SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Červenec 2000 Číslo 3.


Vážení spoluobčané,

od 1.července 2000 nabývá platnost řada zákonů, které se dotýkají života nás všech. Jedná se zejména o zákony č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Byl zaveden nový systém v žádostech o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů. Zmíněné doklady již nevydává Policie ČR, ale tato agenda je zajišťována referátem vnitřních věcí OkÚ.
Agendy jsou vykonávány v prostorách jako dosud, tedy cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel - ve věžáku Jednoty Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 4.poschodí.
Nová telefonní čísla: Oddělení cestovních dokladů    0465/524014
                               Oddělení občanských průkazů  0465/524015
Občanský průkaz musí být vyhotoven do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů, potřebných pro jeho vydání příslušnému OkÚ. Občanské průkazy vydané podle dosavadní právní úpravy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Tato doba je však omezena termínem 31.12.2005, kdy skončí platnost i občanských průkazů, které mají dobu platnosti - bez omezení.
K zákonu o cestovních dokladech: příjem žádostí a výdej - stejný postup jako u občanských průkazů.
K zákonu o evidenci obyvatel: Dnem 1.6.2000 nabyl účinnosti zákon č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, současně pozbývá platnosti dosavadní zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. Změny, které se dotýkají všech občanů - neobnovuje se hlášení přechodného pobytu, za ohlášení změny místa trvalého pobytu je správní poplatek 50,-Kč, neobnovila se možnost poskytovat soukromým osobám na žádost údaj o trvalém pobytu jiné osoby.
Ve spolupráci s fi. EKOLA s.r.o. bude i letos 20.července proveden sběr nebezpečných odpadů. Bližší informace budou uvedeny na letácích.

S přáním hezkých a klidných dnů
                                                                             Váš starostaZ činnosti SDH

V letošním roce 7. ledna se konala výroční valná hromada sboru, kde se hodnotila práce za rok 1999. Dne 14. ledna byl uspořádán tradiční Hasičský bál v pohostinství Formanka. Další akcí letošního roku byla Okrsková soutěž v požárním sportu, která se konala na zdejším hřišti 20. května za účasti sborů ze Sopotnice, Českých Libchav, Horních Libchav a Dolních Libchav. Počasí nám přálo a soutěž se vydařila. Děkuji touto cestou všem těm, kteří se organizací na úspěšném průběhu soutěže podíleli.
Na 5. srpna připravujeme ve spolupráci s obecním úřadem III. ročník "Zábavných her bez katastru", na hřišti před restaurací Habřinka v Českých Libchavách. Začátek je od 14.hodin. Účastní se družstva hasičů a obcí z Českých Libchav, České Rybné, Hejnic, Sopotnice, Horních a Dolních Libchav. Věříme, že se naši spoluobčané příjdou pobavit a povzbudit naše družstva v netradičních sportovních soutěžích. Všechny srdečně zveme.
Po šesti letech se nám podařilo znovu založit a obnovit činnost kroužku mladých hasičů. Jako první větší akci pořádáme pro kroužek mladých hasičů letní dětský tábor ve dnech 24. července až 30. července 2000. Tábor proběhne v chráněné krajinné oblasti u řeky Divoká Orlice poblíž chaty na Vochtánce. Má - li někdo z rodičů zájem umístit své dítě v táboře (nemusí být hasič), informace podá p. Josef Hynek ml. nebo Radek Hynek, tel: 0465 584263.

Za SDH Sopotnice, velitel SDH           
Hynek Josef ml.                      Z Turistiky

Klub čaských turistů TJ Sopotnice zahájil rok 2000 tradičním Novoročním výšlapem. Bylo to již po sedmnácté, co turisté přivítali příchod nového roku vycházkou do přírody. Počet účastníků bývá skromný, letos pouze šest členů, kteří zamířili přes Kamaráda, Brnou, Potštejn zpět do Sopotnice.
Dne 7. ledna 2000 se 26 zájemců ze Sopotnice a okolí vydalo již podruhé do Králík za betlémem. Betlém vlastní kamarád turista Láďa Hejtmanský, který jej každoročně staví ve svém bytě a umožňujie jeho shlédnutí všem zájemcům. Je to velký betlém, se spoustou figurek, částečně pohyblivých, světelnými efekty a doprovodem reprodukované vánoční hudby. Po prohlídce jsme vyšli na Hedeč a po obědě v poutním domě jsme si prohlédli poutní chrám Matky Boží s vánoční výzdobou.
Valná hromada odboru KČT se konala 18.února na chatě Habřinka v Českých Libchavách. Odbory KČT TJ Sopotnice a Potštejn byly pověřeny uspořádáním Oblastního zahájení turistické sezóny 2000. To se konalo v sobotu 25.března 2000 v letní zahradě hotelu Praha v Potštejně. Přes vytrvalý déšť přijelo do Potštejna 260 turistů z oblasti Orlické hory a někteří také odjinud. Zastoupeno bylo 20 odborů ze 24. K turistům shromážděným pod deštníky, promluvil starosta Potštejna p. Kubelka a předseda oblastního výboru KČT p. Andrle. Účastníci obdrželi při prezentaci Pamětní list a po skončení projevů odešli na mimořádnou prohlídku hradní zříceniny a pak se vydali po některé z doporučených tras na cestu ke svým domovům. Nebylo to poprvé, co odbor KČT Sopotnice byl pořadatelem podobné akce.
V roce 1979 pořádali sopotničtí turisté celookresní zahájení akce Sto jarních kilometrů u semtínských chat (účast 200), v roce 1982 to byl zimní sraz turistů okresu Ústí nad Orlicí v Liticích (účast 256), v roce 1987 zimní sraz turistů na Humparku (účast 254), v roce 1988 zahájení akce Sto jarních kilometrů společně pro okresy Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou v Potštejně na náměstí, s velkou účastí - přes 1100 (ve spolupořadatelství s turisty z Potštejna).

P ř e s   t ř i   h r a d y   znovu rekordně !!!

V sobotu 6. května 2000 se šel již 28. ročník DP Přes tři hrady a jel 16. ročník Přes tři hrady na kole. Počasí posledních dnů bylo velmi teplé a organizátoři očekávali velkou účast. Očekávání je nezklamalo. Účast byla opět rekordní - 3 064 pěších i cyklistů !!! Kromě počasí ovlivnilo vysokou účast možná i otištění obsáhlého článku o pochodu a zejména o zříceninách hradů Potštejn a Litice v časopise Turista v jeho 2. čísle z dubna 2000.

Několik čísel z pochodu

Účast na pěších trasách:   2 404, z toho   16 km ............... 2 188
                                                                             30 km .................. 188
                                                                             50 km ................... 88
Účast na cyklistických trasách:   660, z toho   32 km ...............   185
                                                                                    50 km ................. 137
                                                                                    100 km ................. 51
                                                                                    150 km ................. 21
                                                                                     horská kola ........ 266

Po 28 ročnících putovalo na pěších trasách 50 218 turistů, což je průměr 1 763 na jeden ročník Po 16. ročnících cyklojízdy je absolutní účast 4 965 cyklistů, průměr na jeden ročník 310. Sečteme-li účast na pěších i cyklotrasách, je absolutní počet účastníků 55 183 a průměr na jeden ročník činí 1970 turistů.
Pořadatelé děkují touto cestou všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu letošního pochodu, sponzorům i všem účastníkům za ukázněné chování. Už nyní se těšíme všichni na příští 29. ročník, který se bude konat 5. května 2001.
V minulých dnech odjela výprava turistů na akci vysokohorské turistiky do francouzských Alp, kterou pořádá náš odbor KČT.


Co připravujeme ?

28.7.   -     6.8.2000   zájezd DOLOMITY 2000 (informace Petr Lžičař st.)
29.9.   -   1.10.2000   22. ročník DEP POVODÍM ORLICE
13.10. - 15.10.2000   10. setkání milovníků VHT
 2.10.  -   3.12.2000   5. Mikulášské toulání

Za KČT TJ Sopotnice           
Miloslav Coufal               


Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OkÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 18.12.2000.

Home - http://sopotnice.zde.cz