SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Květen 2001 Číslo 3.


POVOLOVÁNÍ DROBNÝCH STAVEB

Co je to pojem stavba podle stavebního zákona ?

Pro řízení a jiné úkony prováděné podle stavebního zákona je pojem stavba vymezen tak, že za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně - technické provedení,účel a dobu trvání. U stavebně technického provedení není rozhodující, zda je stavba spojena se zemí pevným základem, to znamená, že je věcí nemovitou, nebo jen tak položena na pozemku a má tak povahu věci movité. Z hlediska časového omezení jsou v zákoně rozlišeny stavby dočasné (u těchto je předem omezena doba jejich trvání) a stavby trvalé (bez časového omezení).
Dále zákon rozlišuje stavby zvláštních účelů, stavby speciální, stavby drobné, jednoduché a ostatní. Tím, že jsou odlišeny stavby drobné a jednoduché od ostatních staveb, byly vytvořeny předpoklady pro zjednodušení postupů, kterými stavební úřady drobné stavby, některé stavební úpravy a udržovací práce projednávají. U těchto staveb nejde o správní řízení a rozhodování, ale pouze o ohlášení stavebnímu úřadu.Účelem tohoto postupu je, aby málo významné stavby a stavební práce nemusely být projednávány ve stavebním řízení, ale aby stavební úřady přesto měly možnost zasáhnout, pokud by se zjistilo, že z důvodů právem chráněných soukromých zájmů nebo ochrany veřejných zájmů není možné vůbec takovou stavbu nebo stavební práce provést, nebo je nutné pro jejich provedení stanovit podmínky.
Pro postup ohlašování stanoví pravidla stavební zákon a prováděcí vyhláška č.132/98 Sb.

Jak ohlásit stavbu stavebnímu úřadu ?

Stavebník drobné stavby, udržovacích prací a stavebních úprav je povinen jejich provedení předem písemně ohlásit stavebnímu úřadu a na základě písemného sdělení stavebního úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek, může stavebník tyto úpravy a práce provést.. Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení, nebo stavební úřad v této lhůtě nestanoví, že drobná stavba, stavební úprava či udržovací práce podléhají stavebnímu povolení, může ji stavebník provést.. Za den ohlášení se považuje den, kdy bylo ohlášení podáno u stavebního úřadu.

Ohlášení musí obsahovat: jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka, účel, rozsah a místo stavby, jednoduchý technický popis provedení. V případě drobné stavby i parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí a údaj, kdo bude stavbu provádět. Pokud je nutné použít při této stavební činnosti i sousední nemovitost, je zapotřebí i vyjádření jejího vlastníka. K ohlášení drobné stavby připojí stavebník doklad, kterým prokáže vlastnické nebo jiné právo k pozemku a jednoduchý situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením umístění stavby na pozemku, hranic se sousedními pozemky a polohy staveb na nich postavených. Pokud by stavba měla být umístěna na území ochranného pásma - u silnice I/14 je ochranné pásmo 50m od osy silnice na obě strany, u potoka 6m od břehů - či chráněného území vyhlášeného podle zákona, připojí stavebník též stanovisko příslušného orgánu vyžadované tímto předpisem.

Ohlášení stavebnímu úřadu podléhají:
drobné stavby, stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

Udržovací práce nevyžadující ohlášení:
opravy fasád a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a opravy střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken, dveří a jejich nátěry, výměna oken a dveří, nemění-li se jimi vzhled stavby, oprava oplocení, výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby, opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení, výměna zařizovacích předmětů (např. van, kuchyňských linek), a jiného běžného vybavení stavby, práce stanovené zvláštními předpisy (§ 15 vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích).

Stavební povolení ani ohlášení se nevyžaduje:
u důlních děl, důlních staveb pod povrchem a staveb v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů, u nadzemních a podzemních vedení telekomunikační sítě včetně opěrných a vytyčovacích bodů a u telefonních budek, u krátkodobých přenosných zařízení, jako prodejní stánky,konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, u scénických staveb pro film a televizi, u geodetických věží, u stavebních úprav elektrických vedení bez omezení napětí, pokud se nemění jejich trasa, u udržovacích prací, u nichž není předepsáno ohlášení podle § 55 odst.3 stavebního zákona, u stavebních úprav vnitřních telekomunikačních rozvodů.

stavební komise                      OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE

V prostorách bývalé spořitelny je zbudována tzv. Internetová kavárna, kterou je možno využívat v pracovní dny pondělí a středa 7 - 17 hodin, úterý čtvrtek a pátek 7 - 15 hodin, po dohodě se starostou i o volných dnech. Poplatek za použití : 30 minut = 30,-Kč.

Ke dni 30.4.2001 bylo na Úřadě práce evidováno 28 občanů Sopotnice jako nezaměstnaní.

Ve čtvrtek 19. července proběhne sběr nebezpečných odpadů. O jeho průběhu budou včas občané informováni letákem.

Obecní úřad upozorňuje majitele psů na splatnost poplatku ze psů, která je dána místní vyhláškou č. 2/98. Poplatek je možno zaplatit na obecním úřadě.

Od 13.6. z důvodu opravy trafostanice bude přerušována dodávka el. energie v dolní části obce.USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sopotnice konaného dne 28.3.2001 v 17,30 hod.

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:


II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

III. Zastupitelstvo obce pověřuje:


Z mateřské školy ...

Celý školní rok uběhl jako v hádance, kterou si dáváme s dětmi. Je domeček bez dvířek - 12 ovcí v něm. Co je to? Děti odpovídají - rok. Ano, my víme, jak rychle ubíhá, ale prožijeme-li ho tak krásně jako naše děti v mateřské škole, řekneme si - stál za to.
Celoroční činnost školy byla velice činorodá, pestrá. V měsíci záři až listopadu děti absolvovaly plavecký výcvik v bazénu v Ústí nad Orlicí. Zde se seznamovaly se základy plavání a hlavně nebát se vody. Několik starších dětí se naučilo plavat a dostaly nabídku dále se zdokonalovat a využily ji.
Výchovně vzdělávací činnost školy jsme obohatily o divadelní představení, filmové pohádky a příběhy v Ústí nad Orlicí. Nejúspěšnější byla Pipi Dlouhá Punčocha, kterou zahrálo Hoffmanovo divadlo z Uherského Hradiště. Během školního roku mateřskou školu navštívilo Divadlo z pytlíčku z Pardubic s pohádkami o drakovi a princeznách. Loutkovou pohádku Čert a Káča nám zahrálo Divadlo Drak z Hradce Králové.
Ze školních akcí, kterých bylo hodně ( např. Mikulášská besídka, vánoční besídka, kouzlo Velikonoc) si můžeme připomenout karneval v době masopustu. Již od rána vládla v mateřské škole radostná, veselá nálada. Odpoledne přicházeli rodiče, prarodiče. Maminky si oblékaly děti za pohádkové postavičky a karnevalový rej mohl začít. Nejdříve přehlídkou masek a jejich představením. Následoval tanec a zábavné hry chlapců a holčiček. Nejúspěšnější bylo "obouvání židliček". Každý se snažil, aby jejich skupina vyhrála, a tak jim přítomní po zásluze zatleskali.
Po dlouhém zimním období nastalo toužebně očekávané jaro. Teplé hřejivé sluníčko najednou probudilo přírodu a celý kraj se nám před očima zazelenal a rozkvetl v pestrou paletu barev. V tom krásném období se slaví svátek maminek a babiček. Děti vystoupily na besídce s básničkami, písněmi a tanečky. Nejen tak poděkovaly maminkám za lásku a péči, kterou jim dávají, ale i ukázaly, co se za ten rok naučily. Nezapomněly na dárek a přáníčko, který k svátku patří. Letos to byl keramický závěs, který děti zhotovily v zimních měsících.
A již tu máme poslední měsíc školního roku, který patří dětem. Svátek oslavíme filmovou pohádkou Zlatovláska. Společně s Mateřskou školou z Potštejna prožijeme den v Anenském údolí při poznávání svého okolí a společně si zasoutěžíme a zazpíváme u ohně.
Na závěr školního roku společně s rodiči uspořádáme výlet do "Westernového městečka v Boskovicích", kde je připraven program pro mateřské školy.
Mateřská škola se letos rozloučí s deseti dětmi, které odcházejí do 1. tříd základních škol. Jsou to:

Stanislav BenešJaroslav Brožek
Ondřej DiblíkMarcela Diblíková
Vojtěch HendrychJosef Janeček
Martina KočováMichaela Skučková
Aleš VepřekJennifer Vítková

Přejeme jim nejen bezstarostné prázdniny, ale i radostný vstup do 1. tříd, a to zejména Vojtovi, který odchází do Speciální základní školy pro nevidomé v Litovli.
Na závěr chceme popřát všem spoluobčanům hodně zážitků z dovolených, prázdnin a načerpání energie do druhého pololetí 2001.Aktuality ze školy

V základní škole proběhlo školní kolo pythagoriady, které se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku.

7. ročník - 8 řešitelů6. ročník - 8 řešitelů
umístění: Jakub MartinecMartin Tomášek
Martin ZemanZuzana Belková
Petra MartincováLucie Martincová
Eva Lžičařová
Tomáš Novák
Lukáš Remeš
Lucie Zemanová
Eva Horáčková

Mgr. Věra Vašková                      

*                                  *                                  *
Sběr papíru - Ve školním roce 2000/2001 se již uskutečnila dvě kola sběru starého papíru. V prvním kole, které probíhalo od 25.9. do 16.10. 2000, se sebralo 4229 kg a v druhém kole, které probíhalo od 26.2. do 16.3. 2001, se sebralo 3698 kg starého papíru.
Mezi nejlepší žáky patří Kateřina Jiskrová, Jakub Hynek, Jana Jedlínská, Tomáš Svoboda, Michal Beneš. Mrzí nás, že někteří žáci nepřinesli ani v jednom kole žádný papír a mezi ně patří Michaela Jiruchová, Kristýna Brožková a Jiří Khol.

Bc.Dagmar Brožková                      

*                                  *                                  *
Dopravní soutěž - Za krásného počasí se 30.4. 2001 uspořádala ZŠ základní kolo dopravní soutěže. Zúčastnilo se ji 56 žáků 5. - 8. ročníku. Výsledky testů ani jízdy zručnosti nebyly nejlepší. Nenašel se ani jediný žák, který by řešil testy bez chyb. V testech byli nejlepší Lucie a Martin Zemanovi s pěti trestnými body (jedna chyba). V jízdě zručnosti si vedl nejlépe Martin Tomášek (1 trestný bod). Jízda dělá problémy především děvčatům, ale ani někteří chlapci neovládají kolo bezpečně. Většině žáků by prospělo, kdyby si zopakovali pravidla pro chodce a cyklisty.

Výsledky I. kategorie (5. a 6. ročník)II. kategorie (7. a 8. ročník)
 
1. Tomášek Martin1. Remeš Lukáš
2. Faltus Milan2. Zeman Martin
3. Kacálek Michal3. Zeman David

Okresní kolo dopravní soutěže se konalo v Ústí nad Orlicí - Hylvátech 10.5.2001. V I. kategorii obsadili naši žáci 13. místo z 21 družstev. Žáci, kteří startovali ve II. kategorii, obsadili 5. místo ze 14 družstev.

Ve stejném termínu proběhla i soutěž dětí z 1. - 4. třídy, kde děti byly rozděleny do dvou kategorií.

Nejmladší žáci (1. a 2. ročník)Mladší žáci (3. a 4. ročníku)
 
1. Blažek Tomáš1. Bambas Dominik
2. Martinková Barbora2. Janota Tomáš
3. Beneš Michal3.-4. Vondráček Vojtěch
        Vondráček Zbyněk

Jaroslava Žďárská                      Členská schůze MS Českého červeného kříže

Snad proto, že pršelo a také z toho důvodu, že členská schůze místní skupiny Českého červeného kříže v Sopotnici již několik let nekonala, byla účast v pátek 23.3.2001 tak nízká.
Skupina má v současné době 93 členky, ale v pátek jich přišlo jen 15! Je to opravdu méně, než tomu bývalo ještě před několika lety. Jedenáctičlennému výboru stojí v čele předsedkyně Dana Barvínková, jednatelka Iva Kuběnková a pokladní Jarča Hledíková.
Zprávu o činnosti přednesla předsedkyně Dana Barvínková. Zmínila se v ní o úspěšných akcích, které skupina v uplynulém roce uspořádala. Byly to dvě výstavy, vánoční a velikonoční, v listopadu tradiční Beseda s důchodci. Kromě toho skupina organizuje sběr léčivých rostlin, o nějž se stará Jarča Hledíková a zajišťuje zdravotní dozor při různých akcích v obci.
Nastíněny byly také záměry pro další období, které by měly činnost skupiny oživit. Vedle Besedy s důchodci, jichž bylo od roku 1969 již 31, to budou opět výstavy a další činnost, která by měla přinést do pokladny skupiny více peněz, aby bylo dostatek prostředků na besedu s důchodci, vedle příjmů od sponzorů a organizací.
Diskuse se soustředila na probíhající dobrovolnou sbírku, známou pod názvem "POMOZTE JARDOVI". Přítomní se dozvěděli, jaký je stav financí ze sbírky, jaký bude další postup a jak by léčení pana Vítka mělo probíhat.
Potom byl promítnut videozáznam televizního pořadu o Hance Bidlové z Upice, která léčbu úspěšně absolvuje. Přednáška na téma "Svalová atrofie", kterou pronesl přítomný lékař Mudr. Prokop, se příznačně hodila k projednávané problematice a mnohé přítomným objasnila.
Členky MS ČČK se rozcházely po schůzi s pevnou vírou, že příští setkání bude navštíveno bohatěji, jak to odpovídá tradici ČČK v Sopotnici, že pro to výbor udělá vše, co je v jeho silách.

-cm-                      Z činnosti Klubu žen

V Klubu žen v Sopotnici se schází třicet členek. V průběhu roku pořádají zpravidla několik akcí. První akcí letošního roku byla výstava cukrářských výrobků, pořádané tradičně kolem svátku Josefa. ( informace v č. 2 z března 2001 - Krása k nakousnutí.) Na výstavě bylo prodáno 60 dortů, 1000 zákusků, z 20 kg mouky koláčů. Práce našich žen cukrářek se dočkala velké chvály.
V letošním roce přibyla další akce a to oslava Svátku matek. Konala se v sobotu 12. května 2001 v restauraci Formanka. V programu vystoupily děti z mateřské i základní školy. Paní učitelky s nimi připravily pásmo scének, písniček, cvičení. Proto bychom chtěly touto cestou poděkovat paní ředitelce Vaškové, paní ředitelce Matějkové, učitelkám Rakové, Blažkové a Diblíkové.
Na konec roku ještě připravujeme oslavu Dne dětí. Tím by byl program na první pololetí roku vyčerpán.

-KŽ-                      Divadlo v Sopotnici netáhne ?

Osvětová beseda v Sopotnici přijala nabídku Občanského sdružení ochotníků v Ústí nad Orlicí na sehrání představení hry francouzského autora Paula Claudela "Zvěstování Panně Marii".
Představení se uskutečnilo ve čtvrtek 19. dubna 2001 v sále restaurace Formanka. Pořadatelé - Osvětová beseda - věnovali propagaci náležitou péči. Plakáty, pozvánky do domácností, obecní rozhlas. Více snad ani udělat nemohli. Výsledek je však zarážející. Pouhých 36 diváků ! ! ! Není to na Sopotnici málo ? Přitom vstupné bylo stanoveno opravdu "lidové". Na uhrazení nákladů zhruba ve výši 3000,- Kč to zdaleka stačit nemohlo.
Přitom se jednalo o představení mimořádných kvalit. Ústečtí ochotníci s ní zvítězili v regionálním kole přehlídky divadelních ochotníků a postoupili do národního kola. Kromě toho byli s tímto představení pozváni do Francie, kam pojedou v srpnu.
Středověká legenda o lásce, nenávisti a víře snad přece jen zaujala tu hrstku diváků, kteří nelitovali času a přišli. Pro pořadatele to však byla dobrá zkušenost : do Sopotnice příště žádné divadlo nezvat. Škoda!

-cm-                      Promítání videofilmů

V pátek 27. dubna 2001 připravila Osvětová beseda promítání videofilmů z historie Sopotnice. Pouhých 11 zájemců shlédlo filmy Gasthaus , Poslední hrnčíř a Hry bez katastru 2000.V ý z v a

Ve 2. čísle SZ z března 2001 jsme se obrátili na občany s prosbou o informace o majitelích obrazů Sopotnice, pro chystanou výstavu "Sopotnice v obrazech". Výzva se setkala s částečným porozuměním. Již víme o 38 obrazech a kresbách, ale určitě by se našly v domácnostech další. Pokud víte o takových obrazech, sdělte to laskavě někomu z Osvětové besedy, případně na obecním úřadě. Děkujeme.

-cm-                      29. ročník pochodu Přes tři hrady

Na dvacátý devátý ročník pochodu Přes tři hrady opět vyšlo počasí a přišlo úctyhodné množství turistů. Sopotnický pochod stále láká milovníky zdravého pohybu v přírodě. Svědčí o tom následující statistika. Na pěších trasách putovalo 2139 pochodníků. Z toho na 16 km 1948, na 30 km 155 a na 50 km 36.
Na cyklotrasách jelo 538 cyklistů, z toho 35 km 149, 55 km 96, 100 km 44, 150 km 17 a horská kola 232. Celková účast na pochodu byla 2677 turistů.
Při všech ročnících pochodu již putovalo po vybraných trasách 57 860 lidí a průměr na jeden ročník činí 1955. Účastníci byli i letos spokojeni, nebyly zaznamenány žádné stížnosti, žádný úraz. V Knize dojmů se objevilo 89 zápisů, většinou pochvalných. O občerstvení se na hřišti v Sopotnici postarali fotbalisté a na trasách příslušné restaurace.
Příští, již 30. ročník pochodu, je plánován na 11.5. 2002 a pořadatelé přemýšlejí o jeho podobě.
Za obětavou pomoc při organizačním zajištění letošního pochodu děkují pořadatelé všem ochotným pomocníkům.

-KČT-                      FOTBAL

S týdenním zpožděním byla zahájena jarní část okresní fotbalové II. třídy. První kolo (24.3.) bylo pro špatné počasí odloženo, takže se zahajovalo druhým kolem v neděli 1.4. Sopotnice přivítala na svém hřišti Tatenici. Diváci však branku neviděli, přestože domácí měli vyložených šancí více.

Sopotnice - Tatenice0:0Po zisku jednoho bodu se posunula Sopotnice na 2. místo v tabulce.
Kerhartice - Sopotnice1:0(0:0)7.4. 2001 - Prohra brankou obdrženou v 81. minutě. Utkání by více slušela remíza po velmi dobrém výkonu Sopotnice.
Sopotnice - Dolní Dobrouč1:0(0:0)Šťastné vítězství po brance z pokutového kopu v 85. min.
Zálší - Sopotnice2:2(1:1)Další remíza a ztráta bodů.
Sopotnice - Sruby3:0(2:0)Zasloužené vítězství po stálé převaze domácích.
Boříkovice - Sopotnice1:1(1:0)Utkání odloženého 1. kola, hrané 1. května.
Sopotnice - Rybník0:1(0:0)Prohra brankou těsně před koncem zápasu.
Luková - Sopotnice4:0(0:0)Vysoká prohra po bezbrankovém poločase posílá naše mužstvo o příčku níže.

Čelo tabulky pět kol před koncem sezóny:

1. Letohrad B210099:1863
2. Třebovice133548:2242
3. Luková113753:3336
4. Sopotnice105637:2235
5. Tatenice86737:3130

Zbývá sehrát tato utkání:

19.5.Sopotnice - Těchonín
27.5.Mistrovice - Sopotnice
3.6.Sopotnice - Třebovice
10.6.Semanín - Sopotnice
17.6.Sopotnice - Letohrad BTovaryšský potok

Kdo by ze sopotnických občanů neznal romantické místo u Divoké Orlice s chatou Kamarád a vodopádem. Málokdo však z nás slyšel, že potok, který napájí vodopád, se jmenuje Tovaryšský. Těžko se asi dozvíme, kdo dal potoku toto jméno a proč, ale chtěli bychom vám o něm poskytnout několik informací.
U chaty Kamarád spadá Tovaryšský potok příkrým skalnatým svahem a tvoří působivý vodopád. Je vysoký asi 8 metrů ve dvou stupních. Horní stupeň je téměř svislý, kdežto v dolní polovině voda stéká po strmých žulových plotnách. Vyústění Tovaryšského potoka (částečně upraveného výstavbou železniční tratě) lze považovat za typické vysuté údolí. Vzniklo následkem toho, že hlavní údolí protékané vydatnějším tokem Divoké Orlice se zahlubovalo rychleji, kdežto boční údolíčka s méně výraznou erozní silou potoků se zahlubovala pomaleji a vznikly v nich místy vodopádové stupně.
Pod tratí ukrývá porost mezi vodopádem a železniční zastávkou malý, opuštěný lom, kde se kdysi těžil velmi pevný , křemitý slepenec, který zde překrývá mnohem starší žulu. Ze slepenců křídového stáří se vyráběly mlýnské kameny, s jejichž úlomky se tu dosud setkáme.
Zajímavé jsou i některé další partie údolí Tovaryšského potoka. Asi 150 až 200 metrů od železniční trati vyhloubil potok výraznou rokli. Protíná dílčí hřbítek v jihozápadním svahu Kletné, která je součástí Litického hřbetu. V řečišti potoka a v levém svahu údolíčka vystupuje řada výchozích pískovců z nejstarších svrchokřídových vrstev, které se usazovaly ve sladkovodním prostředí. Svědčí o tom zuhelnatělé zbytky rostlinných těl. Tovaryšský potok pramení v malebných partiích pod jižními svahy Kletné (536 m).
Ještě jak vznikl název potoka? Snad mu ho dali sekyrníci, kteří v jeho blízkosti sekali mlýnské kameny - žernovy, které se prodávaly do Rychnova i do okolních mlýnů. Vyvážely se však prý i do Kladska. Nebo to bylo jinak. Nevíme. Pokud si někdo pamatujete povídání jak to vlastně bylo s Tovaryšským potokem, sdělte nám to. Při zpracování tohoto článku bylo použito informací z novinového článku od pana Jana Vítka.


Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OkÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 25.5.2001.

Home - http://sopotnice.zde.cz