šindelka (1923)
80 let od založení obecní kroniky (1923)
80 let od ustavení Dělnické tělocvičné jednoty (1923)
75 let od oslavy padesátého výročí postavení školní budovy a vydání spisku "Paměti obce Sopotnice" od p. řídícího Františka Frydrycha (1928)
70 let od zavedení elektrického proudu do vsi (1933)
65 let od zřízení mateřské školy (1938)
60 let od zřízení železniční zastávky Sopotnice (1943)
55 let od zavedení obecního rozhlasu (1948)
55 let od zřízení pobočky hudební školy (1948)
50 let ukončení textilní výroby v místní továrně (31.12.1953)
45 let od založení Jednotného zemědělského družstva (1958)
35 let od zprovoznění lyžařského vleku na Humparku a ustavení lyžařského oddílu při TJ Sopotnice (1968)
30 let od otevření samoobsluhy Konzum (1973)
30 let od pořízení nových věžních hodin (1973)
30 let od vybudování protipožární nádrže (1973)

MC                      Svá životní výročí oslaví v roce 2003 tito naši spoluobčané:

93 let Marie Furová
92 let Růžena Šaldová
91 let Marie Antušková
89 let Terezie Diblíková
89 let Hubert Dostálek
89 let František Šalda
88 let Anna Hájková
87 let Marie Martincová/td>
87 let Ludmila Matějková
86 let Anežka Hanyková
85 let Marie Klapalová
85 let Miroslav Hledík
80 let Jiřina Divišková
80 let Marta Jičínská
80 let Josef Martinec
80 let František Malý
80 let František Martinec

Do dalších let Vám přejeme hlavně hodně zdraví a lásky svých nejbližších.


Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 13.1.2003

Home - http://sopotnice.zde.cz