SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Prosinec 2000 Číslo 4.


Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou vánoční číslo Sopotnického zpravodaje. Je to číslo poslední nejen v tomto roce, ale i v tomto tisíciletí. Nastává čas hodnocení a bilancování, jaké vlastně toto století bylo, co nám přineslo, kde jsou hranice lidských možností, kolik bylo úspěchů či nezdarů, štěstí nebo utrpení , radostí či bolu, prostě věcí, které si lidé navzájem činí.
Již druhým rokem proudí do naší obce plyn a již druhým rokem obec splácí dluh na tento zdroj energie. V letošním roce se podařilo splatit 900 000,-Kč a je předpoklad, že celková dlužná částka ve výši 1000 000,-Kč bude splacena v roce 2002. Je napojeno necelých sedmdesát domů, což je asi čtvrtina domů v naší obci a náklady na jedno připojení tak dosáhly částky 110 000,- Kč. Na časté dotazy, kdy budou opraveny místní komunikace, je nutno připomenout, že obecní rozpočet počítá v příštím roce na opravy částkou 300 000,-Kč. Nejvíce poškozená Poslanecká ulice bude opravena až po vyřešení majetko právních vztahů, neboť není v majetku obce. Takovýchto případů bude nutno vyřešit v příštích letech více, protože v minulých letech nebyly řešeny nebyly.
Jaká bude v příštích letech Sopotnice? Taková, jakou si ji Sopotničáci vytvoří. První vlaštovkou se zdá být ustavující schůze občanského sdružení Občané Sopotnici. Žádný bohatý strýček, výhra v loterii či co nám nepomůže. Když zde bude bydlet většina těch, kteří pro ni chtějí něco udělat, bude dobře. Pokud budou sváry a půtky, závist, zloba a zášť, hrabání jen na svém písečku, pak dobře nebude. O tom nás historie i současnost dostatečně poučuje, jen mít chuť se poučit.
Přichází i čas přání a já přeji této obci, aby si v příštím století vybírala moudré a osvícené vládce ve svých věcech, aby se jí vyhnuly katastrofy jak přírodní tak lidské, aby měla dostatek lidí ochotných k uskutečňování vizí o lepší budoucnosti. Hezké Vánoce, zdraví a štěstí v dalších letech Vám přeje

Antonín Bušák, starosta                      Školní rok 2000 - 2001 v naší ZŠ

V tomto školním roce nastoupilo pouze 5 dětí do 1. ročníku, ale počet žáků proti minulému roku neklesl, neboť do 6. ročníku nám přibyli 4 žáci z Českých Libchav, 3 žáci z České Rybné a na 1.stupeň 2 žákyně z Potštejna. Naši školu navštěvuje 110 žáků.

Složení pedagogického sboru:

           Mgr. Alena Kulhavá / 1.a 2. roč. / ; p.uč. Jana Kašparová / 3. a 4. roč. /
           Mgr. Petra Janebová / 5. roč. / ; Mgr. Eva Raková / 6. roč. /
           p.uč. Jaroslava Žďárská / 7. roč. / ; Ing. Jarmila Bačová / 8. roč. /
           Mgr. Jana Divišová / 9. roč. / ; Bc. Dagmar Brožková
           p. vych. Marcela Blažková / ŠD / ; Mgr. Věra Vašková / řed. školy /

Mimoškolní činnost byla rozšířena o kroužek dramatický a počítačový pro 4. a 5. ročník. Šestému ročníku přibyly sportovní hry.

Akce, které máme již letos za sebou:

Okresní kolo Dopravní soutěže pro 5. ročník, kde se naše družstvo umístilo na pěkném 9. místě z 28 škol.
Tradiční podzimní sportovní soutěž o nejrychlejšího běžce školy - dvojboj a trojboj. Jsou to Veronika Sidláková a Petr Jeřábek.
První kolo sběru starého papíru bylo úspěšné. Sebrali jsme 4 750 kg.
Nejlepší sběrači byli odměněni a jsou jimi : 1. Kateřina Jiskrová z 5. roč.
                                                               2. Jana Jedlinská z 3. roč.
                                                               3. Jakub Hynek z 3. roč.
                                                               4. Radek Kalousek z 3. roč.
                                                               5. Tomáš Svoboda ze 6. roč.
Poděkování patří také službě / Veronika Doležalová, Jan Plíhal a David Zeman /, která po celou dobu sběr vážila a uklízala.
Koncem září žáci ze 7. až 9. ročníku byli na exkurzi na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Kromě ní navštívili ruční papírnu v Losinách a ti otužilí se i vykoupali v termálním koupališti, které bylo jen pro ně.
Pro žáky ze 4. až 6. ročníku jsme připravili zájezd do Mahenova divadla v Brně na hudební pohádku "Tuze pyšná princezna". Tam naše děti shlédly pěkné divadelní představení a také poprvé viděli, jak vypadá skutečné divadlo. Odpoledne navštívily i Moravské muzeum - Antropos, kde sklidil největší obdiv mamut. Na obě tyto akce přispěl žákům na dopravu KRPŠ.
Děkujeme p. M.Martincové za dekorativní pokojovou palmu, p. A.Hájkové za hlízy jiřin a našemu bývalému žáku J.Papáčkovi za množství pokojových květin.

Mgr. V. Vašková                      TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Na dny 4. - 7. ledna 2001 připravuje Sdružení Česká katolická charita Praha celostátní tříkrálovou sbírku. Motto sbírky je : "Pomozte lidem v nouzi". K této akci se připojí také ústecká Farní charita.
Ve dnech 4. - 6. ledna (v Sopotnici 6.ledna) 2001 budeme tedy potkávat skupinky tří králů, kteří půjdou od domu k domu, zazpívají tříkrálovou koledu a popřejí štěstí do nového roku.
Cílem této akce není nashromáždit co nejvíce peněz, jde mimo jiné také o to, abychom si uvědomili, že pomáhat lidem v nouzi se nemusí pouze při živelných pohromách, ale že je nutné vidět i jiné potřeby (nedostatek jídla, absence rodiny, chybějící střecha nad hlavou, ztráta zaměstnání, válka, emigrace, nemoc ...). To vše a mnohé jiné je třeba často financovat ze společného. Nikdo z nás neví, co jej kdy v životě potká a od koho bude pomoc přijímat.
Jsou různé formy jak peněžní prostředky pro tyto účely získávat - benefiční konzerty, divadelní představení, výstavy a následné aukce atp., toto je jedna z možností. U nás sice snad neobvyklá, ale ne neznámá. Tříkrálová koleda je jedním ze starobylých obyčejů, který byl v minulosti v našich zemích velmi rozšířen. Navazuje na cestu biblických mágů, kteří se přišli do Betléma poklonit právě narozanému Ježíškovi.
Předem děkujeme za pochopení a věříme, že naše tříkrálové koledníky rádi přívíráte. O výsledku sbírky a o jejím upltnění Vás budeme v průběhu příštího roku informovat.

Farní charita Ústí nad Orlicí                      SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2001

Sčítání se uskuteční na celém území České republiky k 1. březnu 2001. Požadované údaje, které budou zaznamenány do sčítacích tiskopisů / Sčítací list osob, Domovní list a bytový list /, budou zjišťovány podle stavu v rozhodný okamžik sčítání, který je určen půlnocí z 28. února na 1. března 2001.
Sčítání lidu, domů a bytů je nezbytnou statistickou akcí, jež přináší mnoho údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit.
Všechny zaznamenané údaje slouží nejen pro mezinárodní konfrontaci a pro hodnocení dlouhodobého vývoje země, ale především pro potřeby státní správy či obcí. V posledních letech stále častěji také pro podnikatelskou sféru. Významný přínos sčítání lidu vyplývá z povahy pramenného materiálu a výsledky sčítání se stávají historickým dokumentem prvořadého významu, který nelze žádným jiným způsobem nahradit.

V této informaci se pokusíme odpovědět na nejčastěji kladené otázky.

Proč se musím zůčastnit sčítání? Co se stane, když odmítnu?
Účast každého občana na sčítání, neboli jinak řečeno jeho povinnost se sečíst, je dána zákonem č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Uvedený zákon stanovuje i sankce, kterým se vystaví ten, kdo se odmítne sčítání zůčastnit (pokuta až do výše 10 tis. Kč). Zájmem statistického úřadu jako ogánu, který provádí sčítání, je však občana sečíst, nikoliv ho trestat za jeho neúčast. Proto bude v rámci propagační a informační kampaně jeho hlavním cílem přesvědčit každého občana o smyslu, významu a důležitosti sčítání i o přínosu zpracování anonimizovaných údajů pro každého z nich.

Musím odpovídat na všechny otázky?
Tentýž zákon vymezuje mimo jiné i povinnost poskytnout údaje. Každý, kdo má povinnost poskytovat údaje (ať už o své osobě nebo o domě či bytě), poskytne je úlpně, správně, pravdivě a včas. Údaje o národnosti a náboženském vyznání vyplní každý podle svého rozhodnutí.

V době sčtání budu mimo republiku, jak se zúčastním sčítání?
Za osobu, která má v sčítacím obvodu trvalý pobyt, ale je dočasně nepřítomná, poskytne údaje jiná osoba z její bytové domácnosti. Pokud taková osoba není, vyplní sám sčítací komisař pouze základní údaje, které zjistí.

Budu nějak s předstihem upozorněn na sčítání a na příchod komisaře?
Nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem sčítání (tzn. nejpozději do 15.2.2001) bude zveřejněn na úřední desce a místech obvyklých seznam sčítacích obvodů v obci, včetně jejich vymezení, a spolu s nimi jména a příjmení sčítacích komisařů a sčítacíh revizorů.


Volební zajímavosti

Voleb do zastupitelstva Pardubického kraje se zůčastnilo ze 723 registrovaných voličů 151, při čemž počet platných hlasovacích lístků byl 148.

VÝSLEDKY:
ČTYŘKOALICE 45
ODS 32
KSČM 19
ČSSD 18
STRANA VENKOVA 18
NEZÁVISLÍ 10
SDRUŽENÍ PRO PARDUBICKÝ KRAJ   4
STARNA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY   1
REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA   1
NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA   0


Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OkÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 18.12.2000.

Home - http://sopotnice.zde.cz