SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Duben 2000 Číslo 1.


Vážení spoluobčané,

uběhly první tři měsíce v letošním roce, nastává jarní úklid a s ním i potřeba přistavení kontejnerů na odvoz odpadů. Kontejnery budou přistaveny v pondělí 17.dubna na obvyklá místa, u Kaplanů, u Šafářů, u kostela, u bývalého dolního obchodu, u zastávky ČSAD na dolním konci. Odvezeny budou ve středu 19.dubna. Od začátku roku bylo na poplatcích za svoz vybráno 100 000,-Kč a za svoz a uložení zaplaceno fi EKOLA 45 000,-Kč. Tak jako každý rok proběhne i sběr železného šrotu, který organizuje fotbalový oddíl a tento sběr je plánován na 22. dubna. Nejlépe je tento šrot připravit k odvozu v pátek odpoledne či navečer, aby nedocházelo k jeho zcizování.
Po úspěšné předvánoční výstavě pořádají členky ČČK od 14. do 16. dubna Velikonoční výstavu v zasedací místnosti obecního úřadu. V pátek 14-18 hod. v sobotu 8-18 hod. v neděli 9-18 hod.
S nastávajícím jarem propuká i stavební aktivita občanů a proto je třeba upozornit, že většina těchto aktivit (ať se jedná o udržovací práce,stavební úpravy,drobné stavby) podléhá stavebnímu zákonu č 83/1998 a je třeba je ohlásit, či požádat o stavební povolení. Nesplněním těchto náležitostí se občané dopouštějí přestupku proti zákonu a ten nařizuje správním orgánům tyto přestupky pokutovat. Vzory pro jednotlivá podání je možno si vyzvednout na obecním úřadě.
Blíží se i pouť, která v letošním roce připadá, dle sdělení církve, na neděli 30.dubna. Na tento datum jsou i objednány pouťové atrakce i stánkový prodej. Další týden o víkendu 6.května se uskuteční již dvacátý osmý ročník pochodu a cyklistického přejezdu Přes tři hrady. Snad do té doby řada chovatelů drobného zvířectva, jako psů a slepic, pochopí, že jejich svěřenci nepatří na silnici, ale za ploty jejich pozemků.
Firma Gasco s.r.o. provedla prohlídku stavu jejich díla po zimě a zástupci firmy přislíbili opravit poškozené povrchy do pouti.
Od prvého dubna nabyl účinnosti zákon č.360/1999Sb., o státní sociální podpoře. Všechny potřebné tiskopisy si žadatelé mohou během roku vyzvednout a žádosti o dávky podávat včetně požadavků na bližší vysvětlení náležitostí na kontaktním místě v Ústí nad Orlicí, Dělnická 1405, telefon - 524606 nebo 527328.

S přáním hezkých a klidných dnů
                                                                                        Váš starosta


Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OkÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 18.12.2000.

Home - http://sopotnice.zde.cz