SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Prosinec 2001 Číslo 4.


Z naší školy

Školní rok 2001 - 2002

1. stupeň                                                             2. stupeň
I.třída - Mgr. Alena Kulhavá     1.ročník     7 žáků     6.ročník   Mgr. Veronika Jeništová   23 žáků
                                            2.ročník     5 žáků     7.ročník   Mgr. Eva Raková             18 žáků
II.třída - Mgr. Petra Janebová   3.ročník   10 žáků     8.ročník   Bc. Dagmar Brožková      19 žáků
                                            4.ročník   11 žáků     9.ročník   Ing. Jarmila Bačová          10 žáků
III.třída - Mgr. Marie Nováková  5.ročník   11 žáků

Mrzí nás, že do 1.ročníku nenastoupili na naši školu všichni budoucí prvňáčci. Tři dojíždí do školy v Českých Libchavách a jeden do Ústí nad Orlicí.
Paní učitelku Jaroslavu Žďárskou zastupuje pan učitel Zdeněk Vepřek.
V tomto školním roce má škola 114 žáků, tedy o 4 žáky více než v loňském roce. Dojíždí 22 žáků. Jsme velice rádi, že se k nám vrací žáci ze spádových škol.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat paní Janě Kašparové za práci na naší škole (41 let) a popřát jí hodně zdraví a dobré pohody.

Mgr. Věra Vašková - ředitelka školy                      


Sběr léčivých bylin ve školním roce 2000 - 2001

Dne 27. září 2001 byl ukončen sběr léčivých bylin, kterého se zúčastnilo 40 žáků. Celkem bylo nasbíráno 64 180 g léčivých rostlin.

Nejpilnější žáci:
Brožková Kristýna     9 660 g
Jarešová Hana          6 200 g
Kalousková Martina   5 850 g
Lžičařová Adéla         5 410 g

Umístění tříd:
1. - 2.třída   17 255 g
2. - 3.třída   14 875 g
3. - 1.třída   12 880 g
4. - 5.třída   10 150 g
5. - 4.třída     4 360 g
6. - 6.třída     2 500 g
7. - 7.třída     2 160 g
8. - 8.třída           0 g
      9.třída           0 g

Marcela Blažková                      Vyhodnocení prázdninové činnosti na školním pozemku 2000 - 2001

Máme upřímnou radost, že si tolik dětí jako první zápis v žákovské knížce neslo domů pochvalu či poděkování za konkrétní práci pro svou školu a životní prostředí v naší obci. (Jen tři žákyně školy zatím nepochopily, že vegetační období trvá i v červenci a srpnu, a nepřišly se ani jedenkrát na svěřený úsek podívat.)
Mrzí nás také vandalské kousky neznámých „hostů“ na školním pozemku. Připravili nám četná nemilá překvapení. Například v podobě kamení naházeného na záhony a na trávník, přemísťování a rozbíjení označení záhonů, ohýbání, vyvracení a rozmontovávání našeho již velmi chatrného a zkorodovaného oplocení, rvaní a pohazování zeleniny a květin, zalamování větví stromků atd. Je nám jich líto...
A co nás těší? Komu děkujeme? Obecnímu úřadu za zajištění pravidelného sekání trávy na školním pozemku i v okolí školy. Některé plochy udržuje pan Milan Čižinský. Ten daroval dětem větší množství nejrůznější zeleninové sadby. Květinovými cibulemi přispěl i náš bývalý žák Jan Papáček. Každoročně nosí do školy přebytky sadby i další obětaví občané. Všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Eva Raková – správkyně školního pozemku                      Mateřská škola

Léto se nachyluje k podzimu, který přináší krásu barevných stromů a zrajících plodů, ale i nastupující nový školní rok.
3. září se jednotřídní mateřská škola otevřela pro 25 dětí ve věku 3 až 6 let. Přivítalo je hezké, útulné prostředí plné hracích koutů pro námětové hry a činnosti (dopravní, zdravotní, stavební atd.), tělocvična a samostatná ložnice.
Již třetím rokem v měsíci září až listopadu jsme zahájili plavecký výcvik. Každé úterý jezdíme do Plavecké školy do Ústí nad Orlicí. V deseti lekcích se děti seznamují se základy plavání.
Na podzimní měsíce máme zajištěná divadelní a filmová představení. Z divadelních představení je to Vyprávění starého stromu – Divadlo Matěje Kopeckého Praha a Hvězdička Betlémská – Michaely Novoznámské.
Samotný podzim je pro děti inspirující. Přesvědčily se, že z přírodního materiálu – kaštanů, žaludů, šípků se dá tvořit a to nejen zvířátka, postavičky, ale i křižovatky, domy, lesy – prostě nápadů a tvořivosti se meze nekladou.
Přejeme novým dětem, aby bez problémů zvládly na začátku školního roku adaptační proces, vytvořily si základy pravidel pro společnou práci, navázaly přátelství za pomocí celého kolektivu mateřské školy.
Spoluobčanům přejeme hezké příjemné podzimní dny.

Jaroslava Nováková - ředitelka mateřské školy                      Školní stravování - školní jídelna

Počátky školního stravování lze vystopovat ve školní kronice. Nejprve to bylo podávání polévek pro žáky z chudých rodin. Podobně tomu bylo ještě po roce 1946, po otevření měšťanské školy v Sopotnici, kdy již v září bylo zahájeno vyvařování polévek pro přespolní žáky. Vařit tehdy chodily bezplatně maminky žáků a polévky se podávaly o hlavní přestávce v deset hodin. Od 1.prosince 1953 bylo zahájeno vyvařování obědů v místní mateřské škole (kde je dnes knihovna) a obědy byly podávány také žákům okolních obcí. Plně se tehdy stravovalo 28 žáků. Kromě toho pokračovalo vyvařování polévek ve škole pro dalších asi 30 žáků. V roce 1959 se školní stravovna přestěhovala z přízemí do poschodí budovy obecního úřadu a stravování se rozšířilo. V roce 1971 bylo podáváno denně v průměru 160 obědů, v úterý a ve čtvrtek, kdy bylo odpolední vyučování, to bylo přes 200 obědů. Vařilo se i pro žáky ZDŠ v Českých Libchavách, kam se obědy dovážely.
Stísněné podmínky pro školní stravování se radikálně změnily, když byla v roce 1978 dokončena výstavba nové mateřské školy a školní jídelny.


Jaká je současnost školní jídelny?

V současné době vaří školní jídelna pro žáky a zaměstnance jak mateřské školy, tak základní školy. Kromě toho se ve značné míře vaří obědy i pro veřejnost, především starší občany.
Provozovatelem školní jídelny je obec Sopotnice (obecní úřad). V průměru je denně podáváno 220 až 230 obědů. Ve školní jídelně je pět zaměstnanců, vedoucí a čtyři kuchařky. Pro občany je denně vařeno na 80 obědů. Zájemcům jsou obědy dováženy, což zajišťuje obecní úřad vlastním autem. Této služby využívá asi 40 občanů, zatímco v začátcích (v roce 1999) to bylo pouhých 9. Kapacita pro rozvoz obědů je ještě volná, školní jídelna přivítá další zájemce.


A jak je to s finančními náležitostmi?

Cena oběda se sestává z hodnoty potravin a režijních nákladů. Potraviny si hradí každý strávník sám, režii pro žáky mateřské školy a základní školy hradí ze zákona obec z obecního rozpočtu. Ostatní strávníci hradí režijní náklady sami, tedy celou hodnotu oběda. Ta činí pro dospělého strávníka 32,- Kč, z toho je cena potravin 17,- Kč, režie činí 15,- Kč.
U důchodců mohou na oběd přispívat určitou částkou buď obecní úřad (ten tak činí částkou 5,-Kč na jeden oběd), nebo bývalý zaměstnavatel, pokud je tak v podniku zvykem.
Při četbě výše uvedených údajů se zamyslete a srovnejte současné ceny obědů v restauracích.
Nutno připomenout, že za dovoz oběda službou obecního úřadu se platí částka 7,- Kč za jeden oběd.
A na závěr krátké informace o školní jídelně sdělení: Kapacita školní jídelny je dostačující i pro další zájemce, stačí se informovat u vedoucí jídelny paní Marie Martincové.

- MC -                      OBECNÍ KNIHOVNA

Čtete? Jistě čtete, jsme přece národ gramotných. Ale mám na mysli, zda čtete knihy. Že nemáte čas, že stačí noviny a časopisy? To je sice hezké, ale není to málo? Vím, někteří byste četli, ale knihy jsou dnes příliš drahé, nebo je doma nemáte už kam dávat.
A zkusili jste si knihu vypůjčit? Třeba v obecní knihovně?
Veřejné knihovny mají v české historii své významné místo již od dob národního obrození. Vždy plnily důležitou funkci při uvědomování a vzdělávání českého národa.
I u nás v Sopotnici již na sklonku 19. století (1897) byla ustavena Ochotnicko-čtenářská beseda a ta pečovala o první veřejnou knihovnu v obci. V padesátých a šedesátých letech minulého století patřila veřejná obecní knihovna k osvětové besedě. Měla téměř 800 svazků a byla umístěna ve škole. Knihovnicemi bývaly zpravidla učitelky (Dagmar Dvořáčková, Jana Kašparová, Helena Hrochová, Alena Martincová a další). Ve druhé polovině šedesátých let byla lidová knihovna zrušena pro nedostatek prostor. Až koncem roku 1972 byla v budově tehdejšího MNV zřízena místnost pro Místní lidovou knihovnu. Knihovna měla tehdy 1400 svazků ve třech oddílech: literatura krásná, dětská a naučná. Půjčovalo se v úterý odpoledne a čtenářů bylo téměř 100.

A jaká je současnost?

V současnosti je knihovna umístěna v přízemí budovy obecního úřadu. Knihovnicí je slečna Romana Hynková a knihy se půjčují jednou za čtrnáct dní ve středu od 16 do 17 hodin podle rozpisu, zpravidla v sudé týdny. Knižní fond je dosti bohatý, výběr knih rozmanitý. Děti zde najdou pohádky, foglarovky, dospělí literaturu klasickou i současné romány, detektivky i literaturu odbornou. Ve spolupráci s okresní knihovnou se knižní fond doplňuje a obměňuje.
Počet čtenářů naší knihovny není veliký - pouhých 42 čtenářů, z toho většinou dříve narození, zejména ženy. Dětí je málo. Asi se v dnešní době moc nečte, což je jistě škoda.

Přesto: Zkuste někdy navštívit naši obecní knihovnu! Alespoň ze zvědavosti. Možná tam objevíte pro sebe něco zajímavého a stanete se pravidelnými čtenáři.11. FESTIVAL AMATERSKÝCH FILMŮ

Navzdory dešti se uskutečnil v pátek 3.8.2001 již jedenáctý festival amatérských filmů z produkce Josefa Hradeckého. První se uskutečnil v roce 1984, jako vzpomínka na povodeň století, která Sopotnici postihla v červenci roku 1980. Festival má již svou tradici. Koná se vždy v prázdninových měsících nejdříve v garáži, potom na mostku a v posledních letech na dvorku u Hradeckých. Návštěvníci jsou tradiční: přátelé, sousedé, známí z okruhu organizátora akce pana Josefa Hradeckého.
Letos festivalu nepřálo počasí. Před začátkem stanoveným na 21. hodinu, si trochu sprchlo a všichni jsme doufali, že se počasí umoudří. Neumoudřilo! V průběhu promítání začalo pršet. Nad promítačkou bylo nutné držet deštník a návštěvníci, pokud nebyli vybaveni deštníky, hledali úkryt pod střechou. Přesto se většina plánovaných filmů odpromítala. Když déšť zesílil a byla promítnuta většina filmů, organizátoři promítání ukončili. K promítání zbyly jen dva krátké filmy ze sedmi naplánovaných. Na padesát diváků však bylo spokojeno.

Byly promítnuty filmy:
- Povodeň století - dokument z povodně v roce 1980
- Vteřiny všedního života - 1982 - dokument z obce
- Dny odboje v Sopotnici - dokument k 40. výročí konce války
- Vítáme tě děťátko - reportáž
- S poctivostí nejdál dojdeš - groteska natočená při pochodu Přes tři hrady

Připomněli si nedávnou historii a události z naší obce. Příští rok v srpnu se jistě všichni opět sejdeme u Hradecků na dvorku při 12. festivalu amatérských filmů.

- MC -                      Výstava obrazů…

Na dny 14.-19. Září 2001 připravila osvětová beseda a Obecní úřad v Sopotnici výstavu obrazů a grafiky potštejnského malíře a galeristy Vladimíra PLOCKA. Malíř má úzký vztah k Sopotnici, neboť jeho manželka ze Sopotnice pochází, na zdejší škole působila jeho zesnulá sestra Jindřiška Plocková a v poslední době spolupracuje s naší základní školou v rámci výtvarné výchovy.
Pan Plocek maluje krajiny a květiny, jeho obrazy jsou většinou oleje a tempery. Tématem jeho obrazů je krajina kolem Potštejna, okolí Divoké Orlice a Potštejn sám se svým starobylým hradem. Na výstavě byly i dva obrazy ze Sopotnice – Malovy doly a Cesta k zastávce.
Slavnostní vernisáž výstavy proběhla v pátek 14.9.2001 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě. V hudební části programu vystoupili učitelé ZUŠ Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí, ředitel školy Paeddr. Jiří Tomášek – kytara a Josef Kněžek ml. – flétna. Proslov o malíři a jeho tvorbě přednesl Miloslav Coufal.
V průběhu šesti výstavních dní shlédlo obrazy 157 návštěvníků, včetně starších žáků naší ZŠ.
Ti občané, kteří nestihli výstavu navštívit mají možnost zavítat do Galerie P v Potštejně – Koutech. Galerii otevřel Vladimír Plocek v roce 1991 a vystavuje v ní a prodává nejen vlastní obrazy, ale i díla dalších malířů z našeho regionu. Také keramiku, sklo, dřevořezbu a krajku.

- MC -                      Veřejná sbírka

Místní skupina ČČK v Sopotnici děkuje všem občanům, kteří přispěli do veřejné sbírky, která byla ukončena 9.7.2001. Díky Vaší ochotě pomoci, bylo umožněno p. Jaroslavu Vítkovi započít léčbu na klinice v Hrubé Vodě. Již dnes jsou na jeho zdravotním stavu vidět velké pokroky, z nichž mají jeho nejbližší radost. Pan Vítek je schopen sám základní obsluhy, a aby se jeho zdravotní stav mohl i nadále udržovat a zlepšovat je třeba zajistit pobyt na klinice alespoň jeden týden v měsíci. Protože je tento pobyt velmi finančně náročný, byla vyhlášena usnesením zastupitelstva Obce Sopotnice ze dne 20. srpna 2001, nová veřejná sbírka za účelem získání finančních prostředků pro tento účel. Pro ty, kdož chtějí pomoci, zveřejňujeme číslo účtu vedeného u Komerční banky 0000275029820267/0100. Děkujeme.

MS ČČK                      P o d ě k o v á n í . . .

Chtěla bych prostřednictvím Sopotnického zpravodaje vyjádřit svůj dík všem, kteří projevili účast a zájem o můj osud po zranění, které jsem utrpěla při dopravní nehodě v poslední den školního roku.
Děkuji všem, kteří na mne mysleli, zajímali se o můj zdravotní stav, posílali mi povzbudivé pozdravy a mně i lékařům drželi palce při boji o mé přežití. Zejména potěšitelné byly projevy účasti od žáků současných i bývalých.
Vaše účast a zájem, vědomí, kolik dobrých lidí na mne myslí, mi velmi pomáhalo. Měla jsem to zapotřebí! Všem jsem za to vděčná, všem moc děkuji a pevně doufám, že po roce se opět vrátím mezi žáky.

Vaše Jaroslava Žďárská                      FOTBAL

Mužstvo dospělých ukončilo fotbalovou soutěž II. třídy v polovině června. Umístilo se na 4. místě, i když ambice byly původně vyšší.

V závěru byla sehrána tato utkání:

20.5. Sopotnice – Těchonín 1:0 (1:0) Šťastné vítězství po brance ve 20. min

27.5. Mistrovice – Sopotnice 5:0 (5:0) Debakl již v prvním poločase!

3.6 Sopotnice – Třebovice 1:1 (0:1) Zasloužená remíza a zisk bodu.

10.6. Semanín – Sopotnice 2:1 (1:0) Další ztráta bodu po dobrém výkonu a propad na 5. místo tabulky.

17.3. Sopotnice – Letohrad B 1:1 (0:1) Nečekaná, ale zasloužená remíza s vedoucím celkem v posledním utkání.


Konečná tabulka (čelo)

1. Letohrad B      25       1       0       116 : 21     76
2. Luková            15       4       7       69 : 41       49
3. Třebovice         14       6       6       54 : 28       48
4. Sopotnice        11       7       8       41 : 41       40
5. Tatenice          11       6       9       50 : 40       39


Nový ročník fotbalové II. třídy byl zahájen 12. Srpna 2001.

Rozlosování podzimní části

  1.   12. 8.   Mistrovice – Sopotnice
  2.   19. 8.   Sopotnice – Sloupnice
  3.   26. 8.   Třebovice – Sopotnice
  4.     2. 9.   Sopotnice – Tatenice
  5.     9. 9.   Jablonné – Sopotnice
  6.   16. 9.   Sopotnice – Těchonín
  7.   23. 9.   Semanín – Sopotnice
  8.   30. 9.   Sopotnice – Sruby
  9.    7.10.   Libchavy – Sopotnice
10.   14.10.   Sopotnice – Luková
11.   21.10.   České Heřmanice – Sopotnice
12.   28.10.   Sopotnice – Rybník
13.     4.11.   Kerhartice - Sopotnice
14.   11.11.   Sopotnice – Mistrovice

Dosud sehraná utkání

12.8. Mistrovice – Sopotnice 1:2 (0:2) První vítězství a první zisk bodů po lepším prvním poločase.

19.8. Sopotnice – Sloupnice 4:0 (2:0) Přesvědčivé vítězství nad nováčkem II. třídy a 1. místo v tabulce.

26.8. Třebechovice – Sopotnice 3:2 (0:0) První porážka po zcela vyrovnaném průběhu hry.

2.9. Sopotnice – Tatenice 5:0 (2:0) Vysoká výhra po nervózní hře, kdy hosté obdrželi 3 a domácí 1 červenou kartu.

9.9. Jablonné nad Orlicí – Sopotnice 1:1 (0:1) Zasloužený zisk bodu po dobré obranné hře.

16.9. Sopotnice – Těchonín 1:1 (0:1) Další remíza, tentokrát na domácím hřišti, rozmoklém vytrvalým deštěm.

23.9. Semanín – Sopotnice 0:1 (0:0) Těsná výhra vyzrálejšího celku, plný bodový zisk a návrat na 2. místo tabulky.

30.9. Sopotnice – Sruby 2:0 (1:0) Tříbodový zisk a postup na 1.místo po snaživém výkonu a tvrdé hře.

7.10. Libchavy – Sopotnice 2:1 (0:0) Prohra v derby mrzí, když se nepromění vyložené šance.


Fotbal - mladší žáci

Mladší žáci TJ Sopotnice sehráli svou soutěž turnajovým způsobem s těmito výsledky:

29.4. 2001 v Dolním Třešňovci Semanín - Sopotnice 2:1 (2:0) Luková - Sopotnice 3:3 (2:1) zisk: 1 bod Třešňovec - Sopotnice 5:2 (4:0)
6.5. 2001 v Rokytnici v Orlických horách Semanín - Sopotnice 3:2 (1:2) Dobříkov - Sopotnice 1:0 (1:0) zisk: 3 body Sopotnice - Rokytnice 10:0 (5:0)
12.5. 2001 v Lanškrouně Lanškroun - Sopotnice 3:1 (0:1) Sopotnice - Králíky 2:2 (0:1) zisk: 1 bod Semanín - Sopotnice 2:1 (1:1)
19.5. 2001 v Králikách Sopotnice - Dobříkov 1:1 (0:0) Králíky - Sopotnice 1:2 (1:0) zisk: 4 body Semanín - Sopotnice 2:1 (1:1)
26.5. 2001 v Sopotnici Sopotnice - Lanškroun 1:1 (0:0) Sopotnice - Dobříkov 2:2 (1:1) zisk: 2 body Dolní Třešňovec - Sopotnice 5:2 (4:0)
2.6. 2001 v Lukové Luková - Sopotnice 2:3 (1:2) Sopotnice - Lanškroun 2:0 (0:0) zisk: 9 bodů Rokytnice - Sopotnice 1:3 (0:0)
10.6. 2001 v Sopotnici Sopotnice - Králíky 1:0 (0:0) Sopotnice - Rokytnice 2:0 (0:0) zisk: 6 bodů Dolní Třešňovec - Sopotnice 2:0 (0:0)

Celkově sehráli mladší žáci 21 zápasů. 7 vítězně, 5 nerozhodně, 9 prohráli, skóre 43:39, 26 bodů. Umístění - 6. místo mezi 19 družstvy.

Střelci: Lukáš Remeš 18 branek Marek Horáček 14 Tomáš Vávra 6 Vojta Kovář 2 Martin Tomášek 2 Pavel Kuběnka 1

- MC -                      OSVĚTOVÁ BESEDA a OBECNÍ ÚŘAD SOPOTNICE

pořádají výstavu

SPOLKY V SOPOTNICI
ve fotografiích

od 14.12. do 19.12. 2001 v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Sopotnici

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY v pátek 14.12. od 18 hodin

Při zahájení se uskuteční promítání historických filmů

Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin, ve všední den při otevření obecního úřadu.Vážení čtenáři zpravodaje, omlouváme se za opožděné vydání tohoto čísla, které bylo zaviněno technickými problémy při výrobě. Děkujeme za pochopení.

Redakce SZ.                      


Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolilo MK ČR E 12748. Vydáno 22.11.2001

Home - http://sopotnice.zde.cz